เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 32
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.อนันต์ พุ่มดียิ่ง
การจัดหาของกองทัพบกไทย
พ.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ
พ.อ.ทวีศักดิ์ เขตสาลี
ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมืองในประเทศไทย
พ.อ.อดุลเดช พิทักษ์สรยุทธ
การจัดส่วนราชการของสำนักงานปลัดบัญชีทหาร ตามภารกิจใหม่
พ.อ.ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา
วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.อ.มังกร สัมฤทธิสุทธิ์
ความพึงพอใจของข้าราชการทหารหลังเกษียณ
พ.อ.เอราวัต กุญชร ณ อยุธยา
ความเป็นไปได้ในการซ่อมสร้างยานสายพานของกองทัพบก
พ.อ.สมบูรณ์ พันธุ์วัฒนา
แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ทหาร เพื่อความมั่นคง
พ.อ.สนธยา มะม่วงแก้ว
การจัดหน่วยโรงเรียนสงครามพิเศษ
พ.อ.วันชัย สุรพลพิเชฏฐ์
วิกฤตการณ์หลากหลายในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกและประเทศไทย
พ.อ.สมศักดิ์ จวบมี
แนวความคิดในการพัฒนาการบริหารส่วนการศึกษา รร.เตรียมทหาร
พ.อ.สุบรรณ ประสาทสิทธิ์
การแก้ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ.สมชาย เชนะโยธิน
ปัญหาและอุปสรรคที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบกำลังสำรอง
พ.อ.อดิเทพ เอกะหิตานนท์
การประมาณการวางเงินสำหรับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงกลาโหม
พ.อ.พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์
แนวความคิดในการปรับปรุงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคงแห่งชาติในระดับหน่วยปฏิบัติการข่าวกรอง ของกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.อุดมศิลป์ เอกฉัตร
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของราษฎรในหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย - กัมพูชา จว.ปราจีนบุรี
พ.อ.ธนู  อำไพ
การแก้ไขและป้องกันการเลื่อนไหลตะกอนดินทรายจากการสร้างทางบนภูเขา
พ.อ.วันชัย สันติกร
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.อ.ภาณุศักดิ์ สว่างเนตร
การแก้ไขรายละเอียดแผนที่พื้นฐาน โดยกำลังพลเหล่าทหารพื้นที่
พ.อ.จิระ เกษเกษม
บทบาทของทหารในการเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ
พ.อ.เวชชัย ดอกไม้
ผลกระทบของยาเสพติดต่อกำลังพลในกองทัพบก
พ.อ.จิระ ฬาทอง
รายได้ข้าราชการทหารบกกับภาวะการครองชีพ
พ.อ.ศุภชัย อิงคุลานนท์
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญใน
พ.อ.สมชาย มะลิพันธ์
ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามชายแดนไทย - พม่า
พ.อ.อัศวิน พันธุนิล
สหภาพข้าราชการ
พ.อ.อำพล เขมังกรณ์
ความขาดแคลนในการส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ
พ.อ.รณรงค์ บุญวนิช
เหล่าทหารการข่าวของกองทัพบก
พ.อ.นันทวัฒน์ รุธิรวัฒน์
การพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้บรรลุเป้าประสงค์ของกองทัพ
พ.อ.วิลาศ น้อยสนิท
ปัญหาทหารอาสาสมัครในกองทัพบกไทย
พ.อ.สมพร ลบเมฆ
กองทัพไทยกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
พ.อ.พิภพ พวงเพ็ชร์
แนวความคิดในการรักษาป่าไม้ในสภาพการณ์ปัจจุบัน
พ.อ.อาณัติ รัตนพล
การเปรียบเทียบความสามารถทางกายของชายไทยที่มีอายุต่างกัน
พ.อ.นพพล ประยุทธเสนีย์
การปรับปรุงสมรรถภาพทางร่างกายของกำลังพลในกองทัพบก
พ.อ.ปราโมทย์ อนันตรพีระ
บทบาททหารช่วยในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอีสานเขียว
พ.อ.ณรงค์ เชื่อฟัง
วิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยทักษิณพัฒนา เพื่อความหวังใหม่ของชาวไทยใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ.กระจ่าง สว่างศรี
บทบาทของทหารในการป้องกันโรคเอดส์
น.อ.เทอดศักดิ์ เวศกาวี ร.น.
การพัฒนากองพลนาวิกโยธิน
น.อ.วิชาญ เดือนฉาย ร.น.
แนวความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารของกองทัพเรือ
น.อ.ศักดิ์สมุทร นาคมี ร.น.
แนวความคิดในการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้อพยพทางเรือชาวเวียดนามสำหรับทหารเรือไทย
น.อ.พัฒนะ จิรนันท์ ร.น.
ปัญหาการปกครองดูแลและอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบกับผลกระทบกองทัพเรือ
น.อ.ประจิต พิทยภัทร์ ร.น.
แนวความคิดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของกองทัพเรือ
น.อ.พิศิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง ร.น.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพองค์บุคคลระดับฝ่ายอำนวยการของกองทัพเรือ
น.อ.วิม สุตะพาหะ ร.น
บทบาทการประชาสัมพันธ์ของกองทัพไทย
น.อ.ดำรินทร อิศรางกูร ณ อยุธยา ร.น.
ญวนอพยพกับความมั่นคงของประเทศไทย
น.อ.ณัฐภูมิ คงพันธุ์ ร.น.
อินโดจีน - ภัยแฝงบนสันติภาพ
น.อ.ธีรศักดิ์ อ่อนนุ่ม ร.น.
การปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษตามแนวพระราชดำริ กับความมั่นคงของชาติ
น.อ.วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ ร.น.
แนวความคิดในการใช้กำลังหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายทะเลฝั่งทะวันออก
น.อ.ชูเกียรติ์ วิไลพันธุ์
การพัฒนาและการใช้กำลังทางอากาศ เพื่อการป้องกันประเทศ
น.อ.นิพนธ์ พราหมณ์เทศ
นาวิกโยธินกับการปฏิบัติการป้องกันชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
น.อ.พินิจ เชื้อศรีสกุล
การพัฒนาระบบการฝึกงานในหน้าที่ของกองทัพอากาศ
น.อ.ภาณุ เสริมไสย
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีของกองทัพอากาศไทย
น.อ.ภุชงค์ สุนทรชัย
กองทัพอากาศกับการฝึกส่งกำลังบำรุงร่วม/ผสม
น.อ.สุรศักดิ์ เหลืองคำชาติ
แนวความคิดการใช้ที่ดินกองทัพอากาศดอนเมือง
น.อ.เรวัต สกุลวิวรรธน์
การซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพไทย
น.อ.สมโภชน์ ปานสกุล
ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขา
น.อ.สุรทิพย์ ศรีสุนาครัว
การปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงให้มีประสิทธิภาพ
น.อ.ถาวร ศรีสมุทร
ทางวิ่งบนทางหลวง
น.อ.พนมชัย มณีโชติ
โรงเรียนครูทหารกับการพัฒนากองทัพอากาศ
น.อ.อุดม แจ่มแจ้ง
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกับผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ
น.อ.กิตติ รักษาเสรี
การเสริมสร้างคุณธรรมให้กับสังคมทางทหารไทย
น.อ.ปราโมทย์ ภะรตะศิลปิน
การพัฒนาระบบการข่าวกรองของกองทัพ
น.อ.วันธงไชย นุตตโยธิน
ระบบอาวุธภาคพื้นดินสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศไทยในอนาคต
น.อ.อภิจิตร วงษ์เพ็ญศรี ร.น.
การรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ของกอง รปภ.ฐท.สส.
น.อ.ธำรงค์ บัววิรัตน์
การพัฒนาระบบระหัสสัญญาณพิสูจน์ฝ่ายของกองทัพไทย