เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 40
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.นพ หิญชีระนันท์
พ.อ.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์
ปัญหาด้านงบประมาณต่อการจัดการทางทหารชั้นสูงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
น.อ.บุญเอนก ดวงอุไร
น.อ.ศักดิ์พินิจ พร้อมเทพ
การใช้กำลังทางอากาศของสัมพันธมิตร ต่อประเทศไทย ในสงครามโลกครั้งที่ ๒
น.อ.สมนึก สองห้อง
น.อ.พิชัย วัจนสุนทร
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 กับ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
น.อ.เกรียงเดช รัตนปัญญากุล ร.น.
น.อ.ประธาน ธรรมมาสถิตย์ ร.น.
แนวความคิดในการส่งกำลังบำรุงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตามแผนป้องกันประเทศ
น.อ.นิเวช บุตรศรี ร.น.
พ.อ.อนุชา รักเรือง
การจัดหน่วยกำลังรบนาวิกโยธินไทย สำหรับสงครามในอนาคต
พ.อ.วรศักดิ์ ภู่สวาสดิ์
พ.อ.จิรศักดิ์ รอดทอง
ศึกษาการสื่อสารในการบริหารงานของมณฑลทหารบกที่ ๓๑
พ.อ.ชำนาญยุทธ อัมพรมุนี
แนวความคิดในการใช้กองพลทหารปืนใหญ่ สนับสนุนการยิงให้กับกองทัพน้อย
น.อ.รัตนะ วงษาโรจน์ ร.น.
คุณลักษณะรถถังของนาวิกโยธิน
น.อ.กฤษณ์ วงษ์ชัยสมร ร.น.
น.อ.รักษพล ทองภักดี ร.น.
การจัดโครงการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐาน นักบินนาวี
พ.อ.ชำนิ รักเรือง
พ.อ.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
การดำเนินงานโครงการอาสาพัฒนา และป้องกันตนเองในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑
น.อ.อรรถพล บรรลือสินธุ์
น.อ.สุรจิต สุวรรณทัต
กองทัพอากาศ กับสงครามข่าวสาร
พ.อ.สสิน ทองภักดี
พ.อ.สัมพันธ์ ธัญญพืช
ยุทโธปกรณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน กับการใช้ประจำการในกองทัพบก
พ.อ.อารักษ์ ศรีสุระ
พ.อ.วิวัฒน์ ปลั่งอุดม
ชาวเขาเผ่าม้ง ต่อความมั่นคงของชาติศึกษาเฉพาะกรณีที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
พ.อ.พัชริน อินทรสุวรรณ
พ.อ.ธงชัย สาระสุข
การศึกษาราษฎรหมู่บ้านชายแดน ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓
พ.อ.พัชริน อินทรสุวรรณ
พ.อ.ธงชัย สาระสุข
การศึกษาราษฎรหมู่บ้านชายแดน ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓
น.อ.ชาญชัย วิมุกตะลพ
น.อ.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน
การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทดสอบบุคคลของศูนย์ทดสอบบุคคล กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
พ.อ.สมพล สุดประเสริฐ
พ.อ.พนา ถนอมสิงห์
คุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหาร สัญญาบัตร สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
น.อ.ธงชัย แจ่มวิมล
น.อ.วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ ร.น.
สงครามข่าวสารกับกองทัพไทย
พ.อ.วิชาพร ฐิตวัฒน์
พ.อ.องอาจ หินอ่อน
ความจำเป็นในการกำหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์ ศูนย์อำนวยการร่วม ๑๐๑ - ๑๐๔ ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.ไพศาล พิศาลกุล
พ.อ.ศุภชัย ปราโมทย์
ประสิทธิผลทางการศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยา (นายทหาร)ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
พ.อ.วิษณุ กิวานนท์
พ.อ.สมเกียรติ เขียวโสภา
ทัศนคติของกำลังพลกองทัพบก ที่มีต่อหลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เปรียบเทียบกับ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก
พ.อ.สมยศ แก้วศรีปราชญ์
ปัญหาและข้อขัดข้องในการพิจารณาระบบสารสนเทศของ บก.ทหารสูงสุด
พ.ต.อ.อัตถกิติ ผลชอบ
พ.ต.อ.สายัณต์ กระแสแสน
พ.ต.อ.มณฑล เงินวัฒนะ
ผลกระทบจากปัญหาผู้ลักลอบหลบหนีเข้า เมือง ต่อความมั่นคงของชาติ ้านสังคมจิตวิทยา
พ.อ.สกาวฤกษ์ ทองเปราะ
พ.อ.พนมวัน เปลี่ยนมณี
การป้องกันอุบัติเหตุให้กับลูกจ้างในโรงงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก
พ.อ.ธีระ มังคะลี
พ.อ.ปรีชา สมภู่
ภาวะผู้นำทางการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา วสท. รุ่นที่ ๔๐
พ.อ.โสภณ ชัยสวัสดิ์
พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์
คุณลักษณะของผู้บรรยายที่พึงประสงค์ ในทัศนะของนักศึกษา วสท.
พ.อ.พรจักร มนูธรรม
พ.อ.วิญญา ปทุมสุวรรณ
ทัศนะของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และ นิติศาสตร์ ต่อข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๘
พ.อ.พัฒน์ ฉวีพัฒน์
พ.อ.ชลิต แย้มจินดา
ปัญหาความมั่นคงของญี่ปุ่นยุคหลังสงคราม เย็น ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
นาย อัคนีวุธ กลับน่วม
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการเพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพทางการเกษตรของยุวเกษตร
นาย สิงค์ วิเศษพจนกิจ
นาย ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทางด้าน เศรษฐกิจ ในการขุดคลองกระ
นาย ทวีศักดิ์ พรสุขสว่าง
ความต้องการบัตรเครดิต
นาย วิจักร อากัปกริยา
พ.อ.ชลอ บุญยงค์
การสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่องานสารบรรณในหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.อ.นิรุช สายมี
พ.อ.มงคล หนองบัวล่าง
น.อ.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ร.น.
โครงการคลังปัญญายุทธศาสตร์
พ.อ.พีรสันต์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
JP 0-2 Unified Action Armed Forces (UNAAP),95
พ.อ.วิศิษฐ์ จีตนิยม
JP 2-0 Doctrine for Intelligence Support to Joint Operations, 95
น.อ.ฤกษ์ชัย ชีพสุมล
JP 3-07.3 JTTP for Peacekeeping Operations, 94
พ.อ.สมสุข ลอบันดิส
JP 3-13.1 Joint Doctrine for Command & Control Warfare, 96
พ.อ.เกรียงศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
JP 3-53 Doctrine for Joint Psychological Operations, 96
พ.อ.อนุวงศ์ อมาตยกุล
JP 4-0 Doctrine for Logistic Support of Joint Operations, 95
น.อ.ธีรภาพ เสนะวงษ์
JP 4-02 Doctrine for Health Service in Joint Operations, 95
พ.อ.ธนวัฒน์ สุขจิตต์
JP 6-0 Doctrine for C4 Systems Support to Joint Operations,95