เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 48
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.กฤศมน   นาคสุวรรณ์
ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเลขานุการ  กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.กันตพงษ์  วัจนเทพินทร์       
การปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการขององค์การสหประชาชาติ
พ.อ.กู้เกียรติ  ศรีนาคา

การศึกษาปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพาและ จังหวัดสระแก้ว ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

พ.อ.เกษม  เบญจนิรัติศัย

ความพร้อมของกำลังพลกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๙ กับการปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้

น.อ.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ  ร.น.
รูปแบบและสาเหตุของความขัดแย้งในการพิสูจน์สิทธิในที่ราชพัสดุที่กองทัพเรือใช้ประโยชน์บนเกาะช้าง จังหวัดตราด 
พ.อ.ขจรฤทธิ์   นิลกำแหง
ระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
พ.อ.จรูญ  อำภา      

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายทหารสัญญาบัตรที่มีต่อ การพัฒนาองค์กร : กรณีศึกษา  กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

พ.อ.จิรศักดิ์    สุขวัฒนา

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ที่นำไปสู่ การสร้างเครือข่ายทางด้านอุดมการณ์ของชมรมพัฒนาสังคม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

นาย ชยสาร  โทณานนท์
รูปแบบขององค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
พ.อ.ชัยณรงค์  กิจรุ่งโรจน์เจริญ
การจัดศูนย์ประสานงานประจำพื้นที่ ตามแนวความคิดการจัดหน่วยบัญชาการรวม
พ.อ.ชัยยันต์   จิตต์ทา                  
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการร่วม  กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
แนวความคิดในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
พ.อ.ดุลยกิจ  บพิตรสุวรรณ

ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (ชาย) ต่อการฝึกภาคสนาม ศึกษาเฉพาะกรณี : ศูนย์การฝึกนักศึกษา วิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๑

นาย ดุษฎี  เพชรเจริญ
บทบาทของสื่อมวลชนต่อการสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นาย ถาวร   ทันใจ     

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พ.อ.เถกิงเดช  สัมมาทัต

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหารกับการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของกำลังพลกรมสรรพาวุธทหารบก

น.อ.เทอดศักดิ์   ศาลาน้อย  ร.น.

ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจหลักของฝูงบิน ๒ หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร

พ.อ.ธนรัชฎ์   หิรัญบูรณะ

การใช้แถบรหัสแบบแท่งกับงานส่งกำลังด้านพัสดุ กรมราชองครักษ์

พ.อ.กฤตย์  พรมเฮียง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ

พ.อ.ธาร  ธรรมสกุล
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะแรงงานต่างด้าวที่เป็นอยู่กับคุณลักษณะตามความต้องการของผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
พ.อ.ธำรงค์พันธุ์  อ่อนอนงค์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งกำลังบำรุงของ กรมพลาธิการทหารบก

น.อ.นพดล  เพราเพริศภิรมย์
แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันเชิงรุกต่อการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพอากาศ
พ.อ.นันทภพ  วรมิศร์   

แนวทางการส่งกำลังบำรุงร่วมกองทัพไทย

พ.อ.นิพนธ์ พรหมจันทร์

ความรู้และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันของข้าราชการทหาร สังกัด กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

พ.อ.นิรุช  รมยเวศม์

บทบาทของศูนย์การบินทหารบกกับการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน

พ.อ.ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์

ผลกระทบของการประกาศใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทย

น.อ.ประดิษฐ์   ภู่บำเพ็ญ

แนวทางพัฒนาการถ่ายภาพทางอากาศของกองทัพอากาศไทย
พ.อ.ประดิษฐ์  หอมสุวรรณ

ผลสำเร็จของการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองทัพบก กับสถาบันธัญญารักษ์

น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง  ร.น.

ความเครียดของทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

น.อ.พัฒนพงษ์  นุชนารถ  ร.น.

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินต่อการรักษาความปลอดภัยภายใน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

น.อ.พันธุ์ศักดิ์    ปั้นจินดา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบิน ๕๖ ในการเป็นสนามบินหน้า
น.อ.พิเชษฐ์  อาภรณ์พัฒนพงศ์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพประจำปีของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด กรณีศึกษาหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กองบัญชาการทหารสูงสุดแจ้งวัฒนะ

พ.อ.พิทวัส    วุฑฒิชาติ
ทัศนคติผู้เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ต่อรูปแบบและการจัดการฝึก
พ.อ.ไพรุจน์   คำชุม     
แนวโน้มการรวมประเทศเกาหลี
พ.อ.ภิภพ   จิตต์แจ้ง 

แนวความคิดการนำระบบอินทราเนตมาใช้ในกรมการสื่อสารทหาร

น.อ.มงคล  ชุมนุมนาวิน
ความคิดเห็นของศิษย์การบินและครูการบินต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาด้านการบินในโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ
พ.ต.อ.ยุทธพล  แก้วเจริญ              

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนชั้นประทวน สังกัดกองกำกับการ ๒ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.อ.รัตนชัย   สุวรรณเทศ
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการจัดวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พ.อ.เรืองศักดิ์    สว่างแจ้ง

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล กองพันข่าวกรองทางทหาร

พ.อ.ลือเดช  แสงชาติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินศึกษาเฉพาะกรณี : ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒

น.อ.วรพล  จันทมาศ  ร.น.

ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณี : อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

พ.อ.ยุทธนินทร์   บุนนาค 

การรับรู้และเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพและนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๐

พ.อ.วรวิช  มลาสานต์
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
น.อ.วรา  เขียวสุทธิ
การฟังอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารในฐานะผู้นำ
นาย วราดิศร  อ่อนนุช 
วิเคราะห์การประสานการปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย
พ.อ.วันชาติ  ผลไพบูลย์

ความพึงพอใจของสมาชิกสนามยิงปืนค่ายอดิศรต่อการให้บริการ

น.อ.วัลลภ  โพธิสิทธิ์

การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๘ ต่อการพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย

พ.อ.กฤช  ปี่ทอง

ความล้มเหลวในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นทหารนอกประจำการในจังหวัดนนทบุรี

พ.อ.วิทยา  วิจารณ์

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๘

น.อ.วิวิตต์  กาญจนโยธิน

แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลในการนำ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔มาปฏิบัติใช้สำหรับหน่วยงานในกองบัญชาการทหารสูงสุด

พ.อ.วิษณุ   ไตรภูมิ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ในการศึกษาต่อชั้นปีที่ ๔ ของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

พ.อ.ศรีคง  ศรีถนอมวงศ์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
พ.อ.ศักดา   ดีเดชา    
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร
พ.อ.สมชาย  ชัยวณิชยา

การบริหารจัดการพื้นที่ทหารตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติศึกษาเฉพาะ : การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

น.อ.สรกฤช  ศรีเกษม 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๘
พ.อ.สรรชัย  อจลานนท์

ศึกษาผลกระทบจากการปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก : กรณีเงื่อนไขต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.อ.สามทัพ  สัณหจันทร์

ระบบควบคุมบังคับบัญชาภายใต้สงครามสารสนเทศกับการปรับปรุงหลักนิยมกองทัพไทย

นาย สาลี่   สุขเกิด

การจัดการงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย สิทธินันท์  มานิตกุล

การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.อ.สุธินันท์   ณ นคร

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาข้าราชการ สังกัดกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

นาย สุพัฒน์  ศรีไพรวรรณ

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการออกค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง ระบบแพร่กระจายน้ำในไร่นา กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม

พ.อ.สุมนชัย  สานุสันต์

ความคิดเห็นต่อการฝึกทักษะอาชีพของทหารกองประจำการสังกัด กรมการทหารช่าง

น.อ.สุร   สุขสมบูรณ์

ทัศนคติของข้าราชการกรมข่าวทหารอากาศต่อการปฏิบัติงานด้านการข่าว

พ.อ.สุรเดช  ชลทรัพย์

ระบบการเมืองไทยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาเฉพาะกรณี :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙

พ.อ.สุรพล   เจียรณัย

การพัฒนากิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก

พ.อ.สุรพล   ประสงค์

ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหาร สังกัด กรมกำลังพลทหาร

น.อ.สุวรรณ   ขำทอง
การพัฒนาระบบกำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ
น.อ.สุวัจ ดอนสกุล  ร.น.

ความคิดเห็นของกำลังพลกองเรือลำน้ำต่อคุณลักษณะเรือตรวจการณ์ลำน้ำที่เหมาะสมกับภารกิจ

พ.อ.สุวิทย์  มหาศักดิ์สุนทร

การพัฒนารูปแบบและวิธีการถวายพระเกียรติยศของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

พ.อ.เสริมศักดิ์   แสนทวีสุข

ทัศนคติของนายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีต่อคุณภาพชีวิต

พ.อ.อนุศักดิ์  ลงกลิกานนท์

ความพึงพอใจระบบบริการเครือข่ายภายในต่อข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพบก

พ.อ.อภิวัฒน์   ทองอยู่  
การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๘
พ.อ.อาทิตย์  ศรีหริ่ง

ความพึงพอใจต่ออาชีพของพนักงานแบกถุงกอล์ฟ สนามกอล์ฟภาณุรังษี