เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 33
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.ปรีดา ผูกพันธ์
แนวความคิดการดำเนินสงครามการเมือง
พ.อ.อำนวย ส่งอุ่ม
บทบาทการศึกษาในระหว่างรับราชการทหารตามโครงการวิทยานิพนธ์
พ.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
"บทบาทของทหารกับการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน"
พ.อ.อภิชาติ เทียบศรไชย
บทบาททหารกับโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนวทางพระราชดำริเพื่อความมั่นคง
พ.อ.เรืองชัย สุขวิลัย
บทบาทงานกิจการพลเรือนของ ทบ.ในการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง
พ.อ.พรเทพ สริกขกานนท์
การทูตฝ่ายทหารทางยุทธศาสตร์
พ.อ.สิบทิศ วุฒิชาติ
บทบาทของอาสาสมัครทหารพรานในการดำเนินงานสงครามการเมือง ในเขตพื้นที่กองทัพภาพที่ ๓
พ.อ.สมบัติ ม่วงมณี
แนวความคิดในการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านการข่าว ระดับ บก.สูงสุด
พ.อ.สุรพล พัวไพโรจน์
แนวความคิดในการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของทหารไทย
พ.อ.ชุมพล แพรญาติ
ชนกลุ่มน้อยสัญชาติพม่ากับความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย - พม่า
พ.อ.ไชลักษณ์ จันทรินทุ
การระดมสรรพกำลังด้านกำลังพล
พ.อ.สาโรจน์ ฐิตวัฒนกุล
การพัฒนาการบริหารงานกำลัง บก.ทหารสูงสุด
พ.อ.อำนวย ทองสุโชติ
การศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
พ.อ.พยงค์ สุขมา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗
พ.อ.สงวนศักดิ์ นิยมสมาน
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจไทย - กัมพูชาประชาธิปไตย หลังสงครามยุติ
พ.อ.พิธี ปัชโชตะสิงห์
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ - การจ้าง
พ.อ.ธานี นนทเกษ
การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงของ ทบ. ไทย
พ.อ.พิเชษฐ ภิรมย์
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง - ต่อสู้กับความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.อ.ดิเรก แย้มงามเรียบ
บทบาทของทหารในการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผางทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้ง
พ.อ.เพิ่มศักดิ์ เพ็ชรสดศิลป์
กรมสรรพาวุธทหารบก กับปัญหาการส่ง กำลังบำรุงกองทัพบก
พ.อ.ชรินทร์ มังกรดิน
ปัญหาและข้อขัดข้องในการผลิตแบตเตอรี่แห้งของกองทัพบก
พ.อ.ประดิษฐ์ พันธุ์อร่าม
แนวทางการศึกษาของทหารกองประจำการ
พ.อ.เรืองศักดิ์ ทองดี
ระบบควบคุมและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
พ.อ.วัฒนา ชาญไชย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
พ.อ.เลิศ แก้ววาตะ
บทบาททหารช่างในการพัฒนาประเทศ
พ.อ.อนุสรณ์ อุทธิเสน
สาเหตุการขาดหนีราชการทหารกองประจำการของกองทัพบก
พ.อ.อนันต์ บุญรำไพ
วิเคราะห์ระบบงานผลิตอาภรณ์ภัณฑ์ทางทหารของ ทบ.ไทย
พ.อ.ถวัลย์ ดอนพลอยเพชร
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
พ.อ.ดำรงค์ อุณหบุตต์
การศึกษาของนักเรียนเตรียมทหารในปัจจุบัน
พ.อ.อัมรินทร์ สุพรรณนพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีเสริมกำลังสำรอง
พ.อ.สานิตย์ ธีระศิลป์
ทหารกับการประกันชีวิต
พ.อ.ทำนอง อึ้งสกุล
ปัจจัยข้อพิจารณาในการวางแผนพัฒนายกระดับหลักสูตร รร.ชท.
สู่ระดับอุดมศึกษา
พ.อ.ดำรงค์ จันทร์เมฑา
ผลกระทบของชาวประมงไทยจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศชายฝั่งทะเลในภูมิภาค
น.อ.ฉลาด พานิชวงศ์ ร.น.
การพัฒนาระบบการบังคับบัญชา การควบคุมติดต่อสื่อสารและการข่าวกรองในศูนย์บัญชาการบก.ทหารสูงสุด
น.อ.โกศล ไตรยคุณ ร.น
ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา
น.อ.นิวัติ บุณระเทพ ร.น.
ปัญหาระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงของชาติ(เฉพาะพื้นที่ จว.จันทบุรี-ตราด)
น.อ.ศุภกร บูรณดิลก ร.น.
"กองทัพเรือกับการปฏิบัติการทะเลลึก"
น.อ.คำรณ สังข์รุ่ง ร.น.
มาตรการจูงใจไม่ให้นายทหารสัญญาบัตร ทร. ลาออกจากราชการ
น.อ.เกษม สุวรรณมาโจ ร.น.
สันติภาพในกัมพูชาหลังการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น กับความมั่นคงของไทย
น.อ.บัณฑูร วรรณสุทธิ์ ร.น.
แนวความคิดในการอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนในบริเวณอ่าวไทย เพื่อความมั่นคง
น.อ.กัมปนาท ภู่เจริญยศ ร.น.
บทบาทและการพัฒนากำลังรบสะเทินน้ำสะเทินบก
น.อ.ชัชวาล สีมานนทปริญญา ร.น.
แนวทางการผลิตนักบินของกองทัพเรือ
น.อ.นิทัศน์ เพชรน้อย ร.น.
บทบาทของหน่วยกำลังบนฝั่งของ ทร.เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
น.อ.วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ ร.น.
การสื่อสารดาวเทียมของกองทัพเรือ
น.อ.กำพล ฤทธิวาจา ร.น.
การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร
น.อ.สมพงษ์ เรืองสวัสดิ์ ร.น.
บทบาทของกองทัพเรือกับสงครามในอนาคต
น.อ.เสรีชัย สิทธิศุข ร.น.
การพัฒนาการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก
น.อ.อภิชาติ โพธิ์พินิจ
โครงสร้างเงินเดือนทหาร
น.อ.สุรวิทย์ โรจนวิภาต
การพัฒนาระบบโทรคมนาคมของกองทัพอากาศไทย
น.อ.ประไพ เอี่ยมจ้อย
บทบาทกำลังทางอากาศในการฝึกร่วมของกองทัพไทย
พ.อ.วิศัลย์ วิสุทธิธรรม
ทิศทางการจัดการทางทหารของกองทัพไทยในยุคหลังสงครามเย็น
พ.อ.นิพนธ์ ทองกลีบ
ระบบการต่อต้านการก่อการร้ายสากลของไทย
น.อ.เสฐียร อินทรพงษ์
แนวความคิดในการพัฒนากิจการจเร ของกองทัพอากาศ
น.อ.ปราโมทย์ มั่งพล
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย
น.อ.จรูญ จันทร์เนตร
แนวความคิดในการพัฒนากองทัพอากาศเพื่อพิทักษ์พื้นที่เศรษฐกิจทางทะเลของประเทศไทย
น.อ.วินัย ดุสรักษ์
การเมืองของไทยในระบอบประชาธิปไตยเพื่อความมั่นคง
น.อ.ไพโรจน์ เมฆวิชัย
แนวความคิดในการพัฒนาสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล
น.อ.นิยม มีชัย
แนวทางการจัดทำแผนงานและโครงการทหาร
น.อ.วุฒินันท์ ตุลยลักษณ์
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทยเพื่อความมั่นคง
น.อ.วันชัย ธนสุกาญจน์
แนวทางการพิจารณา ฮ. สำหรับภารกิจค้นหาและช่วยชีวิต
น.อ.วุฒิชัย คชาชีวะ
การพิจารณาเลือกแบบเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางของกองทัพอากาศไทย
น.อ.ประเสริฐ มณีวรรณ
แนวความคิดในการพัฒนาระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธีของกองทัพอากาศ
น.อ.เสนีย์ บุญเย็น
การท่าอากาศแห่งประเทศไทย กับ รปภ. แห่งชาติ
พ.ต.อ.สมนึก เขียวเจริญ
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
พ.ต.อ.สุทิน เขียวรัตน์
บทบาทของตำรวจตระเวนชายแดนในอนาคต
พ.ต.อ.ถาวร จันทร์ยิ้ม
ระบบการจำแนกตำแหน่งกับการพัฒนาประเทศ
พ.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์กับการป้องกันอาชญากรรม