เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 37
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.ก้องเกียรติ พลขันธ์
ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรนายทหารกองบัญชาการทหารสูงสดอาวุโส
พ.อ.ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ยานพาหนะของทางราชการทหารกับการประกันภัย
น.อ.จิรศักดิ์ อิงคะวณิช
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองเป้าหมายทางอากาศของกองทัพอากาศ
น.อ.จีรพัฒน์ ปานสกุล ร.น.
การพัฒนาเรือฟรีเกตชุด ร.ล.เจ้าพระยา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพเรืออย่างสูงสุด
น.อ.ชนะ ปานวิจิตร
สมาธิช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของบุคคลได้ อย่างไร
น.อ.ชัยยงค์ วิจิตรพันธ์
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยในประเทศไทย
น.อ.ชัยศรี อักษรศรี
แนวความคิดในการปรับโครงสร้าง ยศ.ทอ.
นาย ชาคริต บุญฑีย์กุล
ภัยคุกคามตามรูปแบบใหม่ (มิติใหม่) หลังยุค สงครามเย็น และผลกระทบต่อไทย
พ.อ.ชาตรี ช่างเรียน
ระบบอัตโนมัติกับการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพไทย
พ.อ.ชุมพล กากแก้ว
แนวความคิดในการวางแผนและการประสานการยิงสนับสนุนของทหารปืนใหญ่สนาม
พ.อ.ณัฐชัย เพิ่มทรัพย์
การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
น.อ.ถนอมศักดิ์ ภูมณีรัตนกุล
ประเมินหลักสูตรพลทหารกองประจำการกับรับราชการทหาร ๑ ปี ๖ เดือน
พ.อ.ทนงศิลป์ พันธุ์แก้ว
ชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ ทภ.๓ กับ ความมั่นคงของชาติ
พ.ต.อ.ทวีชัย วิริยะโกศล
ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พ.อ.เทิดศักดิ์ สิงห์โตทอง
บทบาทคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว ในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
พ.อ.ธานี บุนนาค
"เงินทุนหมุนเวียน" ทางเลือกของส่วนราชการ
น.อ.ธำรง เดชวรรณ ร.น.
พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกำลังพลของกองทัพไทย
น.อ.ธีระพล คล้ายพันธ์
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ช่วยทูตทหาร เมื่อมีการเสด็จฯในต่างประเทศ
พ.อ.ธีรศักดิ์ กรุษประยูร
การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ
พ.อ.นุกูล พงษ์ธานี
บทบาทกองทัพบกกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พ.อ.นภพล การุณยะวนิช
สำรวจเหตุจูงใจการศึกษาต่อชั้นปี ๔-๕ ของ นักศึกษาวิชาทหาร, ศึกษาเฉพาะกรณีมณฑล ทหารบกที่ ๑๔
พ.อ.นรวีร์ ปัทมสถาน
แนวความคิดในการซ่อมสร้างยานเกราะ (สายพาน)ผลิตในสหรัฐอเมริกาของกองทัพบก
พ.อ.นิพนธ์ คำแหง
บทบาทของ กรป.กลาง ต่อการบรรเทาอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พ.อ.นิรุธ ไชยสุนทร
การบริหารงานบุคคลในระบบราชการ
น.อ.บุรินทร์ คุณกิตติ ร.น.
ผลกระทบของโครงการอิสเทอร์นซีบอร์ด ที่มีต่อพื้นที่ในเขตทหาร
พ.อ.ปฐมวงศ์ จันทรศัพท์
การจัดการกำลังพลกับกองทัพไทย
พ.อ.ประจักษ์ จักษุศรี
บทบาทของทหารกับการป้องกันและรักษาป่าไม้เพื่อความมั่นคง
พ.อ.ประยงค์ เดชคำแหง
การพัฒนาทางการทหารของประเทศไทย
พ.อ.ม.ล.ประสบโชค เกษมสันต์
การปฏิบัติงานของกองพลพัฒนา
พ.อ.ประสิทธิ์ กลิ่นภิรมย์
บทบาทของ กรป.กลาง ในการพัฒนาชนบทเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
น.อ.ปรีชา จุลกะ
ปรับปรุงการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
พ.อ.ปรีชา ศรีพัด
แนวความคิดในการปรับปรุงแก้ไขอัตราการจัดกรมส่งกำลังบำรุง
พ.อ.พงศ์พันธ์ โพธิ์กำเนิด
การพัฒนาชนบทไทย
พ.อ.พงษ์ศักดิ์ อินทรวงศ์ศักดิ์
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนนายสิบเหล่าทหารปืนใหญ่
น.อ.พัลลภ โพธิอาสน์
การปรับปรุงและการพัฒนาระบบอาวุธของเครื่องบินขับไล่ แบบ F 5E/F
พ.อ.พิสัย สมบัติเปี่ยม
ความพอใจในการเข้ารับราชการของทหารกอง ประจำการ
พ.อ.เพชรินทร์ ศรีนุกูล
ปัญหาชายแดนไทย - สหภาพพม่ากับความมั่นคงของชาติ
น.อ.ไพฑูรย์ ธนะพานิช
การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของนักเรียนเตรียมทหาร ศึกษาเฉพาะรุ่นที่ ๓๙
น.อ.ไพโรจน์ พันธุ์สวัสดิ์ ร.น.
การพัฒนาขีดความสามารถในการล่าทำลายทุ่น ระเบิดของเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์
พ.อ.มงคล โพธิ์เงิน
สำนักงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(สน.กชภ.๔)
พ.อ.มณฑล บำรุงพฤกษ์
ทัศนคติของทหารกับงานวิจัย
พ.อ.มารุต ปัชโชตสิงห์
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการปลูกป่าระหว่างหน่วย งานของรัฐประเภทต่าง ๆ กรณีศึกษาโครงการปลูก ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชปีที่ ๕๐
พ.อ.ยุทธนา ศรีนุรัตน์
บทบาทของกองทัพบกในการพัฒนาประเทศอีก ๑๐ปีข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๘)
พ.อ.วรากร โกศลยุทธสาร
การพัฒนาระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการของนายทหารชั้นประทวนเหล่าทหารม้า
พ.อ.วัชรพันธ์ ชมเดช
ผลกระทบจากทหารผู้ติดสุราต่อกองทัพ
พ.ต.อ.วินัย นิลศรี
บทบาทของตำรวจตระเวนชายแดนกับการพิจารณาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนและท้องถิ่นทุรกันดาร
พ.อ.วิรัช แก้วขาว
แนวทางการพัฒนาจัดทำแผนที่ให้ทันสมัย
น.อ.วิสิฎฐ์ พณิชยกุล ร.น.
แนวความคิดในการปฏิบัติจิตวิทยาของกองทัพเรือ
น.อ.วีระเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ร.น.
บทบาทของกองทัพเรือกับการส่งเสริมพาณิชย์นาวีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
พ.อ.เศรษฐ์ นาวาเจริญ
ค่านิยมในการเลือกเหล่าของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑
พ.อ.สมชัย มาระเนตร
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้นำหน่วยทหาร
พ.อ.สมนึก ขุนทอง
แนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบก
พ.อ.สมพล วีระศักดิ์
การรักษาความปลอดภัยใน ศอร.บก.ทหารสูงสุด
น.อ.สมภพ ตันศิริ
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่มาเยือนประเทศไทย
พ.อ.สมโภชน บ้านไร่
แนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรทางด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
พ.อ.สมโภช สาตร์เงิน
คุณภาพชีวิตของพลทหารประจำการกองทัพบก
พ.อ.สานิตย์ เทพวัลย์
แนวความคิดในการป้องกันฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไทย
พ.อ.สิทธิชัย ยังเจริญ
ชนกลุ่มน้อยกลุ่มกะเหรี่ยงกับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย
พ.อ.สุเจตน์ อภัยวงศ์
ระบบการสื่อสารดาวเทียมที่ใช้ในกิจการทหาร
พ.อ.สุรพล รัตนพล
การใช้ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษากับการระดมสรรพกำลัง
น.อ.สุวัฒน์ สุวรรณเนตร
การซ่อมบำรุงเครื่องบินลำเลียงกองทัพอากาศในระดับโรงงาน
น.อ.สัญญลักษณ์ รุ่งสัมพันธ์ ร.น.
การเพิ่มอำนาจการยิงของร้อย ๑ ค.หนัก พัน ป.กจต.
พ.อ.อดิศักดิ์ ถนอมกุลบุตร
การศึกษาอิทธิพลการตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินต่อการเกิดอุบัติเหตุ
พ.อ.อรุณนิวัช ช้างใหญ่
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาทหารม้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
น.อ.อนันต์ ศรีอำไพ
คุณลักษณะของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่พึงประสงค์ในทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พ.อ.อนัญญ์ สุขะสมิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
น.อ.อาวุธ มีชูพล ร.น.
บทบาทของกองทัพเรือกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
พ.อ.อาจศักดิ์ ถาวรฉันท์
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมของสำนักงานพัฒนาภาค ๑
พ.อ.อำนาจ มะเริงสิทธิ์
การพัฒนาระบบข่าวกรองด้านการรักษาความมั่นคงภายใน (ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ)
พ.อ.อำพลศิลป์ ประมุขชัย
วิเคราะห์การจัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ในปัจจุบัน
น.อ.อิทธิ ชาตินันทน์ ร.น.
การประชาสัมพันธ์ทหารกับความมั่นคงของชาติ
น.อ.อุดมศักดิ์ สันติกุล
แนวความคิดในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม