เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 34
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.กำธร โรจนวิธานิ
งบประมาณของกองทัพไทยในยามปกติที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของชาติ
พ.อ.กิตติรัตน์ นรรัตน์
ความสัมพันธ์ของเยาวชนที่มีต่อกองทัพบก
พ.อ.ขจรพงศ์ พูลเจริญ
พัฒนาการบริหารองค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม
พ.อ.จงรักษ์ พรหมชนะ
การวิเคราะห์ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของทหาร ในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.จักรกฤษณ์ จันทะยานี
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง ของกองทัพบก เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
พ.อ.จำนง ศิริโสม
การพัฒนาระบบการจำหน่ายของกองทัพบกให้ทันสมัยและมีความพร้อมรบ
พ.อ.เจอด พบสุข
การแก้ปัญหาขบวนการโจรก่อการร้าย
พ.อ.ชวนะ บัวงาม
บทบาทของกองทัพบกในการพัฒนาประเทศในอนาคต : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาอีสานใต้
พ.อ.ชาญชัย ศรีทองสุข
บทบาททหารในการแก้ปัญหาราษฎรบุกรุกที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
พ.อ.ณรงค์ แสงชนะศึก
การถวายความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พ.อ.ดำรงศักดิ์ ธูสรานนท์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
พ.อ.ทวีป เก็บ - เงิน
ความขัดแย้ง
พ.อ.ทวีวัฒน์ ธรรมบำรุง
การทำแผนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ
พ.อ.ธงชัย ชาวปลายนา
สะพานเศรษฐกิจกับความมั่นคง
พ.อ.บัณฑิต กรเกษม
บทบาทของจีนและอาเซียนในการแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลี
พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีประเสริฐ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร
พ.อ.บูรวัฒน์ ศุภวนิช
บทบาทของหน่วยทหารช่างไทย ในการฟื้นฟูประเทศกัมพูชา
พ.อ.ประยุทธ เมฆวิชัย
สภาตำบลกับระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
พ.อ.พงษา เอกบรรณสิงห์
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของศูนย์การบินทหารบก
พ.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
การปรับปรุงกำลังกองทัพบก ภายใต้นโยบายการลดกำลังกองทัพ
พ.อ.พิศิษฐ์ วณิเกียรติ
ทรรศนะของข้าราชการทหารกับการเกษียณอายุราชการ
พ.อ.ภิญโญ แก้วปลั่ง
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.อ.ยนต์ บุญใส
บทบาทของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในกองทัพไทย
พ.อ.รุจิโรจน์ สายสมบัติ
พฤษภาจลาจล
พ.อ.วราวุธ ภิรมย์อยู่
แนวความคิดในการพัฒนาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
พ.อ.วิชัย เวศวงศ์ษาทิพย์
การพัฒนาการติดต่อสื่อสารทางวิทยุระดับหมู่ในกองทัพบก
พ.อ.วีระ วงศ์สรรค์
การประเมินหลักสูตรเสนาธิการทหาร
พ.อ.วีระชัย รังคะรัตน
การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
พ.อ.วีระวัต ปิตะนีละผลิน
การศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหาร
พ.อ.สมพล สุดสงวน
การวิเคราะห์ระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทางทหาร
พ.อ.สุกรี ชำนาญช่าง
สันติภาพกัมพูชาต่อความมั่นคงของไทย
พ.อ.สุทัศน์ อยู่นาน
การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ข้าราชการ
พ.อ.เหิร วรรณประเสริฐ
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนกับการต่อสู้เบ็ดเสร็จในพื้นที่อีสานตอนบน
พ.อ.อรรถกฤต เอี่ยมผ่อง
เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ
น.อ.กฤษฎา เฟื่องระบิล ร.น.
แนวความคิดในการปฏิบัติการทางทะเล กับ
การวางแผนกองทัพเรือไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๖
น.อ.กฤษฎา วัฒนกุล ร.น.
หลักเกณฑ์การจัดลำดับความเร่งด่วนโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม
น.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ ร.น.
ระบบป้องกันฝั่งของกองทัพเรือ
น.อ.จำรัส เผือกประพันธ์ ร.น.
บทบาทของอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ
น.อ.ทรงศักดิ์ ช้างแจ้ง ร.น.
การพัฒนาอุปกรณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
น.อ.นิคม หอมเจริญ ร.น.
เรือบรรทุก บ./ฮ. กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
น.อ.นิวัติ ศิริพละ ร.น.
บทบาทของนาวิกโยธินในปี พ.ศ.๒๕๔๕
น.อ.ประชา ศิลป์ศรีกุล ร.น.
การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน
น.อ.สุพจน์ จันหนู ร.น.
การรักษาความปลอดภัยให้เรือรบบริเวณท่าเรือแหลมเทียน
น.อ.สีวิชัย สิริสาลี ร.น.
การป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทางภาคใต้
น.อ.เอกชัย ชมสุวรรณ ร.น.
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน(เฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรีและตราด)
น.อ.กนกศักดิ์ ประเสริฐสม
แนวทางในการบริหารกำลังของกองทัพอากาศไทย
น.อ.คณิต สุวรรณเนตร
การใช้กำลังทางอากาศคุ้มครองผลประโยชน์ใน ทะเล
น.อ.โฆษก ประคองทรัพย์
การรักษาความปลอดภัยในกองบัญชาการกองทัพอากาศ
น.อ.ฐานิตย์ เจริญจิตต์
การพัฒนาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดนไทย - มาเซีย ฉบับที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๐
น.อ.ประวิทย์ แต่งชัยภูมิ
การใช้ประโยชน์กำลังพลของกองทัพอากาศให้คุ้มค่า
พ.อ.พงศ์พัฒน์ ธีรฤทธิกำแหง
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเซีย กับผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศไทย ด้านการเมืองและการทหาร
น.อ.ธนู สุจริตธรรม
การพัฒนาการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการทหารผู้น้อย
น.อ.ไพฑูรย์ สุวรรณรัตน์
แบบผู้นำของนายทหารนักเรียนโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
น.อ.วราชัย วัฒนสุข
การนำเชื้อเพลิงเบนซินพิเศษชนิดไร้สารตะกั่วมาใช้กับรถยนต์ทหาร
น.อ.สมชาย เปล่งขำ
การพัฒนาสนามใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง
น.อ.สมศักดิ์ เย็นใจ
แนวความคิดการพัฒนาบทบาทผู้ควบคุมอากาศยานหน้า ในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธีของ กองทัพอากาศไทย
น.อ.สมเดช อุดมศิลป์
การใช้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ C3 I ของกองทัพไทย
น.อ.สุรกิจ จันทรเสน
การพัฒนาระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานของ ทอ.
น.อ.สุรศักดิ์ มารุ่งเรือง
การเตรียมกำลังกองทัพอากาศสนับสนุนกองทัพเรือ
น.อ.สุริย์สันต์ พันธัย
การอำนวยการร่วมในการใช้อากาศยานของ เหล่าทัพ สนับสนุนการค้นหาและช่วยชีวิต
น.อ.เสรี ปิ่นรอด
สิทธิกำลังพลของข้าราชการฝ่ายทหาร
น.อ.เอกสิทธิ์ คำสุชาติ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัดของกองทัพอากาศ
พ.ต.อ.เฉลิมชัย พิมลศรี
การพัฒนาระบบการฝึกพิเศษของตำรวจตระเวน ชายแดน