เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 50
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ. กฤษณะ   วัชรเทศ
สื่อมวลชนกับการต่อต้านการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ. กฤษณภาค  สมใจเพ็ง
แรงจูงใจที่มีผลกระทบต่อนักเรียนนายสิบทหารบก  เหล่าทหารปืนใหญ่ ในการเลือกรับราชการในหน่วยของกองทัพบก
พ.อ. ก้อง    ไชยณรงค์

โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของหลักสูตรเสนาธิการทหารและผลของการพัฒนาภาวะผู้นำเต็มรูปและทักษะผู้บริหาร กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๐

พ.อ. กิตติภพ  กัณฑศิลป์
การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองของกองทัพบก
พ.อ. กิตติศาสตร์   แตงร่ม
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานแพทย์ทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. กิติศักดิ์   บัวสถิตย์
แนวทางการปรับปรุงการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด
น.อ. กุศล  ขันธ์สอาด
การศึกษาระบบส่งกำลังบำรุงตามโครงสร้างการจัดส่วนราชการใหม่ของกองทัพอากาศ
พ.อ. เกียรติศักดิ์  ดวงแดง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
น.อ. จักรกริช   คุ้มประวัติ
แนวทางจัดลำดับความเร่งด่วนในการปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกับอากาศยานของกองทัพอากาศ
น.อ. จักรวัชร  จงสืบสุข
การวิเคราะห์อากาศยานอุบัติเหตุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๑ เพื่อการกำหนดแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการบิน
พ.อ. จัตุรงค์   ภูมิยุทธ์
แนวทางในการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยสำนักงานจเรทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ. ชเนศร์   สิงหชาญ  ร.น.
การใช้ยานเบาะอากาศในการเสริมสร้างาขีดความสามารถาของเรือยกพลขึ้นบกแบบมีคู่ลอย

พ.อ.ชรินทร์  อมรแก้ว
พ.อ.ปริญญา  ปูรณะปัญญา

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ. ชัชวาล   พยัฆศาสตร์
ความพึงพอใจของข้าราชการกรมราชองครักษ์ต่อการได้บริการของกองการขนส่ง สำนักยุทธบริการ  กรมราชองครักษ์

พ.อ. ไชยมงคล  ประโลมรัมย์
พ.อ. ณัฎฐ์    ฤกษ์ดี

แนวความคิดในการพัฒนาการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทยในปัจจุบัน
พ.อ. ณรงค์ชัย      ศิริวังไชย
การพัฒนาระบบงานงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. ณรงค์รัชช์    โตสิงห์ตระกูล
จริยธรรมทางทหารของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๐

พ.อ. ณัฎฐ์     ฤกษ์ดี
พ.อ. ไชยมงคล   ประโลมรัมย์

แนวความคิดในการพัฒนาการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทยในปัจจุบัน
น.อ. ดำรงค์      เจริญทรัพย์
การศึกษาความเป็นไปได้ทาเทคนิค  และการลงทุนในการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานของกองทัพอากาศ

พ.อ. เตรียมพล   บุญยมลิก
พ.อ. ร่มไทร   วงษ์เจริญ

แนวทางการพัฒนากำลังพลชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต
พ.อ. ทนงศักดิ์  รองทิม
วิเคราะห์หลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติการร่วม
พ.ต.อ. ทรงยศ   เดชจบ
คู่มือเสนาธิการร่วมทหาร  ประจำปี ๒๐๐๐
พ.อ. เทพพงษ์  ธนสวัสดิ์
ประสิทธิภาพในการทำงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ศึกษากรณี  กองบัญชาการกองทัพไทย
นายธนากร   คัยนันท์
เจตคติของผู้บริหารรัดบกลางของสำนักงาน  ป.ป.ส. ต่อการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พ.อ.ธราวัฒน์   แสงอ่อน
ลักษณะพึงประสงค์ของเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปสำหรับกองทัพบกในทศวรรษหน้า (๒๕๕๒ – ๒๕๖๒)
พ.อ.ชยุตรา (ธีรพล)   เสริมสุข
ผลกระทบที่จะเกิดกับกำลังพลในการปรับรวมหน่วยระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับกรมยุทธศึกษาทหาร
พ.อ.นวกร   สงวนศักดิ์โยธิน
การจัดการฝึกป้องกันภัยทางอากาศ
น.อ. นันทวุฒิ   น้อยมี  ร.น.
การศึกษาคุณภาพชีวิตของข้าราชการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
พ.อ. นุชิต  ศรีบุญส่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร สังกัดวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นายนุภาษ   สันตยานนท์
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันธ์ต่องค์การของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
พ.อ. ประเทือง   เพ็ชรสีงาม
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมการพลังงานทหารบก

พ.อ. ประวัติ    ไชยสุกุมาร

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังพลเหล่าทหารพลาธิการของ กรมพลาธิการทหารบก

พ.อ.ปริญญา   ปูรณะปัญญา
พ.อ.ชรินทร์    อมรแก้ว

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายปรีชา   สุทนต์
แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวพลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฏหมายของอำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
น.อ. พงศ์สันต์    ทองโต
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโรงเรียนเหล่าทัพ
น.อ. พายุ   เหล็กเพชร  ร.น.
การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
น.อ. พิษณุ   เอกระ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกบินของกองทัพไทย
นายพีรยุทธ์   เหมาะพิชัย
แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งและระบบค่าตอบแทนใหม่ของสำนักชลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน
น.อ. ภูมิใจ   เลขสุนทรากร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของพลทหาร กองพันบริการ  กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ. มนัส   ฤทธิรงค์
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดาของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
นายยงสุข   กันตะโอภาส
แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งในปัญหาเขตแดนทางบก ระหว่างไทย-กัมพูชา
พ.อ. เยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์
ความพึงพอใจของกำลังพลประเภทอาสาสมัครทหารพรานต่อการดูแลจากกองทัพบก ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑  ด้านตะวันตกของประเทศ

พ.อ. ร่มไทร  วงษ์เจริญ
พ.อ. เตรียมพล   บุญยมลิก

แนวทางการพัฒนากำลังพลชั้นสัญญาบัตรของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต
พ.อ. รวมพล    สุขสยาม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากำลังพล หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  กองทัพบก
น.อ. วงศ์กต   วงศ์เกษม
การเตรียมบุคคลากรเพื่อรับอากาศยานและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่มาใช้ในสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ
น.อ. วัชริศ   อุไรมาลย์  ร.น.
รูปแบบการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขนาดใหญ่ของกองทัพไทย
น.อ. วิชชา   พรหมคีรี   ร.น.
มาตรการเสริมของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
น.อ. วิเชียร   เรืองพระยา
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล  กองทัพอากาศ

พ.อ. วิโรจน์   ศิลาอาสน์
พ.อ. โสรัจ   ร่วมพุ่ม

ปัจจัยการกระทำผิดวินัยของข้าราชการทหารชั้นประทวนในสังกัด กองทัพภาคที่ ๑

พ.อ. วีรพันธ์    มณีพงษ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ. วีรศักดิ์    พูลเกตุ
การพัฒนาทหารกองประจำการให้เป็นแหล่งข่าวประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาเฉพาะกรณี : ทหารกองประจำการของหน่วย จังหวัดทหารบกพะเยา
พ.อ. ศราวรรธน์     รุมรัตนะ
การประยุกต์ใช้ตัวแบบ  SPAR  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการส่งกำลังบำรุงโครงข่ายการสื่อสารหลักของกองทัพ
พ.อ. เศรษฐ์สรรค์    ศิริโสภณ
การพัฒนาหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์  ชีวะ  เคมี  ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
พ.อ. สนธิเดช   มุขศรี
การแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของกำลังพลกรมยุทธศึกษาทหารกับการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร
พ.อ. สมเกียรติ  มาลากรณ์

การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับ กำลังพลกองพันทหารม้าที่ ๒๓ รักษาพระองค์

น.อ.สมพงษ์   รพีพัฒนา
การศึกษาผลกระทบของบุหรี่ที่มีต่อโรคปริทันต์ในข้าราชการสัญญาบัตรของกองบัญชาการกองทัพไทย
น.อ. สมโภชน์  ทอดสนิท   ร.น.
ความพึงพอใจของข้าราชการกำลังพลประจำเรือในสังกัด กองเรือฟริเกดที่ ๒  กองเรือยุทธการ
พ.อ.สังคม   เปี่ยมวิริยวงศ์
คู่มือการปฏิบัติการร่วม
นายสิทธิศักดิ์    ธารนัย
บทบาทอาสาสมัครแรงงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
พ.อ. สุชาติ  นิลหยก
การศึกษาจริยธรรมการทำงานของกำลังพลในกรมกำลังพลทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
นายสุนทรา   พลไตร
ผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่องานในกระบวนการยุติธรรม
พ.อ. สุเมธ   นิลมัย
ระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยในการปฏิบัติการร่วม
พ.อ. สุรพงษ์   ปาละวัธนะกุล

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของข้าราชการทหาร  สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑

พ.อ. วิโรจน์   ศิลาอาสน์
พ.อ. โสรัจ   ร่วมพุ่ม

ปัจจัยการกระทำผิดวิจัยของข้าราชการทหารชั้นประทวนในสังกัดกองทัพภาคที่ ๑

พ.อ. หาญศึก   จันทรเนตร
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นผู้น้อยภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กรข่าวของกรมข่าวทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.อ. อรรคเดช   ประทีปอุษานนท์
หลักนิยมกองทัพสหรัฐอเมริกา
พ.อ. อำนวย   สินสมบัติ
ปัญหาและอุปสรรคในกรดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.อ. อำนาจ   นาคีรักษ์
พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการทหาร  กรณีศึกษาหน่วยศูนย์การทหารม้า
พ.อ. อำนาจ  เลิศหิรัณย์
คู่มือการปฏิบัติการร่วม
พ.อ. อิธคม  วงศ์กล่อม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานโครงการของกองทัพบกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดหาในสายงานส่งกำลังบำรุง
พ.อ. อุชุกร   ทรงวรัชญ์
องค์กรวิชาชีพทหาร
พ.อ. อุดม   โกษากุล
เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ต.อ. เอกรักษ์   ลิ้มสงกาศ
คู่มือเสนาธิการร่วมทหาร  ประจำปี ๒๐๐๐
น.อ. เอตม์  ยุวนางกูร  ร.น.
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเรือหลวงจักรีนฤเบศร