เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 49
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ. กฤชทัต  ประเสริฐวงศ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ประจำพื้นที่สีกัน
น.อ. กฤดากร หอมสุวรรณ ร.น.
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทย
พ.อ. กลยุทธ  ไกรฤกษ์
พัฒนาการสมรรถภาพทางกายนักเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ ๔๙
น.อ. กิตติพันธ์    กุลศิริปัญญโญ ร.น.
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนายทหารนักเรียนต่อการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรชั้นนายนาวา  นาวิกโยธิน
พ.อ. กุศล   อุปลานนท์
ปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์สายขนส่ง
พ.อ. เกษม    ทองสิงห์
การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
น.อ. จักรกฤษ     ปั้นสมสกุล  ร.น.
แนวทางการฝึกศึกษาของกองทัพเรือ
พ.อ. จีรนันท์    กัณฑวงศ์
การศึกษาเปรียบเทียบระบบการควบคุมงานก่อสร้างของกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพบก
พ.อ. เจริญฤทธิ์   จิตตะเสนีย์
แนวทางการพัฒนาการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ. ฉัตร     นิยมแก้ว
แนวความคิดในการซ่อมบำรุงอากาศยานกองทัพบก
น.อ. เฉลิมวัฒน์    แก้วทอง  ร.น.
ความสัมพันธ์ของการศึกษาตามแนวทางการรับราชการกับการบรรจุกำลังพลของนายทหารหลักพรรคนาวิกโยธิน
น.อ. ชัยยุทธ   กุลพฤกษ์
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศเป็นหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี
น.อ. ชากร   ตะวันแจ้ง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑
พ.อ.ชาคร   อุณหเลขกะ
การพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเสนาธิการทหารเพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย
พ.อ.ชาตรี   กิตติขจร
บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในการปฏิบัติการร่วม  (เอกสารวิจัยดีเด่น)
น.อ. ชูชาติ  บุญจันทึก
แนวความคิดการร่วมมือระหว่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กับกองทัพอากาศในด้านการบริหารกำลังพลเหล่านักบิน
นายณรงค์ เทพเสนา
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง
พ.อ. ณรงค์กร    บัวเงิน
บทบาทผู้นำมุสลิมท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ. ณรงค์ศักดิ์  เดิมลาภ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งชุมชนปลอดยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – พม่า
น.อ. ไตรโรจน์  วิโรจน์ไตรรัตน์
แนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพไทย
นายทวีศํกดิ์  ชพานนท์
การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
พ.อ. ทิวา สุทธิกุลสมบัติ
ปัจจัยและระดับขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหาร  สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พ.อ. เทอดศักดิ์   ตรีรัตนกุล
ทัศนคติทางการเมืองของนายทหาร : ศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๙
นายธีรศักดิ์   พงศ์ปริตร
คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.อ. ธราวุฒิ  ศรีนครไทย
แนวทางการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ข่าวของกรมข่าวทหาร
พ.อ. ธัชพล  กนกฉันท์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญ กำลังใจ ทำให้ข้าราชการกองทัพบก ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์
น.อ. ธัญโรจน์   อัลภาชน์
แนวทางการซ่อมบำรุงอากาศยานร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด  ศึกษาเฉพาะกรณี : Falcon Star Project
พ.อ. ธารสิทธิ์  พิทักษ์สรยุทธ
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีทหาร
พ.อ. นนทวัฒน์  คำภานุช
ความพึงพอใจของหน่วยอัตราเฉพาะกิจต่องานการสำรวจวิธีการจัดปริมาณงานและกำลังพลของกองทัพบก
น.อ. นพดล  กาฬดิษย์  ร.น.
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งกำลังบำรุงทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ. นพพร   ดุลยา
แนวทางการจัดการฝึกอบรมการใช้อาวุธนำวิถีระดับต่ำสำหรับพลยิง

พ.อ.นาคินทร์   รัตนพันธ์

แบบภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารราบที่ ๑๔  กองทัพภาคที่ ๑
น.อ. บุญรักษ์  โพธิ์แก้ว  ร.น.
กองทัพเรือกับการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของชาติทางทะเลกับกลุ่มประเทศอาเซียน
พ.อ. ประวิทย์   กิตติสุวรรณ
โครงสร้างการจัดหน่วยเครื่องบินตรวจการณ์ขนาดเล็กควบคุมระยะไกลโดยไม่ใช้นักบิน (UAV) ของกองพลทหารปืนใหญ่
น.อ. ประสงค์  จั่นวิลัย
การใช้ประโยชน์กำลังพลสำรองเหล่าทหารเทคนิคของกองทัพอากาศ เพื่อการระดมสรรพกำลัง
นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ
ยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ : การส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
พ.อ. ปริญญา  รัตนคาม
แนวความคิดการพัฒนาระบบข่าวกรองของกองทัพไทยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม
พ.อ. ปิยพงศ์   พันธุ์โกศล
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ทหารประจำการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับกองทัพบก
นายพงษ์ศักดิ์    ฤทธิสมิต
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของโครงการชลประทานเพื่อความมั่นคงในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน  กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุพิน  จังหวัดราชบุรี
พ.อ. พงษ์สันต์   แก้วประกิจ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารในทัศนคติของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ ๔๙
พ.อ. พนม   ใจทหาร
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเสนาธิการร่วมในการทดแทนกำลังพล
น.อ. พิเศษศํกดิ์     บุญรัตน์
เปรียบเทียบระบบ  LPG  ที่จะติดตั้งในรถราชการของกองทัพอากาศ
พ.อ. พีรพัฒน์   จันทร์งาม
แนวความคิดการบริหารจัดการระบบจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณ (JTLS) ของกองทัพไทย 
ศึกษาเฉพาะกรณี : การพัฒนาสมรรถนะ กองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พ.อ. พัระพันธุ์    พูนสวัสดิ์
การปรับปรุงการฝึก-ศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของนักบินเฮลิคอปเตอร์ กองทัพบก
นายพุ่งพงษ์   สุวรรณเลิศ
แนวทางการปฏิบัติการด้านการข่าวต่อการประชุมระหว่างชาติในประเทศไทย
พ.อ. ภูมิทัต   กิตติบุญกานต์
ความผูกพันธ์ต่อองค์การของข้าราชการกรมข่าวทหารบก
น.อ. มนตรี    จุฬารมย์  ร.น.
แนวทางการใช้กำลังสำรองของกองทัพเรือร่วมปฏิบัติการกับกำลังพลประจำการ
น.อ. มนูธรรม    เนาว์นาน
ความพร้อมของกำลังพลในหน่วยกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ กับการปฏิบัติภารกิจใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ. รัชชพล   บุญวัฒนะกุล
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวนกองพลทหารราบที่ ๑๕
พ.อ. ราเชนทร์  จั่นทอง
การฝึกการปฏิบัติการร่วมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกับศูนย์การบินทหารบก
พ.อ. เริงฤทธิ์  สุวรรณศรี

คุณลักษณะของผู้นำกองทัพไทยที่ดีในทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๙

พ.อ. วรพจน์   เร้าเสถียร
ระบบการสื่อสารร่วมทางทหารกับพลเรือนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
พ.อ. วิระ  เธียรธโนปจัย
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นหน่วยข่าวร่วมของกองทัพไทย
พ.อ. วิวัลพัชร์     ชื่นจันทร์
การใช้หลักคำสอนในพุทธศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาการออมของข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
น.อ. วิวัฒน์    บุนนาค
แนวทางการพัฒนาระบบข่าวกรองกองทัพอากาศในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
น.อ. เวช  สุวรรณเวียง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งกำลังบำรุงสนับสนุนหน่วยกำลังรบในฐานที่ตั้งวางกำลัง
พ.อ. ศรีลินทร์  วรรณบุตร
อำนาจตามกฎหมายในการรองรับการปฏิบัติการทางทหาร  ศึกษาเฉพาะกรณี  : การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
น.อ. ศิริพงศ์   ภมรบุตร  ร.น.
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พ.อ. ศุภชัย  พรหมรุ่งเรือง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลมณฑ,ทหารบกที่๓๑
น.อ. สนั่น   โพธิ์ศรี    ร.น.
รูปแบบการสื่อสารร่วมเพื่อรองรับภัยพิบัติในห้วงเวลาวิกฤต
น.อ. สมกิจ   จำปาทอง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

พ.อ.สมบุญ   เกตุอินทร์
การวางกำลังและแบ่งมอบพื้นที่ให้หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย  จังหวัดชายแดนภาคใต้
น.อ. สมพงษ์     ขาวนวล
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
พ.อ. สมศักดิ์    จุมพรม

อุปสรรคที่มีต่อมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงาน อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

น.อ. สรชัช     บุญญนวฤทธิ์  ร.น.

แนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลในการถวายความปลอดภัยของกรมราชองครักษ์  ศึกษาเฉพาะกรณี : วงรอบชั้นใน

พ.อ. สิทธิโชค    ยอดพยุง
แนวทางการพัฒนาอาคารสวัสดิการ  กองบัญชการทหารสูงสุด พื้นที่ประชาชื่น
พ.อ. สุชาติ    ทับทิมแดง
การจัดทำแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึกร่วมกองทัพไทย
พ.อ. สุรัตน์ชัย      ฐิตทัดฐาน
แนวทางการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
น.อ. อภิชัย   อัศวเทพ
บทบาทและการใช้กำลังทาอากาศไทยในทศวรรษหน้า
น.อ. อริยะ    เชิงทอง  ร.น.
แนวทางการพัฒนาการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันของกองทัพเรือ