เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 41
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
บทบาทของศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด ในการอำนวยการยุทธร่วม
พ.อ.กัณฑ์ ท.ธรรมธาดา
ปัญหาด้านการใช้หลักเกณฑ์การปรับย้ายภายในบก.ทหารสูงสุดแบบสายงานอัตรา พ.อ.(พิเศษ)น.อ.(พิเศษ) พ.อ.,น.อ. ในสภาพปัจจุบัน
พ.อ.พิชิตชัย รื่นถวิล
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทำงานประวัตินักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.อ.อาคม จันทะพันธุ์
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐและของกองทัพบกไปปฏิบัติ
น.อ.เกรียงไกร โสธรชัย
ผลของการฝึกในห้องปรับบรรยากาศที่มีต่อผู้ ทำการในอากาศ
ผศ.ปรารถนา งามวงศ์วาน
รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร
พ.อ.สรรเพชญ พานิช
บทบาททหารที่มีต่อปัญหาการอพยพของชาวพม่า
น.อ.จารึก สมรรคบุตร ร.น.
แนวความคิดในการซ่อมบำรุงเครื่องบินแบบ P-3 ของ กองทัพเรือในระดับโรงงาน
พ.อ.สกล ชื่นตระกูล
การสำรวจเอกสารเกี่ยวกับเส้นเขตแดนด้านตะวันตกในเขตจังหวัดกาญจนบุรี กรณีปัญหาเขตแดนบริเวณด่านเจดีย์สามองค์
น.อ.อำนาจ ขวัญเมือง
การพัฒนาสถานที่พักผ่อนตากอากาศของกองทัพอากาศ
น.อ.คารพ แหลมคม ร.น.
การหมุนเวียนกำลังพลนายทหารหลักระหว่าง กองทัพเรือ กับ กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.สุภมนัส ภารพบ
แนวทางในการจัดการศึกษาทางทหารระดับสูง ของกองบัญชาการทหารสูงสุด ในภาวะวิกฤต เศรษฐกิจ
พ.อ.เดชา อมรพันธางค์
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธภาคเอกชนของ ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหม
น.อ.คชวัทน์ ประสานนิล ร.น.
ปัญหาจากการหมุนเวียนนายทหารสัญญาบัตร ไปปฏิบัติราชการที่ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
พ.อ.นคร ประเสริฐสุข
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเข้ารับ การศึกษาวิชาทหารต่อในระดับชั้นปีที่ ๔-๕ ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาวิชาทหารในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.อ.อุปถัมภ์ อินทามระ
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มอาเซียนเป็นเขตรวมการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) : ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
พ.อ.สุริยันต์ ผาธรรม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน กรณีศึกษาค่ายพ่อขุนผาเมือง
พ.อ.บุญธรรม โอริส
คุณภาพชีวิตนายทหารชั้นประทวน กองพล ทหารปืนใหญ่
นาย ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำลาย ป่าต้นน้ำในท้องที่จังหวัดน่าน
นาย ดำรงชัย พุ่มสงวน
ทฤษฎีใหม่ : หลักคิดและแนวปฏิบัติเพื่อความ มั่นคงของครอบครัวเกษตรกร
น.อ.สมนึก สุขเกษม
การปรับการวางกำลังของหน่วยควบคุมทางอากาศ ยุทธวิธี ในสภาวะปัจจุบัน
พ.ต.อ.พงศ์วุฒิ กิตติขจร
การพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์ สันติราษฎร์กรุงเทพฯ (สวพ.91) เพื่อความมั่นคงของชาติ
พ.อ.บุญชู เที่ยงตรง
บทบาทของทหารกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาเฉพาะกรณี : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
น.อ.สมณะ เข็มทอง
การบริหารการจัดซื้อทางทหารโดยวิธี FMS แบบ CLSSA
น.อ.สมพล พูนทวีธรรม
การพัฒนาการจัดองค์กรการฝึกร่วมและผสมของกองทัพอากาศ
พ.อ.คนินทร วงศาโรจน์
การจัดระเบียบหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ด้านตะวันตกของกองกำลังสุรสีห์ ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๑๙
น.อ.วัชรา พวงไสว ร.น.
การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการของ กองทัพเรือ
พ.อ.เรวุฒิ เจริญรื่น
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนายทหารการยิง สนับสนุนของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่เพื่อรองรับวิทยาการสมัยใหม่
พ.อ.กมล นาคเรือง
แนวความคิดในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กร กนช.
พ.อ.รณรงค์ เมฆานุวัตน์
การพัฒนาการศึกษาตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาในหน่วยทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีของมณฑลทหารบกที่ ๑๑
น.อ.ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ร.น.
บทบาททหารกับงานมวลชนด้านการกีฬา
น.อ.ทศพร วรกิตติ
บทบาทของกองทัพอากาศที่มีต่อปัญหาการ จราจร
พ.อ.เฉลิมชัย สุขขี
การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความมั่นคงแห่ง ชาติ ศึกษาเฉพาะการประสานในหน่วยงานของรัฐ
นาย เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง ของชาติในทศวรรษหน้า
พ.อ.เจษฎา รณฤทธิวิชัย
การศึกษาการจัดและการบริหารสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารในสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ
พ.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
แนวความคิดในการปรับปรุงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
พ.อ.สุรศักดิ์ ณ ลำปาง
แนวความคิดในการรักษาความปลอดภัยระบบ สารสนเทศ
น.อ.จรินทร์ ศิริสวัสดิ์
การปรับปรุงระบบการศึกษาของข้าราชการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.อ.ไพโรจน์ รวยลาภ
การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.นพดล ปัญญาโฉม ร.น.
การจัดกำลังกองกำลังนาวิกโยธิน
น.อ.สำเนียง สิตาธรรม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
พ.อ.ฉัตรทอง เจตะภัย
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์การศึกษา ของกองทัพบก
พ.อ.องอาจ ชวาลวิวัฒน์
ทัศนคติของทหารประจำการต่อความพร้อมรบของกำลังพลสำรองกองทัพบก
พ.อ.ยงยศ คงแถวทอง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยโรงเรียนทหารราบ
พ.อ.สุรพร วราภิรมย์
ทัศนคติของผู้บังคับหน่วยทหารในการส่งกำลังพลผู้ติดยาเสพติด ข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทหารของกองทัพบก : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกองทัพภาคที่ ๑
พ.อ.มานะ สอนเสริม
แนวความคิดในการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง ศูนย์การทหารม้า
พ.อ.พิชิต หงสะมัต
ปัญหาและแนวทางการใช้พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐กับการปฏิบัติ งานในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พ.ต.อ.โกสินทร์ เทียมทัศน์
การพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด รณีกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
น.อ.กฤษณะ นิ่มวัฒนา
การบริหารกำลังพลกองทัพอากาศยุคโลกาภิวัตน์
พ.อ.ชาติชาย เกษมวงศ์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ของ กองทัพบก
น.อ.ประภาสวุฒิ อินทรพรหม ร.น.
ความจำเป็นในการนำระบบกำลังสำรองมาใช้ใน กองทัพเรือ
น.อ.สุรินทร์ พันธ์เตี้ย
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับการรักษาความปลอดภัยทางทหาร
พ.อ.อัชพงศ์ ปกรณ์ยุทธ
การจัดทำหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย
พ.อ.ส่งศักดิ์ น้อมศิริ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
พ.ต.อ.วิชัย พงษ์ศิริ
พัฒนาทีมงานชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจนครบาล ๖
น.อ.สมชาย ณ บางช้าง ร.น
. การพัฒนาการข่าวกรองของกองทัพเรือ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางยุทธการของหน่วยเรือ
พ.อ.สุมงคง ดิษบรรจง
แนวทางการลดปัญหาการขาดหนีราชการ ของพลทหารกองประจำการ
พ.อ.วีระ บรรทม
คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการใน กรมทหาร ราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
พ.อ.สำเนียง เกตุสุริยงค์
แนวความคิดในการพัฒนาระบบสื่อสารร่วม ของกองทัพไทยหลังปี ๒๐๐๐
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ทางไกลในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยปิด
พ.อ.ปัญญา รอดเชื้อ
การพัฒนาวงรอบการฝึกของเหล่าทหารราบ ภายใต้สภาวะจำกัดด้วยงบประมาณ
พ.อ.สุรทัศน์ อายุวัฒน์
คุณลักษณะเฉพาะของโฮมเพจสำหรับอนุสรณ์ สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ทหาร
พ.อ.อำพน ชูประทุม
การต่อสู้เบ็ดเสร็จในการป้องกันภัยทางอากาศ
น.อ.บรรจบ โพธิ์แดง ร.น.
ความคาดหวังของผู้ปกครองพลทหารเกณฑ์ ที่ มีต่อการจัดการศึกษาในศูนย์ฝึกทหารใหม่สังกัดกองทัพเรือ
น.อ.อุทิศ สิริคุปต์
ข้อบกพร่องของข้อมูลเรดาร์ที่มีผลต่อการ ใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ
น.อ.คมสรร บุษปะเวศ ร.น.
การปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนจิตรลดา
พ.อ.ชด พรมเดช
การจัดทำภาพออร์โธสำหรับโครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.อ.สมหวัง ยัญญะสิทธิ
ศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการ นปอ. ที่มีต่อสถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ นปอ.
น.อ.บรรจง ศรีม่วง
ระบบบริหารงานสารสนเทศในวิทยาลัย เสนาธิการทหาร
พ.อ.ชัชวาลย์ ตันติอำนวย
การพัฒนาระบบส่งกำลัง สปอ.๑ ในสนามของกองทัพบก