เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 42
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.กฤช กุวานนท์
บทบาทของกองทัพในการสร้างความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้าน
พ.อ.กิตติเทพ เจียรสุมัย
การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของมณฑลทหารบกที่ ๑๑: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดทหารบกกรุงเทพ
น.อ.เกียรติกุล เทียนสุวรรณ ร.น.
การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดการจี้ อากาศยานที่สนามบินอู่ตะเภา
พ.อ.คชาภัช แก้วประทุมธร
การศึกษาผลการปฏิบัติธรรมของกำลังพลในกองทัพ
พ.อ.คมสัน บูรณสงคราม
การพัฒนาการจัดการเคลื่อนย้ายของกองทัพบกไทย
น.อ.โฆษิต โพธิสิทธิ์ ร.น.
แนวความคิดในการบรรจุกำลังพลในกรมรักษา ความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
นาย จรูญ ไชยศร
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ
พ.อ.ชวลิต นุ่มน้อย
แนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างการ จัดหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก
พ.อ.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดส่งกำลังบำรุง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
พ.อ.ทรงพล ทองจีน
การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม ของค่ายจิรประวัติ
พ.อ.ทวีชัย กฤษิชีวิน
การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน : ศึกษา เฉพาะกรณีกองทัพภาคที่ ๑
พ.อ.ธนา รำพึงกิจ
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยกับการป้องกันภัย ทางอากาศของกองทัพบกไทย
พ.อ.ธีทัศน์ ไวถนอมสัตย์
ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๒ ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในกองทัพไทย
พ.อ.ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ
การศึกษาปัญหาและการปฏิบัติงานในกอง อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทย
น.อ.นพพร จันทนลาซ
การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพอากาศ
พ.อ.นรชิต ตันศิริ
กระบวนการพิจารณาความอาญาในศาลทหาร
นาย นิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
การศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
พ.อ.บุญเลิศ ทัศนครองสินธ์
การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตของภาพออร์โธจาก ดาวเทียม สำหรับแผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วนเล็ก
พ.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์
การศึกษาการปรับโครงสร้างของกรมการเงิน ทหารบกโดยใช้วิธีติดตามและประเมินผ
นาย ประยงค์ บัตรสมบูรณ์
แนวโน้มขององค์กรและนโยบายการแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้ายสากลของไทย
พ.อ.ปราลพ ศรีม่วงพันธ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภูสระ ดอกบัว
น.อ.ปริญสัณห์ เทศศิริ ร.น.
การรวมกลุ่มและร่วมมือระหว่างประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษหน้า
พ.อ.ปานศิริ มีผล
การพัฒนารูปแบบการรายงานสถานภาพความพร้อมรบของกองทัพไทย เอกสารวิจัยดีเด่น
พ.อ.พรเทพ พิริยะโยธิน
ระบบปลดถ่ายกำลังพลของกองทัพไทย ด้วยวิธี สมัครใจ
น.อ.พิชิต พลประจักษ์
ผลประโยชน์และผลกระทบในการขุดคลองกระที่มีต่อประเทศไทย
พ.อ.พิสุทธิ์ เปาอินทร์
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สหภาพพม่า
น.อ.พีระบูล เชื้อไทย
แนวความคิดในการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุง ร่วมของกองทัพไทย
น.อ.พุทธิพงศ์ นาคทอง ร.น.
ผลกระทบจากการปรับลดงบประมาณด้านน้ำมัน อากาศยานต่อความพร้อมรบของการบินทหารเรือ
พ.อ.พูลสุข ก้านทอง
การปรับโครงสร้างกรมการสื่อสารทหาร
พ.อ.เพ็ชรไทย ศรีกัสสป
ภาพลักษณ์ของทหารในทัศนของนักศึกษา
น.อ.ภากร อุณหเลขกะ
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 : 2000 กับระบบมาตรฐานการบินของกองทัพอากาศ
พ.อ.ภาคภูมิ จันทรศัพท์
การพัฒนาระบบข่าวกรองของกองทัพไทย ในการต่อสู้กับภัยคุกคามในต้นศตวรรษที่ ๒๑
พ.อ.ภิญโญ เข็มเพชร
การใช้หน่วยทหารม้าในการป้องกันชายแดน ภาคตะวันตก
น.อ.มณฑล ศุกรินทร์
คุณลักษณะของนักบินที่กองทัพอากาศต้องการ
พ.อ.มานะ เจริญวงค์
การศึกษาเพื่อพัฒนาขวัญและกำลังใจของ ข้าราชการในกองการโทรคมนาคม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
พ.ต.อ.ยุทธนา ตุงคะเสน
บทบาทของ ตชด. ในทศวรรษหน้า
พ.อ.รังสรรค์ โพธิกนิษฐ
บทบาททหารที่มีต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน ด้านตะวันตกตอนล่าง
พ.อ.วสุ เฟื่องสำรวจ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับรวมวิทยาลัย การทัพ และวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พ.อ.วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
บทบาทของกองทัพบกกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวด ล้อมในพื้นที่ป่าไม้จังหวัดราชบุรี
พ.อ.วิชชุ ชาญใช้จักร
แนวความคิดในการพัฒนาระบบดาวเทียม ของกองทัพไทย
พ.อ.วินัย ยวดยิ่ง
การนำระบบจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณมาใช้ ในการฝึกในกองทัพไทย
น.อ.วีรชาติ เหลืองเรณูกุล
ยุทธศาสตร์งบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศ
พ.อ.วีระศักดิ์ สมบัติมื
การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินของนักบิน ทหารบก
นายแพทย์ วีระ บูรณะกิจเจริญ
ปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายสวัสดิการ ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ใน กรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติ
พ.อ.ศักดิ์ชัย คำคงศักดิ์
แนวความคิดในการป้องกันอุบัติภัยในหน่วยงานกองทัพบก
น.อ.ศักดิ์ณรงค์ พรหมบุตร
ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ กองทัพในการพัฒนาประเทศ :ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๒
พ.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล
บทบาทของค่ายฝึกไทรโยคต่อความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์
น.อ.ศิริชัย นกจันทร์
การพัฒนาระบบกำลังสำรองของกองทัพอากาศ
ร.ท.ศุภชัย สระสมบูรณ ร.น.
การพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทัพ
น.อ.ศุภมิตร ตันติพงศ์
การดำเนินงานด้านสวัสดิการของกองบัญชาการ ทหารสูงสุด โดยกรมยุทธบริการทหาร
พ.อ.สนั่น พงษ์ประสพ
กองทัพบกกับการประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
น.อ.สมชาย สังขมณี
การพัฒนาระบบจำลองยุทธในวิทยาลัย เสนาธิการทหาร
พ.ต.อ.สมบูรณ์ ขจรสารสิทธิ์
การพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจ เพื่อเสริม สร้างความมั่นคงแห่งชาติ
น.อ.สมบูรณ์ เรืองรอด
บทบาทของกองทัพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์อำนวยการร่วม ๑๐๘
ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.สมพงษ์ นาคทอง ร.น.
ปัญหาการดูดทรายในลำแม่น้ำโขงกับความ มั่นคงตามแนวชายแดนไทย - ลาว
พ.อ.สมภพ ไทยพีรกุล
แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตกำลังพลสำรองของกองทัพไทย
น.อ.สมศักดิ์ จันทร์จรุงภักดิ์
ปัญหาที่ทำให้การตรวจซ่อมอากาศยานของกองทัพอากาศล่าช้า
พ.อ.สราวุฒิ ชลออยู่
บทบาทของกองทัพกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
พ.อ.สันทัด โฉมศิริ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลสำเร็จต่อการฝึกนักศึกษาวิชา ทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีมณฑลทหารบกที่ ๒๒
พ.อ.สิทธิพร อุดมชาติ
การปฏิบัติการจิตวิทยาทางยุทธศาสตร์สนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มว้าประเทศพม่า
น.อ.สุชา เคี่ยมทองคำ ร.น.
การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยทหารปืนใหญ่ของ กองทัพเรือ
พ.ต.อ.สุธี สุทธิศิริวัฒนะ
ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.)
พ.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
ปัญหายาเสพติดของชาติกับการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ ร.น.
การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ยาสมุนไพรไทยต่อ ผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นทหารและครอบครัว
พ.อ.สู่ชัย บุญรัตน์
การจัดระเบียบหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ด้านตะวันตกของกองกำลังสุรสีห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๙
พ.อ.โสภณ หอยสังข์
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ
น.อ.อนุชา เอี่ยมสุโร ร.น.
การปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ กองทัพเรือ
น.อ.อนุพงศ์ จันทร์ใย
แนวทางการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงของกองทัพอากาศ
พ.อ.อยุทธ์ ศรีวิเศษ
การศึกษาหาแนวทางนำระบบการปลดถ่าย กำลังพลมาใช้เพื่อการจัดการกำลังพลของกองทัพบก
น.อ.อัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช ร.น.
บทบาททางทหารกับการจัดตั้งศูนย์การรักษา สันติภาพระดับภูมิภาคในประเทศไทย
น.อ.อาณา จรัณยานนท์ ร.น.
การพัฒนาระบบข่าวกรองของกองทัพไทย
พ.อ.อุดมวิทย์ อโนวัลย์
คุณภาพชีวิตด้านอาหารและโภชนาการของ พลทหารกองประจำการศึกษาเฉพาะกรณีกองพลทหารราบที่ ๑