เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 36
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.จำนงค์ สายโสภา
บทบาทและศักยภาพทางทหารของอินเดียเพื่อเผชิญภัยคุกคามในเอเซียใต้
พ.อ.พลทรัพย์ บุญวานิช
ปัจจัยสำคัญการพัฒนาการผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหาร
พ.อ.สุระ เกียรติบุตร
การปลูกฝังอุดมการณ์ของกองทัพไทย
พ.อ.ชูชัย แสงสว่าง
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ากับบทบาทของทหารที่เกี่ยวข้อง
พ.อ.ทวีศักดิ์ สารโกศล
แนวความคิดในการพัฒนาอำนาจกำลังรบไม่มีตัวตน
พ.อ.อำนาจ ศรีสุขวงษ์
ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยด้านตะวันออก
พ.อ.วรวิทย์ ดรุณชู
ศึกษาแนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๓๐ - ๓๖
พ.อ.เฉลิม กรีถาวร
การปรับปรุงระดับการออมทรัพย์ให้สัมพันธ์กับอัตราเงินเดือนของข้าราชการกองทัพบก
พ.อ.ชำนาญ อยู่สมบูรณ์
บทบาทของหน่วยรบพิเศษกับสถานการณ์ปัจจุบัน
พ.อ.ชาติวัฒน์ งามนิยม
ศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในลาว
พ.อ.ดิลก บุรินทร์วัฒนา
วิเคราะห์การจัดทำงบประมาณกระทรวงกลาโหม
พ.อ.สันติ หาทรัพย์
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบทบาทของศูนย์การศึกษาในหน่วยทหาร
พ.อ.ชิงชัย ชาญชิดชิงชัย
วิเคราะห์โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
พ.อ.ชาติชาย บุญวัฒนกุล
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของทหารกองประจำการในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ต่อระบบการ ฝึกของกองทัพบก : ศึกษาเฉพาะกรณีการเปรียบ เทียบทัศนคติของทหารกองประจำการที่เข้ารับ ราชการ ๖ เดือน กับทหารประจำการที่เข้ารับ ราชการระยะ ๑ ปี ๖ เดือน
พ.อ.จีระศักดิ์ พุ่มกลิ่น
บทบาทของโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กับการ สนับสนุนกองทัพไทย
พ.อ.ปรัชญา เรืองแสงดี
การระดมสรรพกำลังเพื่อสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงร่วม
พ.อ.เจียม จันทร์หอมกุล
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลสำรอง
พ.อ.พันเลิศ วงศ์วานิช
การส่งเสริมบทบาทของนักศึกษาวิชาทหารในกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์และอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
พ.อ.ธนศักดิ์ สุทธิเทศ
การปรับปรุงโครงสร้างการจัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.พนมน้อย สมิตานนท์
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดการก่อการร้ายสากลในไทยศึกษาเฉพาะกรณีแผนป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรมสถานที่
ระบบการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
พ.อ.กลางชล สุทธิมลฑล
วิเคราะห์ประสิทธิผลการทำงานของข้าราชการชั้นประทวนที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในทัศนะของผู้บังคับบัญชา ศึกษาเฉพาะกรณี : สปช.ทหาร
พ.อ.ชุมพล ไกรวัลย์
การดำเนินการรวบรวมข่าวสารในสงคราม อิเลคทรอนิกส์
พ.อ.กิติ มีคุณ
การใช้ระบบการเกณฑ์ทหารกับสภาวะการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
พ.อ.ไชยันต์ อินทสะอาด
การศึกษาระบบรายงานประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหารในกองทัพบก
พ.อ.ประจวบ สื่อประสาร
โครงการหมู่บ้าน กรป.กลาง พัฒนาในพื้นที่ของ จังหวัด
พ.อ.จำลอง จุณณะภาต
มิติของความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ และยุทธศาสตร์ ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย
พ.อ.พงษ์ศักดิ์ สุขสวัสดิ์
การประเมินผลหลักสูตรนายสิบอาวุโส (หมายเลข ๑)
พ.อ.สุเทพ อ่อนสกล
แนวความคิดในการพัฒนาระบบการศึกษาของรร.ชท.
พ.อ.วุฒิชัย พรพิบูลย์
ปัญหาชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่ากับความมั่นคงของประเทศไทย
พ.อ.พีรพล กรณ์เกษม
การศึกษาแนวทางการพัฒนาทหารกองประจำการด้านการศึกษาและอาชีพ
พ.อ.มาวิน โอสถ
อุบัติการและแนวโน้มการติดเชื้อโรคเอดส์ในทหารกองประจำการ
พ.อ.ชัยพล ต่อประดิษฐ์
วิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.อ.สมศักดิ์ นวลอุไร
การกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียมระบบ GPS.
พ.อ.ณฐพงศ์ บัวแย้ม
ศักยภาพและบทบาททางทหารในกลุ่มอาเซียน
พ.อ.ชาติชาย ประดิษพงษ์
บทบาทของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
พ.อ.อุดมศักดิ์ จงศิริ
แนวทางการรณรงค์ด้านนิรภัยการบินของ กองทัพบก
พ.อ.ธานี ฐิตะโภคา
บทบาทของ ทบ. ด้านการเมืองในทศวรรษหน้า
พ.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์
การพัฒนากำลังพลของกองทัพบกภายใต้นโยบายการลดกำลังกองทัพ
พ.อ.รังสรรค์ พราหมณ์มณี
การพัฒนาหาดชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พ.อ.ธนศักดิ์ พุ่มเพชร
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนด้านไทย-กัมพูชา
ของกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย
พ.อ.ณปกรณ์ ป้อมสูง
บทบาทของทหารในการพัฒนาชนบท
พ.อ.ทศพร เมธสุทธิ์
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมกับความมั่นคงของประเทศ
พ.อ.อัษฎาง โชติประศาสน์อินทาระ
ประสิทธิผลของหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรชั้นนายร้อยและชั้นนายพัน
น.อ.กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง ร.น.
ความต้องการในการจัดการบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้บริการสวนลุมพินี
น.อ.ชุมพล มธุรส ร.น.
กองทัพเรือกับการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
น.อ.ดำรงค์ สารสิทธิ์ ร.น.
แนวทางพัฒนากำลังพลนาวิกโยธิน
น.อ.นคร โกศลสุรเสนีย์ ร.น.
กองพลน้อยนาวิกโยธิน
น.อ.ประสิทธิ์ จันทร์ดี ร.น.
การพัฒนาประเทศภายใต้โครงการแปดเหลี่ยมเศรษฐกิจ
น.อ.สุทธิชัย ชีพชล ร.น.
การให้ความมั่นใจและภาคภูมิใจในอาชีพและเกียรติของข้าราชการกองทัพเรือในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
น.อ.อนุชิต ฟองเพ็ชร ร.น.
ข้าราชการของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้รับความรู้ในการปฏิบัติ ระบบซ่อมบำรุงตามแผน (PMS)
และระบบการซ่อมบำรุง (MAINTENANCE) ยังไม่เพียงพอ
น.อ.อภิรัตน์ มีอิ่ม ร.น.
แนวความคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ
น.อ.พัฒนะ กาญจนหิรัญ ร.น.
การรักษาความปลอดภัยในสนามบินอู่ตะเภา
น.อ.เขตร มงคลครุฑ
การดับเพลิงในพื้นที่ฐานทัพอากาศ ดอนเมือง
น.อ.เจริญ บัวแก้ว
การพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงอากาศยาน ทอ
น.อ.ดุษฎีศักดิ์ สุจิต
บทบาทของผู้ประสานกองกำลังทางอากาศร่วม/ผบ.กองกำลังทางอากาศร่วม ในการยุทธร่วมของกองทัพไทย
น.อ.เดชา หันหาบุญ
โภชนาการในผู้สูงอายุ
น.อ.ธงชัย เพ็งเดือน
ระบบสารสนเทศกองทัพอากาศ
น.อ.ปานชนก ไทยกล้า
การศึกษา การวางกำลังฝูงบิน บ.ขับไล่ F-16 เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ทางทะเล
น.อ.ประสิทธิ์ ธนณาเคนทร์
การบรรเทาปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร
น.อ.มนัส ชื่นใจ
ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
น.อ.สมชัย พละพงศ์
บทบาทการปราบปรามการก่อการร้ายสากลในประเทศไทย
น.อ.วีระ จันทร์เรือง
การพัฒนาข่ายการสื่อสาร โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (หมู่บ้าน ปชด.)
น.อ.วีระ อรรถเสถียร
การลาอกของกำลังพลในกองทัพอากาศ
น.อ.สมบุญ ไข่ศรีทศ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในพม่าที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของประเทศไทย
น.อ.สุรพล ผดุงชีวิต
การประเมินหลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศ อาวุโส
น.อ.สุระ หอมชิต
กิจการพลเรือนกองทัพอากาศในรอบ ๘๐ ปี
น.อ.ธีรพล สมตน
ปัญหาโรคเอดส์กับผลกระทบต่อพลังอำนาจ แห่งชาติ
พ.ต.อ.สมเกียรติ ธรรมนิยาย
บทบาทตำรวจตระเวนชายแดนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
นาย สมโภชน์ กาญจนาภรณ์
ปัญหาด้านความมั่นคงในโลกหลังยุคสงครามเย็นและผลกระทบต่อไทย
นาย วีระวัฒน์ ตันปิชาติ
ศึกษาแนวความคิดการจัดระบบการเตรียมทรัพยากรตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ