เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 45
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
1.  เรือโท กฤษณ์         จินตะเวช ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการรับการถ่ายโอนภารกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดชลบุรี
2.  ..กนกศักดิ์         เกตุทิพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล
3.  ..กรัณย์             กลิ่นบัวแก้ว  .. แนวทางการรับราชการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ภายหลังการปรับโครงสร้างตามนโยบายรัฐบาล
(ศึกษาเฉพาะกรณีนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวินที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. เว้นสายวิทยาการ ขส.ทร. และ อศ.)
4. ..กาจน์พิจักษณ์     กาญจนทัพพะ การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการค่ายพุทธธรรม สร้างผู้นำกลุ่มพลังเยาวชนของกองบัญชาการทหารสูงสุด
5. ..กิตติศักดิ์      หนูนิมิตร การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการพัฒนาของรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี
6.  ..คมน์             ฉิมคล้าย การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว
7.  ..จรรยา          ปัถวีเสถียร แนวทางการใช้นักศึกษาวิชาทหารในการป้องกันการก่อการร้ายสากล
8.  ..จักรินทร์       ขจรบุญ ทัศนคติของนายทหารสัญญาบัตรจากเหล่าทัพที่เข้าระบบการย้ายหมุนเวียนกำลังพลระหว่างเหล่าทัพกับกองบัญชาการทหารสูงสุด
9.  นาย จานุวัตร        เลิศศิลป์เจริญ แนวทางบรรเทาอุทุกภัยแม่น้ำวังตอนล่าง
10.  ..ฉลองรัฐ      นาคอาทิตย์ สิ่งจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของนายทหารสัญญาบัตรในการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ศึกษากรณีนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 45
11.  ..ชนินทร        เฉลิมทรัพย์ การพัฒนาระบบจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณ (JTLS) ศึกษาเฉพาะกรณีแผนยุทธการกองทัพอากาศฉบับปัจจุบัน
12.  ..ชัยวุฒ          ยุทธศิลป์กุล บทบาทศูนย์การบินทหารบกในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
13.  นาย ชัยบูรณ์       พันธุ์แน่น การปรับปรุงระบบงานศุลกากรมีผลกระทบต่อธุรกิจภาคเอกชน
14.  ...ชาลี          เทพา ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในงานชุมชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
15.  นาย ชูเกียรติ       มาลินีรัตน์ บทบาทกองทัพต่อนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล
16.   ..ชูชาติ          หาสารี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนงานโครงการแหล่งข่าวประชาชนกองทัพบก
17.  ..ฐิติวัชร์       เข็มเงิน ปัญหาของชาวเขาเผ่าม้งในที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอกที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
18.  ..ณพ             พรรณเชษฐ์  .. ทัศนคติของนายทหารเรือต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรชั้นต้นพรรคนาวิน ปีการศึกษา 2547
19.  ..ดุษฎี            อินทรพล แนวทางการจัดการฝึกคอบร้าโกลด์
20.  ..ไตรรัตน์       รัชไชยบุญ ร.. แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการหน่วยงานของกองทัพเรือไทย
21.  พ..ทศพร         ศิลปาจารย์ แนวทางการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบสารสนเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
22.  ..ทศพร          ตันศิริ การศึกษาระบบข่าวกรองกองทัพอากาศในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศดอนเมือง
23.  ..ธนะ            เชียงทอง ปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาระบบการจัดหายุทโธปกรณ์แบบรวมการของกองทัพไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
24.  ..ธรรมรัตน์    นักรำ แนวทางการพัฒนาระบบการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก
25.  ..ธฤทธิ์          สุนทร การจัดระเบียบการถือครองที่ดิน
26.   ..ธวัชชัย        แดงมาศ ร.. สถาบันธุรกิจไทยกับบทบาททางการเมืองในยุคปัจจุบัน
27.  ..ธีรชัย          หอมสุคนธ์ ความเหมาะสมในการทำประกันภัยให้กับรถยนต์ของทางราชการทหารในกองทัพบก
28.  ..เธียรศักดิ์     รื่นเริง การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร : ศึกษากรณีกรุงเทพฯ และปริมณฑล
29.  ..นครินทร์     นาคอาทิตย์ ทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 45
30.  ..นพดล          พรหมแพทย์ แนวทางในการใช้เครื่องบินตรวจการณ์ขนาดเล็กควบคุมระยะไกล โดยไม่ใช้นักบินของกองพลทหารปืนใหญ่
31.  ..นรนิติ           เร้าเสถียร การวิเคราะห์ความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ของสำนักงานพัฒนาพิเศษ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
32.  พ.อ.นิพนธ์          มังคโลดม การป้องกันการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุในกองทัพอากาศอันเนื่องมาจากนักบิน
33.  ..นุรุทธ์          ตุลยรัตน์ คุณภาพชีวิตของ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายทหารประทวน สังกัดมณฑลทหารบกที่ 14
34.  ..บัณฑวิทย์    โรจนวิภาต การดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  (ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
35.  ..บุญชัย         สีหะ แนวทางในการพัฒนาระบบกำลังสำรองอาสาสมัครกองทัพบก
36.   ..บุญธัม         สามปรุ โครงสร้างหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ในทศวรรษหน้า
37.  ..ประสงค์      ดวงเดือน แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
38.  นาย ประพนธ์     วงษ์ท่าเรือ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
39.   ..พงศธร       ฉายกำเหนิด การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในกองบัญชาการทหารสูงสุด
40.   ..พงศ์นาถ     ธีรโยธิน บทบาทงานรับรองของ บก.ทหารสูงสุดต่อกากรพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
41.   ..พฤทธิ์พันธุ์  พันธุโพ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือภายหลังประกาศชัยชนะยาเสพติด
42.   ..พิชาญ        เอกก้านตรง การพัฒนาการตรวจสอบภายในของกองบัญชาการทหารสูงสุด ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
43.   ..พิชาติ        เขม้นจันทร์ ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ 45 ต่อบทบาทที่เหมาะสมของทหารในการพัฒนาประเทศ
44.   นาย ไพฑูรย์      พิรัญประดิษฐ์ การบริหารจัดการข่าวสารแก่สื่อมวลชนในวิกฤตก่อการร้าย : ศึกษาเฉพาะกรณีวิกฤตการณ์ภาคใต้ วันที่ 28 เมษายน 2547 
45.   ..ภาสสาย      เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปัจจัยในการพิจารณาการโอนงานผลิตออกซิเจนของกองทัพอากาศ ให้ภาคเอกชนดำเนินการ
46.    ..มาโนช      บุญคลัง แนวทางการพัฒนาระบบการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารด้านยุทโธปกรณ์
47.   ..ภาสวุฒิ     รื่นบรรเทิง การปรับปรุงโครงสร้างระบบกำลังสำรองของกองทัพไทย
48.   ..รชต          แหล่งสิน ร.. ทัศนคติของนายทหารต่อการประกอบอาชีพที่สองด้วยธุรกิจระบบเครือข่าย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ปีการศึกษา 2547 และนายทหารสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
49.   ..รังรักษ์       คำภานุช

บทบาทของทหารในสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง

50.   ..วรายุทธ     ด้วงกลัด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการการจัดตั้งหมู่บ้าน ปลอดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
(
ศึกษาเฉพาะกรณี 6 หมู่บ้านใน 3 อำเภอชายแดน)
51.   ..วันชัย        เทียนเกษม ตัวแบบการจัดทำงบประมาณของกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
52.   ..วินัย          จันทร์เปล่ง การปฏิรูปการศึกษาของกองทัพ : กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ
53.   ..วินัย          เสมสวัสดิ์ แนวความคิดการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบกระหว่างไทย – กัมพูชา
54.   ..วินัย          เสวกวิ จริยธรรมวิชาชีพทหาร “กรณีศึกษานักบินสังกัดกองบิน 6 พลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
55.   นาย วินัย         มณฑาพงษ์ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินกับการปราบปรามยาเสพติด
56.   ...วิสูตร    ฉัตรชัยเดช การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจในการวางแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
57.  ..ศยาม        จันทรวิโรจน์ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักอาศัยของข้าราชการกรมราชองครักษ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
58.  ..ศักดา        ถ้วยจินดา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของกำลังพลในการปฏิบัติงานของส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
59.  ..ศิริเดช      ศิลปสุขุม แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี  สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
60.   ..สมชาย      สินธนัง มูลเหตุจูงใจของนายทหารสัญญาบัตรประจำการสังกัดกองทัพบก ในการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
61.   ..สมพงศ์     มุกดาสกุล บทบาทของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.)
กับการสำรองสงครามสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4
62.  ..สมศักดิ์      ศรีสุข  .. แนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางทะเลของประเทศ
63.  ว่าที่ ร้อยตรี สมนึก        แก้ววิไล ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
64.  ..สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน
65.  ..สหัสส์       สูงใหญ่ การปฏิรูปกองทัพไทย : ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างและระบบราชการของกองทัพไทย ให้สอดคล้องกับการปกครองไทย
66.  ..สาโรจน์     บุญทับ  .. อาเซียน : ศึกษากรณีความร่วมมือด้านการทหาร
67. ..สำเริง        พูลเพิ่ม แนวทางการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ในยุคปฏิรูประบบราชการ
68. ..สุทธิศักดิ์    สลักคำ สงครามสานสนเทศภัยคุกคามยุคใหม่ต่อความมั่นคงของชาติ
69.  ..สุพพัต       ยุทธวงศ์  .. แนวทางการลาดตระเวนร่วมทางเรือ ระหว่าง ทร.ไทย – ทร.พม่า ในทะเลอันดามัน
70.  ..สุรศักดิ์     พงศ์ปลื้มปิติชัย แนวทางการพัฒนาวิธีรวบรวมข่าวสาร โดยข่าวกรองทางบุคคลของกองทัพบกไทย
71.  นาย สุรัติ         กาญจนกุญชร หลักคิดและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการ เพื่อความมั่นคงของชาติ
72. ..เสน่ห์        ทองคำใส การจัดการขยะมูลฝอยภายในค่ายสุรนารี
73. ..อัคร          ทิพโรจน์ แนวทางการพัฒนาบุตรข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการชั้นประทวนภายในค่ายธนะรัชต์
74.  ..อนุวัฒน์    จักร์แสน ปัญหาชนกลุ่มน้อยแนวชายแดนไทย – พม่าที่จะส่งผลกระทบต่อไทยในทศวรรษหน้า ศึกษาเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3
75.  ..อภิชาต     นพเมือง ผลกระทบต่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐ : กรณีศึกษาอาคารกองบัญชาการกองทัพบก
76.  ..อภิไชย      เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของทหารในการจัดระเบียบที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในที่ดินของรัฐ
: ศึกษากรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 2อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
77. ..อำนวย       สมวงศ์ ทัศนคติของนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ ต่อความต้องการบ้านพักอาศัยของทางราชการ
78.  น.อ.อิทธพร     คณะเจริญ ยุทธศาสตร์ใหม่ในการควบคุมประสิทธิภาพ“อาวุธมนุษย์” ในนักบินพร้อมรบของกองทัพอากาศไทย
79.  ..เอกอรรถ    ศิลปาจารย์ ร.. การพัฒนาการฝึกนักเรียนเตรียมทหาร ให้ได้ตามความต้องการของโรงเรียนเหล่า