เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 47
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
น.อ.กฤษฎา ทับเทศ
โครงสร้างระบบส่งกำลังบำรุงตามการจัดโครงสร้างของกองทัพอากาศ
พ.อ. กิตติภัค   ทองธีรธรรม
แนวความคิดในการขยายโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหาร
น.อ. เกรียงศักดิ์  สังข์สำราญ
แนวทางการปรับปรุงมาตรการการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายการก่อการร้ายสากลของกองทัพอากาศ
พ.อ. ชวัญชัย  ประสิทฺพิชิต
คุณลักษณะผู้นำที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนากองทัพไทยในทศวรรษหน้า
พ.อ. ขัตติยะ   อู่นอก
แนวทางการพัฒนาระบบการถวายความปลอดภัย  ศึกษาเฉพาะกรณี : พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พ.อ. จักรพงษ์  นวลชื่น
หลักสูตรเสนาธิการทหารต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการยุทธร่วมของกองทัพไทย ศึกษาเฉพาะกรณี : นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๗
น.ต. เฉลิมพล  พรหมกิ่งแก้ว
ความเครียดในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณี : เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ สังกัดศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศกรุงเทพ
พ.อ. ชรินทร์   บุณยฤทธิ์
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนเขตบางเขน  ปี ๒๕๔๙
พ.อ.ชัชวาล   วรรณสุทธิ์
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
พ.อ. ชาติชาย   ปานงาม
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
พ.อ. ชาติชาย  วัฒน์ชนนันท์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์สงครามพิเศษ
พ.อ. ฐานวิญญ์   เหลืองภานุวัฒน์
ความพร้อมของกำลังพล ร.๒๙ พัน. ๑  กับการปฏิบัติภารกิจใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ. ณรงค์  สีทาแก
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการศึกษาของทหารกองประจำการตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ศึกษาเฉพาะกรณีทหารบกในค่ายสุรนารีหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๑, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓  และกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓
พ.อ. ณัฎฐ์สิทธิ์   มากสุวรรณ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุของหน่วยบินกองทัพบก  ศึกษาเฉพาะกรณี : ศูนย์การบินทหารบก  จังหวัดลพบุรี
พ.อ. เถกิงศักดิ์   เครือหงส์
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
พ.อ. เทวัญ  สมบุญโต

-การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม-แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการทางทหาร ในสถานการณ์วิกฤต

นายธรรมยศ   ศรีช่วย

ทัศนคติของผู้ประกอบการในโรงงานควบคุมต่อมาตรฐานการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นายธวัชชัย   สิงห์ทอง
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย
พ.อ. ธัญเทพ   บุรุษภักดิ์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนวิชาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.อ. ธาวิน    อัครเมธายุทธ
การพัฒนาคุณภาพกำลังพลของกองทัพไทยในทศวรรษหน้า
พ.ต.อ. นพดล     โรจนกุศล
ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการบริหารงานของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
น.อ. นฤพล   จักรกลม
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบิน ๒
พ.อ. บัญชา    สินเจริญ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้
น.อ.บัณฑิต   สุนทรธนวัจน์  ร.น.
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของกำลังพลในงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พ.อ. บำรุง   สายทอง
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่  จำกัด  กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
พ.อ. บุญลือ  ช่วยชู
ศึกษาสภาพขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พ.อ. ประดิษฐ์   วิตะรันดร์
การบริหารจัดการขีดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของหน่วยงานในส่วนกองบัญชาการทหารบก
น.อ. ปิติ    ต๊ะวิชัย  ร.น.
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรของหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

พ.อ. พณิชย์   ศิริพละ

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองพลทหารราบที่ ๑๑

พ.อ. พิจิตร  การะเจดีย์

แนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างการจัดกรมยุทธการทหารให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน
พ.อ. ไพรัช  โพธิ์อุบล
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารประทวน สังกัดกองบินถ่ายภาพทางอากาศ  กรมแผนที่ทหาร
พ.อ. ไพโรจน์   สรราชกิจ

ทัศนคติของนายทหารชั้นประทวนที่มีต่อคุณภาพชีวิต ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารสื่อสารที่ ๑

พ.อ. ภาณุ   พรหมดิเรก
แนวทางการคุ้มครองพยานในคดีอาญาของกระทรวงกลาโหม
พ.อ. มานพ  อินทรแพทย์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตย  ศึกษาเฉพาะกรณี  : ข้าราชการทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด (แจ้งวัฒนะ)
น.อ. ยงยุทธ์   แก้วแย้ม  ร.น.
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของกำลังพล กองทัพเรือที่ปฏิบัติงานในกองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ
พ.อ. ยุทธพล  หลักทรัพย์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของข้าราชการทหารต่อโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
พ.อ. รังสรรค์  ยิ้มสู้
ปัจจัยสู่ความสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน SML  ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดสระบุรี
น.อ. วรพาท   รัชตะสังข์  ร.น.
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
น.อ. วารินทร์   เจริญรัตน์
ความพอเพียงของหลักสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี
พ.อ. วิชัย   สัตะบุญญาคม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการขนส่งทางถนนของกำลังพลในกองยานพาหนะ กรมการขนส่งทหารบก
พ.อ. วิเชียร  ไทยประยูร
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
น.อ. วิทยา     สมสกุล
การนำกำลังพลสำรองเหล่าทหารนักบินมาใช้เป็นประโยชน์ในกองทัพอากาศ
พ.อ. วิโรจน์    เกิดแสง
บทบาทของกรมยุทธศึกษาทหารกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงกลาโหม
นายวิศววัชร   จันทสาร
ปัจจัยด้านยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณี : อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส
พ.อ. วิษณุ   ชะบาทอง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้าย กกล.ฉก.ร่วม ในการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ศึกษาเฉพาะกรณี : กกล.ฉก.ร่วม ๙๗๒ /ไทย –ติมอร์ตะวันออก กับ  กกล.ฉก.ร่วม ๙๗๖/ไทย-อิรัก
พ.อ. ศิรศักดิ์  อริยานนท์
ความพึงพอใจของทหารกองประจำการต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียนศึกษาเฉพาะกรณี : กองพันบริการ กรมยุทธบริการทหาร
พ.อ. สงบ   นาคถนอม
การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดทหารบกสระบุรี
พ.อ. สถาพร   พันธ์กล้า
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ.๒๕๔๖-พ.ศ.๒๕๕๐)  ศึกษาเฉพาะกรณี : กรมฝ่ายเสนาธิการร่วม  กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.ต.อ. สมจิตร    กาญจนสันเทียะ
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาคใต้
พ.อ. สมบูรณ์    แตงไทย
ปัจจัยความรู้ความเข้าใจของข้าราชการในกรมเสนาธิการร่วมและสำนักงานตรวจบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ต่อการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามระบอบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
นายสมศักดิ์    เร่งเพียร
ปัจจัยที่มีผลต่อราษฎรในการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านป่าไม้ (แผนใหม่) ตามแนวพระราชดำริ ศึกษาเฉพาะกรณี : บ้านเขาน้อย หมู่ ๕  ต่ำบลคงประคำ  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก
น.อ. สรชัย   ศรีมงคล   ร.น.
โครงสร้างศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจในอนาคต
พ.อ.สิทธิ์  สิทธิคงศักดิ์
ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการชั้นประทวน กรมข่าวทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด
น.อ. สิริพันธ์   ซื่อมงคล   ร.น.
แผนแม่บทการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๑  กองเรือยุทธการ  พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑
ว่าที่  ร.ต. สุคิด   ลั่นซ้าย
กระบวนการยุติธรรมของไทยกับความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบัน
พ.อ.สุรเดช  เฟื่องเจริญ
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารสัญญาบัตร กรม กพ.ทบ.
น.อ. สุรสีห์     โฉมที
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
พ.อ.สุระพล    อยู่ดี
บทบาทของหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกับโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด
พ.อ. สุรินทร์   แพโต
ความพึงพอใจและความคาดหวังาของชุมชนทหารในงานบริหารสาธารณาชั้นพื้นฐาน ศึกษาเฉพาะกรณี : ค่ายนวมินทราชินี  จังหวัดชลบุรี
น.อ. สุวิทย์    จุลละศร
การพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.ต.อ.เสรี    สามดาว
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษาเฉพาะกรณี : หมู่บ้านตามแนวชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.อ. โสภิต    อินทรฉิม
การศึกษารูปแบบการบังคับบัญชาตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ศึกษาเฉพาะกรณี : สำนักงานปลัดบัญชี  กองทัพบก
นายอนุกูล    เจิมมงคล

การศึกษามาตรการของรัฐต่อกรณีปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

พ.อ. อนุดิษฐ   นิลศร
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
พ.อ. อนุศักดิ์   เผ่านวล
การประเมินผลการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ
พ.อ. เอนก    ศิริสุวรรณ
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
น.อ. อภิชาต   แก้วประสพ
ทัศนคติของนักเรียนนายเรืออากาศที่มีต่อการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
พ.อ. อภิรัชต์   คงสมพงษ์
บทบาทหน่วยเฉพาะกิจที่ ๑๔  ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ. อรรถสิทธิ์   สินเหลือ

แนวทางการปรับปรุงการบริการของสถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  กองทัพบก
พ.อ. อัมรินทร์   มหาผล
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
พ.อ. อุกฤษฎ์   สุวรรณบุปผา
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
น.อ. อุดมเดช   ล้อมอิ่ม   ร.น.
แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเชิงการปฏิบัติการจิตวิทยา
น.อ. อัศวิน   แจ่มสุวรรณ
การจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตและระเบียบปฏิบัติประจำในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของเสนาธิการร่วม
น.อ. อัศวิน  รุจาคม
ความพึงพอใจของนักบินที่ทำการบินกับ ฮ.๖  หลังการซ่อมปรับปรุงสภาพโดยบริษัทเอกชน