เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 44

รายชื่อผู้วิจัย

เรื่องที่วิจัย

๑.  ..กิตติฉัตร    วิโรจน์ศิริ      

ความคาดหมายต่อการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการสุขภาพของกองทัพ

๒. พ..เกรียงไกร   บุรินทร์วัฒนา

แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด

๓. พ..เกรียงไกร   หาญตระกูล

การนำนโยบายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปปฏิบัติ  ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือระหว่างกองทัพบก

กับกรมราชทัณฑ์

๔. พ..เกษม        ฉัตรเสถียรพงศ์

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในการปกป้องผลประโยชนืแห่งชาติ

๕. พ..คณาพร     มีสุวรรณ

ผลกระทบจากการดำเนินการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพบก : ศึกษาเฉพาะกรณี กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ 

จังหวัดกาญจนบุรี

..จตุพร       เจียมสมบูรณ์

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระบบงบประมาณแบบระบบการวางแผนการทำกำหนดการและการงบประมาณ

  กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

. ..จักรรัตน์    ธาราพิทักษ์

แนวทางการกำหนดความต้องการชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ   ให้มีประสิทธิภาพ

...จารุทัศน์    จันทรนิมะ

การแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีเส้นเขตแดนในแม่น้ำโกลก

...จิรพงษ์      ฤกษนันทน์

ปัจจัยนักบินที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานในกองทัพอากาศ

๑๐. ..จิระศักดิ์    เรืองจวง

แนวทางการพัฒนากิจการลาดตระเวนทางอากาศในทศวรรษหน้า

๑๑. ..ฉัตรชัย      กปิตถัย

การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการอยู่รับราชการของทหารกองประจำการ  ศึกษากรณีทหารกองประจำการ

สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๑๒..ฉัตรพงศ์    พรหมพันธกรณ์

การบินทหารบก กับการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

๑๓. ..ชนะเกียรติ ชอบชื่นชม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับความยากจน

๑๔. ..ชัยณรงค์    บุญรัตนกลิ่น  ..

การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพเรือในภาคตะวันออก

๑๕..ชัยวัฒน์     ธนารุณ

ศึกษาผลกระทบกับหน่วยทหารปืนใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงวงรอบการฝึกประจำปีของกองทัพบก

๑๖. ..ชำนัญพจน์ พูลเกษ

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับพม่า

๑๗..ชุตินธร     ทัตตานนท์  ..

กองเรือภาคที่ ๓ กับการรักษาและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเลด้านทะเลอันดามัน

๑๘..โชติภณ     จันทร์อยู่

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลกองดุริยางค์ทหารบก

๑๙. ..ฐิติวัฒน์     กำลังเอก

แนวความคิดในการจัดโครงสร้างกำลังของกองทัพไทย  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
และการปฏิรูประบบราชการไทยในปัจจุบัน

๒๐..ณรงค์       หมั่นพลศรี

การศึกษาผลกระทบและแนวทางทดแทนกรณียกเลิกการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

๒๑..ณัฎฐสกุล   พงษ์ศักดิ์

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ต ของกองบัญชาการการทหารสูงสุด

๒๒..ณัฐกร       ทิพย์สุข

การบริหารจัดการของกองทัพไทยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๓..เดชา        ดาวแก้ว

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

๒๔..ทองใบ      นิลจันทึก

บทบาทของกองทัพอากาศต่อการแก้ปัญหายาเสพติด : ศึกษาเฉพาะโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๒๕..ธนิส        พิพิธวณิชการ

บทบาททหารในการพัฒนาประเทศ : ศึกษาเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่ทหารรับผิดชอบ

๒๖. นาย ธรรมนูญ   เรืองดิษฐ์

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณสมบัติและการสรรหาคณะกรรมการ ป...

๒๗. ..ธัชพงศ์     บุษบง  ..

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ

๒๘..นพดล      บงกชกาญจน์ ร..

แนวทางการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๒๙. ..นริทธิ์       ศรีโสภา

การประเมินประสิทธิภาพในการฝึกการรบร่วมของกองทัพอากาศ

๓๐. นาย บรรจง      ชื่นสุวรรณ

แนวทางในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เพื่อป้องกันภัยจากการก่อการร้ายสากล

๓๑..บัญชา       ทองคำวงศ์

ทัศนะคติของทหารต่อการใช้เสบียงประเภท  . ในการปฏิบัติการในสนาม

๓๒..บัณฑิต      แสงสุก

ลักษณะผู้นำที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศไทย

๓๓..ประทีป     เมืองนิล

การวิเคราะห์บทบาทของกองทัพเรือ ที่มีต่อสถาบันกิจการทางทะเลแห่งประเทศไทย

๓๔..ประพัฒน์   เอกโพธิ์

ผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองศูนย์สงครามพิเศษ (เฉพาะกรณีนักเรียนหญิง)

๓๕..ปริญญา     เจตนเสน

แนวทางการพัฒนาระบบคลังพัสดุของกองทัพอากาศ

๓๖...พงษ์สัณห์   เจริญผลารักษ์

บทบาทของตำรวจตระเวนชายแดนในการป้องกันประเทศ

๓๗...พรกุศล   ยศธร

แนวทางพัฒนาการดำเนินงานของกองตำรวจสื่อสารในทศวรรษหน้า

๓๘..พิเชษฐ์      วิสัยจร

ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะความยากจนของชาวนาไทยอย่างยั่งยืน

๓๙..พิเชษฐ์      อัษฎานุวัฒน์

การแก้ไขปัญหาราษฎรเข้าอยู่อาศัยทำกินในที่ราชพัสดุที่กองทัพบกดูแลและใช้ประโยชน์ ศึกษาเฉพาะกรณี

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี

๔๐..พีระพงษ์   โตบุญมี

แนวทางการประชาสัมพันธ์ยุคโลกาภิวัฒน์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกระทรวงกลาโหม

๔๑..ภาณุวัชร    นาควงษ์

บทบาทของกองทัพบกต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๒..ยงยุทธ      สุวรรณปรีดี  ..

กรณีศึกษาปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในกองทัพเรือ

๔๓..ยศนันท์     หร่ายเจริญ

ประชาสังคมชุมชนหน่วยทหารกับการต่อสู้เพื่อเอาชนะภัยยาเสพติด

๔๔..ยุทธเดช     พุฒตาล

แนวทางในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ สังกัดกรมยุทธบริการทหาร

๔๕..ยุทธนา      สมบูรณ์ศักดิ์

ผลกระทบของโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดต่อประสิทธิภาพของกองทัพ : ศึกษาเฉพาะกรณี  กองบัญชาการทหารสูงสุด

๔๖นาย เลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

๔๗. ..วทัญญู      เอี่ยมวรกุล

บทบาทของการทูตทางทหารเพื่อการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

๔๘. ..วสันต์       สวนแก้ว

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรชั้นนายพันของโรงเรียนทหารสื่อสาร

๔๙ ..วัลลภ       เจิมภักดี

แนวทางในการปรับปรุงระบบโครงการของกองทัพบก

๕๐.  ..วิเชียร       ธรรมาธร

การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกองทัพอากาศปฏิบัติงานสายงานกำลังพล

๕๑.  ..วีรัณ       ฉันทศาสตร์โกศล

คุณภาพชีวิตของนายทหารชั้นประทวนศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

๕๒ ..วุฒิพงศ์     มณีผาย

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนายทหารนักเรียน  ในการศึกษาหลักสูตรนายทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดอาวุโส

๕๓ ว่าที่ ร..วุฒิพงษ์     เหล่าจุมพล

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (..๒๕๕๐ - ๒๕๖๐)

๕๔..ศิริศักดิ์      เทศนา

ทัศนคติของนายทหารต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศปีการศึกษา ๒๕๔๖

๕๕..สกุล         องคะศิลป์

โครงสร้างกองทัพบก ในทศวรรษหน้า

๕๖.  ..สนธิ        นวกุล

แนวความคิดและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการยุทธร่วมในสภาพแวดล้อมของกองทัพไทย

๕๗ ..สนธิศักดิ์   วิทยาเอนกนันท์

ชุมชนเข้มแข็งกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  ศึกษาเฉพาะกรณี พื้นที่รับผิดชอบของกรมทหารราบที่ ๑๗

๕๘ ..สนอง       กัมปนาท

แนวทางการส่งเสริมหน่วยการศึกษาของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

๕๙ ..สมบูรณ์     โรงสะอาด  ..

ทัศนคติของกำลังพลกองทัพเรือที่มีต่อหลักสูตรเสนาธิการทหาร  เปรียบเทียบกับหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

๖๐.   ..สมประสงค์   เปลี่ยนคง

แนวทางการผลิตนักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในทศวรรษหน้า

๖๑.   ..สมศักดิ์     คล้ายแจ้ง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซ่อมบำรุงอากาศยานของกองทัพอากาศ

๖๒ ..สมัคร       สุขเอม

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ตามระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย

๖๓.  ..สามารถ     ปราโมทย์  ..

แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพเรือ

๖๔.  ..สิงหศักดิ์    อุทัยมงคล

ความพึงพอใจของทหารกองประจำการต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการของกองทัพบก

ศึกษาเฉพาะกรณี  กองทัพภาคที่ ๑

๖๕.  ..สิทธิ        ปิยะสนธิ

แนวทางในการนำวิทยาศาสตร์ทางจิตไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๖๖ นาย สิทธิชัย     สวัสดิ์แสน

ภารกิจหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ

๖๗รศ.สุจิระ         ขอจิตต์เมตต์

ศึกษาการเคลือบผ้าไนลอนด้วยฟิล์มสำหรับมาผลิตเสื้อเกราะ

๖๘..สุชาติ       หนองบัว

แนวทางการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพบก  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องันประเทศของกระทรวงกลาโหม

๖๙..สุนิมิตร     รัตนานนท์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และความเหมาะสมของหลักสูตร

๗๐..สุพัฒน์      ภูตินาถ

แนวทางการใช้อากาศยานไร้นักบิน เพื่อการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์

๗๑นาย สุรจิตต์      ทองภักดี

แนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

๗๒..อกนิษฐ์     หมื่นสวัสดิ์

บทบาททหารในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงปี ๒๕๔๖–๒๕๕๐

๗๓นาย อนันต์ศักดิ์    บุญเครือพันธุ์

ปัจจัยที่มีผลต่อสถานภาพและการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ

๗๔..อภิชัย     ระเบียบ

แนวทางการพัฒนาด้านสารสนเทศของกองทัพอากาศ

๗๕..อมร       อมรวิริยะกุล

บทบาทของกองทัพบกในการแก้ปัญหายาเสพติด

๗๖.  ...อรรถพันธ์    พรมณฑารัตน์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานความเครียดและพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา วสท.รุ่นที่ ๔๔

และข้าราชการของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

๗๗.  น..อิทธิศักดิ์    ศรีสังข์

ความเป็นไปได้ในการให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงาน บริการรถยนต์นั่งของกรมราชองค์รักษ์