เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 46
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ. กนก  เนตระคเวสนะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
พ.อ.กฤษดา สาริกา โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ  ในพื้นที่กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒  ศึกษาเฉพาะกรณี : หมู่บ้านที่ได้รับการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗
พ.อ.เกรียงศักดิ์  ธันวานนท์ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  PX  หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  กองทัพบก
น.อ.เกรียงศักดิ์  หนองปิงคำ บทบาทของกองทัพอากาศในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลในรูปแบบที่เปลี่ยนไป  ศึกษาเฉพาะกรณี : หน่วยปฏิบัติการพิเศษ  กองทัพอากาศ
นายเกษม  ทวีปัญญสกุล การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชา
พ.อ. ไกพัล  แก้วประพาฬ ปัญหาด้านวินัยทหารกับกำลังพลกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.คณิต   อุทิตสาร ผลกระทบต่อข้าราชการทหาร – ตำรวจ  ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พ.อ. คัมภีร์  พงษ์วิชัย แนวทางการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่
พ.อ. จักรกริช  จันทร์มะ การพัฒนาของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชน
น.อ. จักรกฤษณ์  กลีบจันทร์  ร.น. การจัดระเบียบเรือในลำแม่น้ำโขง
นายเจริญชัย  เปี่ยมเพิ่มพูน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของรัฐเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ  :  ศึกษาเฉพาะกรณี ช่อง ๑๑ (ภาคตะวันออก)
น.อ. ฉัตรชัย  เชาวน์สินธุ์     ร.น. ทัศนคติชาวกัมพูชาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน  ศึกษาเฉพาะกรณี : หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี
พ.อ. ชยันต์  หวยสูงเนิน ความพึงพอใจของประชาชนตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายรัฐบาล
พ.อ. ชัยนิตย์  ศรีสถิตย์ธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี : ข้าราชการกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.ชาญชัย  รุจิณรงค์ ยุทธศาสตร์นำไทยสู่สังคมโลกของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งแรกของไทย (TGN) ศึกษาเฉพาะกรณี : รายการและข่าว
น.อ. ณรงค์ อินทชาติ ความสามารถในการยุทธร่วมของกองทัพไทย
นายควงฤทธิ์  สิทธิอาจหาญ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชีวิต
น.อ. ดุสิต  น้ำฝน การรักษาความปลอดภัยสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับการจัดการประชุมนานาชาติระดับผู้นำรัฐบาล  ศึกษาเฉพาะกรณี :  การจัดการประชุม  APEC 2005
น.อ.เดชา  กรมสุริยศักดิ์ บทบาทของกองทัพอากาศที่มีต่อการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน  และเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ
พ.อ. ทรงวิทย์   เศวตเลข ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพราชการทหารชั้นประทวน  ศึกษาเฉพาะกรณี : กรมสรรพาวุธทหารบก  (สะพานแกง)
พ.อ. ธนกร  บุปผาพันธ์ การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
น.อ. ธนธัช  มโนพัฒนะ  ร.น. ประสิทธิภาพการถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐานวังไกลกังวล
น.อ. ธนวิตต  สกุลแสงประภา การศึกษาทัศนคติของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกนต่อคลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
พ.อ. ธนา  วิทยวิโรจน์ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ต่อโครงการเปลี่ยนแปลงบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
น.อ. ธนิต  แจ้งค่าย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการศึกษาของทหารกองประจำการตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ศึกษาเฉพาะกรณี : กรมทหารต่อสู้อากาศยาน  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
น.อ. ธนูชัย ฤกษ์เย็น ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดของพลทหารกองประจำการ  กองทัพอากาศในเขตฐานทัพอากาศดอนเมือง
พ.อ. ธีรชัย  เลขสุนทรากร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
พ.ต.อ. นรวัฒน์   เจริญรัชต์ภาคย์ การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  ศึกษาเฉพาะกรณี : ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข  ๗  คืน  ๘  วัน
พ.อ. นักรบ  บุญบัวทอง โครงสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกในทศวรรษหน้า
พ.อ. นาวิน  สุมะโน การลดงบบุคลากรของกองทัพบกให้สอดคล้องกับการปฏิรูปกองทัพไทย

พ.อ. นิวัติ     พงศ์สิทธิศักดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกำลังพลกองทัพบก  PERSONNEL  MANAGEMENT  INFORMATION

พ.อ. เบญจรงค์   เอี้ยงทอง

การจัดระบบหนี้สินข้าราชการทหารบกด้วยการร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการทหารบกกับธนาคารออมสิน 
ศึกษาเฉพาะกรณี : ข้าราชการกองพลทหารราบที่ ๑๖
พ.อ. ประสพชัย  คงบุราณ แนวทางการจัดการฝึกร่วมกองทัพไทย
พ.อ. ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์ แนวทางในการส่งกำลังของกองอำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย  ศึกษาเฉพาะกรณี : ด้านสายงานการจัดหา
น.อ. ปิยะ  อาจมุงคุณ  ร.น. การพิจารณาเลือกแบบอากาศยานที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
ศึกษาเฉพาะกรณี : การจัดหาอากาศยานทดแทนเครื่องบินตรวจการณ์ชายฝั่งแบบที่ ๑  (บ.ตช.๑/T-337)
พ.อ. พงศ์พันธ์ ศรีวิมล ทัศนคติของกำลังพลในกองทัพบกต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล  ศึกษาเฉพาะกรณี : กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ
พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์   ลิ้มเฉลิม ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีตำรวจภูธร  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
พ.อ. พรเทพ  พัชราพันธุ์ บทบาทของทหารบกที่มีต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย + พม่า ศึกษาเฉพาะกรณี : การควบคุมชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี
นายพรประเสริฐ วาณิชย์เจริญ

ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า  ในท้องที่อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

น.อ. พิทยา   สังขโบสถ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการทหารสูงสด
พ.อ. พิทักษ์   วีรุตมเสน การใช้กฎอัยการศึก  ศึกษาเฉพาะกรณี : เหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
น.อ. พิบูลย์   พีรชัยเดโช  ร.น. บทบาทของเทคโนโลยีดาวเทียมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
พ.อ. พิพัฒ     เกษแม่นกิจ การศึกษาหลักนิยมเพื่อการสนับสนุนบริการสุขภาพในการยุทธร่วม
น.อ. พิศิษฐ์   ออรุ่งโรจน์  ร.น. ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนชุมชนกองทัพบก
พ.อ. พิษณุ   วัชโรภาส ทหารกับการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  ศึกษาเฉพาะกรณี : ชายแดนไทย – พม่า ด้านจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.อ. ภักดี  ศรีชุมพล การวิเคราะห์การใช้พลังมวลชนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานการณ์ความไม่สงบในห้วง ๔ ม.ค. ถึง ๓๑  ต.ค.๔๗
พ.อ. ภาณุช  ศิริพงษ์ แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมเพื่อบริหารจัดการความร่วมมือทางทหารกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ
น.อ. ระพีพงษ์  โสวรรณ   ร.น. สุขกับงานด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ศึกษาเฉพาะกรณี : นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ ๔๖
พ.อ. วรเทพ  บุญอริยะ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการทหารสูงสุด
น.อ. วิจิตร  ตันประภา  ร.น. บทบาทและการเตรียมความพร้อมของกำลังกองทัพเรือไทยในการเข้าร่วมในระบบกำลังพลเตรียมพร้อมสหประชาชาติ
พ.อ. วิริยะ  มานะ ความพึงพอใจของข้าราชการส่วนราชการ กองบัญชาการทหารสูงสุดที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการกองการฝึก  กรมยุทธการทหาร
นายศุภชัย   ขันธะทิม บทบาทของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.อ. สมควร  ทองนาค ความคิดเห็นของบุคลากรในระบบการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารที่มีต่อหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร  พุทธศักราช  ๒๕๔๖
พ.อ. สมควร  วงษ์เวียงจันทร แนวทางการกำหนดความต้องการอัตรากำลังพลของกองทัพบก ตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างบูรณาการในยุคทศวรรษหน้า  ศึกษาเฉพาะกรณี  : กำลังพลของหน่วยบัญชาการกรมกำลังสำรอง
พ.อ. สมควร  สุผล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำวิจัยของกำลังพลกองทัพบก   ศึกษาเฉพาะกรณี : กำลังพลในหน่วยส่วนการศึกษา
นายสมชัย   มาเสถียร ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน  ศึกษาเฉพาะกรณี : พื้นที่ป่าต้นน้ำผาเวียง
นายสมชาย  เจคชวลิต ปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบทรัพย์สินของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.
น.อ. สมชาย พูลไพจิตร์ แนวทางการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศ
พ.อ. สมชาย  ศุขมนัส การพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางการของกองทัพบก เพื่อให้ได้ผลสำเร็จของงาน  สอดคล้องตามแผนเชิงกลยุทธในการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกระทรวงกลาโหมปี ๒๕๔๘
พ.ต.อ. สมบัติ  สุดเจริญ การปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พ.อ. สมพล   อินทะพงษ การแก้ปัญหาการติดยาเสพติดให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง (ชาย) ในระบบบังคับบำบัด
ศึกษาเฉพาะกรณี : ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การทหารม้า
น.อ. สมภพ  เปรมจิตต การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ
พ.อ. สานิต  วรรณรัตน์ การศึกษาความต้องการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของศูนย์รักษาความปลอดภัย
พ.อ. สามารถ  ฟักนุ่ม ความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการในกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์
น.อ. สำราญ  ชมโท การพัฒนาประสิทธิภาพการยุทธร่วมของกองทัพไทย
พ.อ. สืบชัย  ภูมิเรศสุนทร ความพึงพอใจของผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรดำน้ำของชมรมกีฬาทางน้ำ ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง  กองทัพบก
ศึกษาเฉพาะกรณี : หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น
พ.อ. สุชาต จันทรวงศ์ แนวทางในการพัฒนาระบบกำลังสำรองอาสาสมัครของกองทัพบก
น.อ. สุนทร  เชาว์เพ็ชร การศึกษาผลการประเมินค่าผู้บรรยาย  ศึกษาเฉพาะกรณี : นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๔๖
นายสุวิทย์    ไกรวงศ์ ปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๗
พ.อ. โสภณ    ศิริงาม แนวความคิดใหม่ในการศึกษาเรื่องการก่อการร้ายในยุคข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันประเทศ 
ศึกษาเฉพาะกรณี  : การก่อการร้าย  ๑๑  กันยายน ๒๕๔๔
น.อ. อนุพงษ์  จันทร์พฤกษ์  ร.น. การพัฒนาระบบกำลังสำรองของกองทัพเรือ
พ.อ. อนุรักษ์  แสงฤทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของราษฏรที่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐ  ศึกษาเฉพาะกรณี  : การบุกรุกที่ดินบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์การทหารราบ  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.อ. อภิชาติ  พุ่มแก้ว คุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม
น.อ. อรรณพ  ยอดโตมร  ร.น. การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน  ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา
พ.อ. อลงกต  สิทธิเหรียญชัย ผู้หนีภัยจากากรสู้รบและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายกับความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – สหภาพพม่า 
ศึกษาเฉพาะกรณี : พื้นที่จังหวัดตาก
น.อ. อัศวิน  รุจาคม ความพึงพอใจของนักบินที่ทำการบินกับ ฮ.๖  หลังการซ่อมปรับปรุงสภาพโดยบริษัทเอกชน
พ.อ. อาทิตย์  วัฒนะบุตร หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบกในยุคโลกาภิวัฒน์
พ.อ. อุนฤทธิ์  นวลอนงค์

ความคิดเห็นของผู้รับการฝึก ต่อการฝึกปัญหาที่บังคับการโดยใช้ระบบจำลองยุทธ

พ.อ. โอภาส เทียมเศวต ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ศึกษาเฉพาะกรณี : กรมส่งกำลังบำรุงทหาร