เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 35
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.จำเนียร อัครธำรงค์
ปัญหากฏหมายการร้องขอความเป็นธรรมของข้าราชการทหาร
พ.อ.ชัชวาลย์ อัคนิทัต
บทบาทของสื่อมวลชนกับการทหาร
พ.อ.ชัยสีห์ กะราลัย
แนวความคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันปรเทศ
พ.อ.ชาญณรงค์ วิจิตร
สถานการณ์ในกัมพูชากับผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย
พ.อ.ณรงค์ ไกรพิบูลย์
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเป็นผู้นำทางทหาร
พ.อ.ทวี ทัณฑรักษ์
บทบาทขององค์กรกองหนุนเพื่อความมั่นคงของ ชาติในการพัฒนาประชาธิปไตย
พ.อ.ทวี สังขโอภาส
การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ของกองทัพไทย
พ.อ.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม
แนวความคิดในการพัฒนาการฝึกของกองพลทหาร ราบที่ ๙
พ.อ.บุญล้อม สามิตร
การใช้ระบบการประเมินค่าการปฏิบัติงานของนายทหารในกองบัญชาการทหารสุงสุด
พ.อ.ประนิธิ นินปาละ
การพัฒนากีฬากองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มเพชร
แนวความคิดปรับปรุงการบริหารงานสถาบันภาษาบก.ทหารสูงสุด
พ.อ.ประเสริฐ จันลา
ทหารกับการเมืองไทย
พ.อ.พนัส ไผ่นาค
การพัฒนาระบบการผลิตกำลังพลสำรองของกองทัพบก
พ.อ.พินิจ โจมพรหม
การจัดระบบข้อมูลเพื่อการระดมสรรพกำลัง
พ.อ.พิพัฒน์พงษ์ อัตตะนันทน์
พลังงานจากน้ำขึ้น - น้ำลง
พ.อ.พิเศษพร พุทธานานนท์
การข่าวกรองของกองทัพไทย
พ.อ.วิชัย สุวรรณรัตน์
แนวความคิดในการยุติสถานการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
พ.อ.วิชิต รายะเลข
ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยด้านตะวันตก
พ.อ.วิเชียร ไชยปกรณ์
แนวความคิดในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท๕ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓
พ.อ.ษรรค์ ทวีราชทรัพย์
การพัฒนากิจการปลัดบัญชีของหน่วยรบพิเศษ
พ.อ.สมบัติ แย้มวิเชียร
คลองคอคอดกระกับความมั่นคงของชาติ
พ.อ.สุกิจ เนื่องจำนงค์
แนวความคิดในการใช้รถกึ่งพ่วงชานต่ำของฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เพื่อการขนย้ายปืนใหญ่อัตตาจรในยามสงคราม
พ.อ.สุทธิชัย ปัทมจิตร
แนวความคิดในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารช่าง
พ.อ.สุรชาติ หงษ์ทอง
แนวความคิดในการปรับปรุงแก้ไขอัตราการจัดกรมยุทธบริการทหาร
พ.อ.สุวัฒน์ อักษรกิตติ์
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการ ทหาร
พ.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
แนวความคิดในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลเหล่าทหารราบ
พ.อ.สุรัตน์ สัมฤทธิ์
แนวทางการพัฒนาปิโตรเลียมของกระทรวง กลาโหม
พ.อ.สุเทพ ควรพันธุ์
ความมั่นคงใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ภาคใต้ตอนล่าง)
พ.อ.อดุลย์ เกียรติประจักษ์
แนวทางในการพัฒนาระบบการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารของกองทัพไทย
พ.อ.อวิรุทธ์ ขวัญมิ่ง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัญหาความเสื่อมสภาพของป่าชายเลน
พ.อ.อักษรา เกิดผล
การสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
พ.อ.อำนวย แย้มศิริ
ผลกระทบโรคเอดส์ต่อกองทัพ
พ.อ.จิรเดช สิทธิประณีต
การพัฒนาระบบการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
พ.อ.ธรรมนูญ แก้วประเสริฐสม
การพัฒนางานดุริยางค์ของกองทัพไทย
พ.อ.ธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์
แรงดึงดูดของโลกในการสำรวจและทำแผนที่
พ.อ.นุกูล รัตนากาญจน์
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศทางทหาร
น.อ.เกรียงศักดิ์ สุกใส ร.น.
แนวความคิดในการปรับปรุงการจัดการฝึกนักศึกษาทหารใหม่ของ ทร.
น.อ.จำนงค์ นุชพุ่ม ร.น.
ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จของกองทัพเรือ
น.อ.ชัยนันท์ ฉายัษเฐียร ร.น.
แนวความคิดในการพัฒนาทางการเมืองของไทย
น.อ.ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ร.น.
การใช้งานเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการ
น.อ.ณรงค์รัตน์ โพธิแดง ร.น.
การเกษียณอายุราชการ
น.อ.ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ ร.น.
แนวความคิดในการใช้เทคโนโลยี่การสื่อสารเพื่อขวัญและกำลังใจของกำลังพลศึกษากรณี :ทหารเรือที่ปฏิบัติงานในทะเล
น.อ.วสันต์ สุพรรณรัตน์ ร.น.
แนวความคิดการปรับปรุงคุณลักษณะทหารของนักเรียนเตรียมทหาร
น.อ.เวทย์วีระ ทรงวรวิทย์ ร.น.
แนวทางการดำเนินการกับสนามฝึกยิงปืนใหญ่กองทัพเรือ
น.อ.สุขสวัสดิ์ สงวนเดช ร.น.
องค์กรพัฒนาเอกชนกับความมั่นคงแห่งชาติ
น.อ.กิติวุฒิ อารีรอบ ร.น.
การวิเคราะห์โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเชิงปริมาณ
น.อ.โฆษิต ประพัฒน์ทอง
การอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ เพื่อการพัฒนากองทัพอากาศ
น.อ.ชวลิต มานิมนต์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของกรมกำลังพลทหารอากาศ
น.อ.ชินรัตน์ มณีอินทร์
การพัฒนาการฝึกนักบินกองทัพอากาศ
น.อ.ชูชีพ แผ้วสมบุญ
ระบบลำเลียงทางอากาศของกองทัพอากาศไทย
น.อ.ตรีทศ สนแจ้ง
การพัฒนากำลังทางอากาศเพื่อรักษาสมดุลย์ในภูมิภาค
น.อ.นรนิติ์ ผลกานนท์
ระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ
น.อ.นิเวศน์ ขำแป้ง
การพิจารณาวางระบบสื่อสารของกองทัพอากาศสนับสนุนการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
น.อ.ภควัต รื่นพิพัฒน์
การพัฒนาองค์กรฝนหลวงของกองทัพอากาศ
น.อ.มานิตย์ ช้างเผือก
การพัฒนาการส่งกำลังบำรุงร่วม/ผสม สนับสนุนกองทัพไทย
น.อ.วิฑูรย์ อุดมเดช
แนวความคิดการพัฒนาบทบาทชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธีของกองทัพอากาศไทย
น.อ.วิบูลย์ พุ่มเพชรราวัฒน์
การพัฒนากำลังทางอากาศเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเล
น.อ.สนธยา เอี่ยมสำอางค์
การดำเนินการข่าวกรองทางเทคนิคกรณีอากาศยานต่างชาติกระทำผิดกฏหมายใน ราชอาณาจักรไทย
น.อ.สายยันต์ นาคพิพัฒน์
แนวความคิดในการปรับปรุงปัจจัยนิรภัยภาคพื้นด้านบุคคลของกองทัพอากาศ
น.อ.อ่อน รอดอ้น
แนวความคิดในการพัฒนาสุนัขทหาร เพื่อการป้องกันฐานบิน
น.อ.วีระวัฒน์ นิรันดร
ทางเลือกในการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุน กองทัพไทย
พ.ต.อ.วิศิษฐ์ เอมประณีตร์
ยาม้า : ปัญหาในการปราบปราม
พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ถาปะทะ
บทบาทของหมวดตระเวนชายแดน