เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 43
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.กฤษณ์ สุนทรธรรม
การศึกษาผลการปรับย้ายหมุนเวียนกำลังระหว่างกรมฝ่ายเสนาธิการและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
นาย กฤษณะ พฤกษะวัน
การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ใช้ประโยชน์ของกองทัพบก: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี
และสนามฝึกเอนกประสงค์ของกองทัพบก จังหวัดลพบุรี
พ.อ.กฤษฎา นรภูมิพิภัชน์
การเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรปัจจุบัน
น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ร.น.
การใช้เรือพาณิชย์และเรือประมงสนับสนุนความมั่นคงในด้านการป้องกันประเทศ
ดร. กำชัย จงจักร์พันธ์
การปฏิรูประบบราชการไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีของกระทรวงศึกษาธิการ, ทบวงมหาวิทยาลัย
น.อ.กิตติพงษ์ แดงมาศ ร.น
. การพัฒนาการฝึกวิชาชีพทหารเรือของนักเรียนนายเรือ
นาย เกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงต่อการค้าชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือไทย - สปป.ลาว
พ.อ.เกษม จิโนมูล
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณี รร.จปร.
พ.อ.ไกรเทพ อนุศักดิ์
โครงสร้างองค์กรของกรมกิจการพลเรือนทหารบกในทศวรรษหน้า
พ.อ.คำนวน ภักดีอาษา
การศึกษาผลการดำเนินการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก (เฉพาะกรณีมณฑลทหารบกที่ ๓๑)
พ.อ.เครือนาค เกิดขำ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยประสานงานชายแดน ประจำพื้นที่ ๔  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.อ.จักราวุธ โสมภีร์
ศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการนำเครื่องบินตรวจการณ์ขนาดเล็กควบคุมระยะไกลโดยไม่ใช้นักบิน
 (UAV : UNMANNED ARIELVEHICLE) เข้ามาใช้ในกองทัพบก
น.อ.ชลิต รัมมะวาส
การพัฒนาโครงสร้างของงานสายช่างโยธาในกองทัพอากาศ
น.อ.ชัยพัฒนา อุทัยทิศ ร.น.
บทบาทของกองทัพเรือในการแก้ปัญหายาเสพติดศึกษาเฉพาะกรณี พื้นที่รับผิดชอบของฐานทัพเรือกรุงเทพฯ
พ.อ.ชูชีพ สุขหมื่น
บทบาทของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
นาย เชาวลิต ภคอริยะ
การบริหารจัดระบบข้อมูลในท่าอากาศยาน
พ.อ.ถาวร ไทยแขก
แนวทางการพัฒนาการซ่อมบำรุงอากาศยานกองทัพบก ตามนโยบายปรับลดกำลังพลของกองทัพ
พ.อ.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของโรงพยาบาลทหารบก: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยา-บาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปรานบุรี
น.อ.เทวินทร์ ศิลปชัย ร.น.
แนวทางในการปฏิบัติการร่วมระหว่างอากาศยานของ ทอ.กับ ทร. ในการวางทุ่นระเบิดทางทะเล
น.อ.ธคุณ มุ่งเพียร
แนวทางในการบริหารจัดการความถี่วิทยุกระจายเสียงของกองทัพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย มาตรา ๔๐
น.อ.ธงไชย ประสานเสียง ร.น.
แนวทางการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
น.อ.ธราธร รัตนเนนย์
สภาวะระดับไขมันในเลือดของข้าราชการทหารและเปรียบเทียบการลดระดับไขมันในเลือดด้วย
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับวิธีการใช้ยาร่วมด้วย
พ.อ.ธีรวุธ สันทัดรบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
พ.อ.ธีระ อติชน
ศึกษาสภาพขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พ.อ.ธีระ อุตมะ
บทบาทมของหน่วยรบพิเศษกับการก่อการร้ายสากล
พ.อ.ธีระพงศ์ อุไรเลิศ
แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
น.ท.นพพร ชูเอม ร.น.
การส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี ศึกษาเฉพาะในส่วนของเรือเดินทะเลไทย
น.อ.นเรสร์ ใจมั่ง
แนวทางในการพัฒนาการใช้กำลังทางอากาศของกองทัพอากาศไทย ให้สอดคล้องกับสงครามสมัยใหม่
พ.อ.นิตินัย ภีมะโยธิน
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
น.อ.บรรจบ ตีระเตชา
ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกร่วม วสท. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ต่อระบบจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณ (JTLS)
พ.อ.ปรเมศ ทองประดับ
ปัญหาร้องเรียนของกรุงเทพมหานครและแนวทางแก้ไข
พ.ต.อ.ประคัลภ์ แสงส่องฟ้า
การบริหารงานความปลอดภัยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
น.อ.ประยูร มงคลหมู่
การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงของกองทัพอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับลดกำลังพล
พ.อ.ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์
แนวความคิดในการใช้ระบบปฏิบัติการในยุทธ-บริเวณกรรมวิธีเกี่ยวกับเป้าหมายเว้นระยะการควบคุมห้วงอากาศร่วม
เพื่อการพัฒนาหนทางปฏิบัติสำหรับการยุทธร่วม
พ.อ.พิสัณห์ ปฐมเอม
คุณลักษณะพึงประสงค์ของนายทหาร-นายตำรวจ ปกครองกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
น.อ.พิสิษฐ์ บรมสุข ร.น.
การพัฒนาสถานที่พักผ่อนตากอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พ.อ.พีระพงษ์ ลบเมฆ
ความเป็นไปได้ในการนำระบบกำลังสำรองอาสาสมัครมาใช้
น.อ.มนู เกตุมณี
การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร โดยวิธี FMS ของบก.ทหารสูงสุด
น.อ.ยงยุทธ ดามพ์สุกรี
แนวทางพัฒนาหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศไทย ในการปราบปรามการก่อการร้ายสากล
พ.อ.ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์
การปฏิรูประบบค่าตอบแทนภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติตามแนวทางระยะสั้นของกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.ยุทธพล ปัญญาไว
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรปลัดบัญชีระดับบริหารสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
พ.ต.อ.รัชพล หาญชนะ
ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการในสำนักงานจเรตำรวจ
น.อ.ฤทธิ์ อำพันแสง
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารกำลังพล กองทัพอากาศ
พ.อ.เลอเกียรติ สุนทรเกส
แนวทางการปรับการจัดองค์กรประสานการยิงสนับสนุนในระดับกองทัพภาค
น.อ.วศิน บุญเนือง ร.น.
ปัญหาแนวชายแดนไทย - ลาว ในแม่น้ำโขง
พ.อ.วัฒนะ เข็มเพ็ชร
การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.วัฒนา ชีโสตร์
แนวทางในการจัดฝ่ายเสนาธิการกองกำลังเฉพาะกิจร่วมของกองทัพไทย
พ.อ.วิชัย ม่วงนา
แนวทางในการพัฒนะระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีสูงของกองทัพบก
พ.อ.วิเชฎฐ์ ปุญญบาล
แนวทางในการพัฒนาการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.วีระศักดิ์ มณีอินทร์
ศึกษาแนวทางการบริหารงานขององค์กรรัฐวิสาหกิจศึกษาเฉพาะกรณีองค์การฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม
พ.อ.ศักดา แสนวิเศษ
การสร้างวิทยากรกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ ทภ.๒
พ.อ.ศานติ ปิลกศิริ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
พ.ต.อ.ศานิตย์ มหถาวร
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พ.อ.ศิวะ ภระมรทัต
การพัฒนาระบบการถวายความปลอดภัยทางภาคพื้นดินในเขตพระราชฐานชั้นใน พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
น.อ.ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.น.
การพัฒนาระบบจำลองยุทธของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พ.อ.สถิตย์ แจ่มจำรัส
การพัฒนาบุคลากรในด้านการส่งกำลังบำรุงของพล.ร.๙
พ.อ.สนธิ พันธ์ลาภ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
น.อ.สมคิด ร่างน้อย
บทบาทของหนังสือพิมพ์กับผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทัศนะของนักศึกษาสถาบันวิชาการทหารชั้นสูง
พ.อ.สมวุฒิ แตงสาขา
แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างของกองพลทหารราบ
พ.อ.สรรเสริญ สอนปาน
แนวทางการพัฒนาโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
น.อ.สัญชัย จิตตาภรณ์
แนวทางการจัดการกำกับดูแลงานจ้างก่อสร้างในกองบัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.สาโรช สุวรรณพงษ์
บทบาทของกองทัพไทยที่พึงประสงค์ของประชาชนในสภาวะปกติ
นาย สิทธิพร แสงสำราญ
แรงงานพม่าในไทย : ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและจุดอ่อนของมาตรการของรัฐ
นาย สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
ผลกระทบจากข้อตกลงแม่น้ำโขงด้านที่มีต่อการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย
พ.อ.สุรจิตต์ วิจารณ์
วิเคราะห์โครงสร้างการจัดกรมการสื่อสารทหาร
น.อ.สุรชัย เจริญรบ ร.น.
ศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันในทะเลของกองทัพเรือ
พ.อ.สุรพล วันเพ็ญ
แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดยาบ้าของ รด.: ศึกษาเฉพาะกรณีของ ศฝ.รด.
พ.อ.สุรวุฒิ ชูติวิทย์
การแปรสภาพกองพลทหารราบหนุน เพื่อรองรับระบบกำลังสำรอง ศึกษาเฉพาะกรณี พล.ร.๑๑,๑๒, ๑๕, ๑๖
น.อ.เสริมพันธ์ วัชระคุปต์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของกำลังพลกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติงานในกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
น.อ.หิรัญ สินปรุ
คุณลักษณะของผู้นำทางทหารในยุคโลกาภิวัตน์
พ.อ.อนุชาติ บุนนาค
ผลกระทบของการก่อการร้ายสากลกับความมั่นคงแห่งชาติ
พ.อ.อภิชาติ ชามาตย์
ระบบจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณกับการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกำลังกองทัพบก
: ศึกษาเฉพาะกรณีกองพันทหารราบเบา
. น.อ.ศราวุธ ศิลปเดช
แนวทางในการพัฒนาการถ่ายภาพทางอากาศ โดยอากาศยานไร้นักบินของกองทัพไทย