เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 31
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.ธีระ ธีระภาพ
ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
พ.อ.มนัส สุขุประการ
การรบที่บ้านร่มเกล้ากับปัญหาที่ควรได้รับความสนใจ
พ.อ.เฉลิมชัย หิรัญอาจ
การพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหาร
พ.อ.วิเชียร สังขกนิษฐ์
บทบาทการท่องเที่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
พ.อ.วสันต์ กวยะปาณิก
โครงการพัฒนาดอยตุง
พ.อ.อมรศิลป์ วัจนพุกกะ
การพิจารณามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษในกองทัพบก
พ.อ.สุนทร ขำคมกุล
การใช้กองพันทหารราบยานเกราะในการป้องกันประเทศ
พ.อ.พิชัย ภู่ภิรมย์
แนวความคิดในการแก้ปัญหาการสนับสนุนกองพลทหารราบที่ ๙
พ.อ.วิวัฒน์ สาตรักษ์
กองทัพบกในการป้องกันประเทศด้วยตนเอง
พ.อ.ประพัฒน์ สัตตบุศย์
การพัฒนาระบบกำลังสำรองพัฒนา
พ.อ.ประสาศน์ เทพานวล
การพัฒนาระบบสหกรณ์แบบครบวงจรของข้าราชการทหารบกสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
พ.อ.จาตุรนต์ เกษมสานต์
บทบาทของทหารกับการพัฒนาประชาธิปไตย
พ.อ.ธงชัย โพธิ์พูลสินธุ์
พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อปัญหาความมั่นคงของชาติในด้านต่าง
พ.อ.สมชาย ไพทักศรี
แนวความคิดในการพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ของกองทัพ
พ.อ.ศิริพงษ์ รักษพลเดช
น้ำมันกับการป้องกันประเทศ ในทศวรรษ ๑๙๙๐
พ.อ.ชโลม พรรัตนพันธุ์
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหม
พ.อ.พงษ์ศักดิ์ ยุวพันธ์
ปัญหาการซื้อการจ้าง
พ.อ.ธนะผล พูลเจริญ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลิกและการคงเป็นสมาชิกโครงการบัตรสุขภาพ
พ.อ.อิศรา พันหล้า
แนวโน้มความร่วมมือในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)
พ.อ.ดนัย ยุวบูรณ์
การออกแบบและก่อสร้างทางทหาร
พ.อ.พนม โพธารชร
การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
พ.อ.โกญจนาท จุณณะภาต
ปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน
พ.อ.หัสยงค์ วรรโณภาส
การเฝ้าตรวจการรบด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
พ.อ.การุณ ศิริพงษ์
บทบาทของกองทัพในสายตานักการเมืองและปัญญาชน
พ.อ.ณรงค์ หงษ์วิไล
การจัดตั้งคลังสะสมยุทโธปกรณ์สำรองสงครามร่วมกับพันธมิตร
พ.อ.เสถียร มีลาภ
ความรู้โรคเอดส์กับพลทหารกองประจำการ
พ.อ.สามารถ สมเศรษฐ์
ปัญหาชายแดนภาคใต้
พ.อ.สัมฤทธิ์ ไผ่ล้อม
การจัดการกำลังพลของกองบัญชาการทหารสูงสุด
น.อ.ศุภกฤษฏ์ ดิษบรรจง
การตรวจสอบและวิเคราะห์ของสำนักงานปลัดบัญชีทหาร ในกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.ดำรงค์ สีเลื่อม
นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและบทบาทของไทยในอินโดจีน
พ.อ.ทวี นาคทอง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการพัฒนาประเทศ
พ.อ.ลมูล คล้ายพุฒ
บทบาทของกองทัพในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย - พม่า
น.อ.เทอดศักดิ์ กรานเลิศ ร.น.
การขนส่งทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ
น.อ.พิศิษฐ์ พันธ์ไชยศรี ร.น.
การสร้างสรรค์นักเรียนนายเรือให้มีคุณสมบัติตามที่กองทัพเรือกำหนด
น.อ.อกนิษฐ์ หมื่นศรี ร.น.
กองทัพเรือไทยกับการทำสงครามทุ่นระเบิด
น.อ.ประทีปเด่น เวศกาวี ร.น.
หนี้สาธารณะกับการแก้ปัญหางบประมาณรายจ่ายด้านการป้องกันประเทศ
น.อ.สุทัศน์ ขยิ่ม ร.น.
การต่อต้านอาวุธปล่อยอาวุธนำวิถีต่อสู้เรือผิวน้ำของเรือรบไทย
น.อ.ไพโรจน์ ธีรชัย ร.น.
กองทัพเรือกับปัญหาการปกครองดูแลที่ดิน
น.อ.นพพร อาชวาคม ร.น.
การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีผิวพื้นสู่ผิวพื้นฮาร์พูนของกองเรือไทย
น.อ.ประวิตร์ ศรีสุขวัฒนา ร.น.
การสร้างเรือรบผิวน้ำประเภทโจมตีและลาดตระเวน
น.อ.ห้องศิลป์ อาจปรุ ร.น.
บทบาทกองทัพเรือกับภารกิจการปฏิบัติการใกล้ฝั่งยามสงบ
น.อ.วิฑูร สารชวนะกิจ ร.น.
แนวความคิดในการใช้ บ.ทอ. ร่วมกับการปฏิบัติการของกองเรือ
น.อ.ยอดชาย รักสำรวจ ร.น.
แนวความคิดการใช้ระบบข้อมูลร่วมกับงานของกองทัพเรือ
น.อ.อิทธิชัย ศรีปาน ร.น.
แนวทางการลดปัญหาการใช้สารเสพติดในเยาวชน
น.อ.อุดม ถีระแก้ว
การพิจารณาเลือกระบบป้องกันตนเองเพื่อการพัฒนา บ.รบ แบบ F-16AA/D ของ ทอ.
น.อ.สมชาย สมิตะมุกสิก
การบริหารกำลังพลเหล่านักบินของกองทัพอากาศ
น.อ.วินิจ จันทกุล
ความปลอดภัยกับภารกิจของขบวน ฮ.พระราชพาหนะ
น.อ.สนิท เจริญวงศ์
บทบาทและยุทธวิธีเพื่อลดอันตรายจากการซุ่มยิง
น.อ.กนก เวชพันธุ์
การศึกษาระบบและการจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลือทางทะเล ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ
น.อ.วิทยา พุทธวรรณ
การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของไทย กับผลกระทบต่อความมั่นคงของ
น.อ.เอกชัย ครามะคำ
แนวทางการคัดเลือกนักเรียนนายเรืออากาศ ไปเป็นศิษย์การบิน
น.อ.รังษี ภักดีสงคราม
แนวความคิดในการพัฒนาระบบ และหลัก สูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ
น.อ.ทองอิน พัชระวิทยานันท์
"การพัฒนาโครงการสร้างเครื่องบินแฟรนเทรนเนอร์ ของกองทัพอากาศไทย"
น.อ.สุเมร จงกลรัตน์
ทหารกองประจำการอาสาสมัครของ ทอ.ไทย
น.อ.วีระศักดิ์ กรัดศิริ
การพัฒนาขีดความสามารถเครื่องบินรบของกองทัพอากาศไทย
น.อ.สงวน อยู่ไว
แนวความคิดในการปรับปรุงการจัดส่วนราชการ ของกองทัพอากาศ
น.อ.ประสาน บุตรโพธิ์
การปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพไทย ภายใต้ทรัพยากรมีจำกัด
น.อ.ศิริพงษ์ วนันตรากูล
แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมของชาติ
น.อ.อิทธิพล โตสมภาพ
แนวความคิดในการพัฒนาหน่วยบินค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศ
น.อ.ฉัตรเบญจ สงวนสัตย์
อุปกรณ์ ส - อ กับระบบควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พ.ต.อ.ถนอม จันทร์เปล่ง
กัญชาพืชเศรษฐกิจ
พ.ต.อ.ปราโมทย์ ปานสกุล
"สมาคมอาเซียน"
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ไชยสิทธิ์
การบริหารงานกองบินตำรวจ