เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 38
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.กัมพล สุขก้อน
สาเหตุการเพิ่มปริมาณนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ กับการลดปริมาณนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ - ๕
พ.อ.ธงชัย โอสถหงษ์
กองพลพัฒนาที่ ๑ กับการพัฒนาชนบท : การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของทหาร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ชนบท
น.อ.วัฒนา พินธู ร.น.
น.อ.เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ ร.น.
การใช้ยานไฮเกอร์ดาราฟท์ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
พ.อ.ชัชวาล ทัตตานนท์
พ.อ.มนูญ สดเจริญ
ความคิดเห็นของทหารกองประจำการต่อการเกณฑ์ทหาร ที่พึงปรารถนา
น.อ.กิจจา ชนะรัตน์
น.อ.จรัล อิสรชีวา
น.อ.ศิวเกียรติ ชเยมะ
การศึกษาสมรรถภาพของบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถทางการบินและภาววิสัยซึ่งได้บรรจุเข้าเป็นศิษย์การบิน
ในโรงเรียนการบินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
พ.อ.ไพบูลย์ สุ่นปาน
น.อ.ไตรรงค์ พิทักษากร
น.อ.สัมพันธ์ สุนทรครุฑ
การส่งกำลังบำรุงร่วมเพื่อการทหาร
พ.อ.สรภฎ นิรันดร
น.อ.ธนะกาญน์ ใคร่ครวญ ร.น.
น.อ.สุรพงษ์ อัยสานนท์ ร.น.
การเตรียมพร้อมทางทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ
พ.อ.ยุทธชัย อ่ำครองธรรม
พ.อ.ฐิติรัตน์ สมิตะโยธิน
พ.อ.จิรยุทธ อำพิน
การประสานแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ของมณฑลทหารราบที่ ๒๒
พ.อ.นคร จิตตางกูร
พ.อ.ยุทธพงษ์ ทิพยรัต
พ.อ.ปรารภ สระวาสี
ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๓๘ ต่อคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พ.อ.บุญส่ง เรืองสมบูรณ์
พ.อ.ศุขเกษม องคะศิลป์
พ.อ.อังคฤทธิ์ ราชณรงค์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายขยายโอกาส ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน สำหรับทหารกองประจำการ ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นาย เฉลิม จันทรทิม
พ.อ.จักรวาฬ จันทคณานุรักษ์
พ.อ.ธำรงค์ เมฆเฉลิม
บทบาทและศักยภาพทางทหารของปากีสถานในการเผชิญกับภัยคุกคามในเอเซียใต้
นาย ประจง ประมวล
พ.อ.ปิยะ รักประกอบ
น.อ.ศุภอรรถ ชาญวิถี
บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อความมั่นคงของชาติ
นาย อนุสิต คุณากร
น.อ.สมโชค บุญยิ่ง ร.น.
น.อ.ประสิทธิ์ ป้อมทอง
ปัญหาการจัดระเบียบชายแดนด้านตะวันตกตอนล่าง
พ.อ.ธีระ บัววิรัตน์
พ.อ.กิตติพงศ์ วีสเพ็ญ
พ.อ.ธวัช รอดเดชา
การฝึกของกองพันทหารราบในกองทัพบก
น.อ.ณัฐนันท์ ทองนะ
น.อ.ม.ล.ชนากร วรวรรณ
น.อ.นพดล นุ่มศิริ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตร ทหารอากาศ
พ.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ
พ.อ.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์
น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทิวารัศชัย ร.น.
บทบาทของอินเตอร์เนตกับงานด้านกิจการพลเรือนของ ทบ.
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต
น.อ.ไตรขวัญ ไกรฤกษ์ ร.น.
พ.อ.ขวัญวงษ์ คล่องคำนวณการ
สัตว์ทะเลที่เป็นอันตราย
พ.อ.วีระ สวัสดี
น.อ.ชัยรัตน์ นันทวีผล
พ.อ.ชนัตพล เพชรโชติ
แนวความคิดในการพัฒนากำลังพลของกรมส่งกำลังบำรุงทหาร
พ.ต.อ.ณรงค์ มณีนพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
พ.อ.ชัยรัตน์ มัธยมจันทร์
พ.อ.ประเสริฐ ทองดี
พ.อ.วชิรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พ.อ.ธรรมนูญ กฤษน้อย
คุณลักษณะรถถังของหน่วยดำเนินการกลยุทธ
พ.อ.สมชาย ฤกษ์พิชัย
พ.อ.วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ
พ.อ.อุทัย รามสมภพ
พ.อ.ศักดา แสงสนิท
การประเมินแนวทางการพัฒนาการขยายโอกาสทางการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพบก ในกองพล
พ.อ.ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล
พ.อ.ทรงบุญ วุฒิวงศ์
พ.อ.วิทยา วชิรกุล
พ.อ.เอนก แสงสุก
แนวความคิดในการควบคุมหน่วยบัญชาการรวม
น.อ.ประเสริฐ ฟักทอง
น.อ.มนัส ธนัญไชย
น.อ.คำรณ เจริญวงศ์
น.อ.สมหวัง วงศ์ตัน
แนวความคิดในการพัฒนาประเทศของกองทัพอากาศในทศวรรษหน้า
นาย ยุทธนา เทียมพงศ์
พ.อ.วุทธิไกร ผาลิโน
น.อ.ภูมิ สวยสุวรรณ ร.น.
บทบาทของกองทัพไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม