เอกสารวิจัยนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  รุ่นที่ 30
รายชื่อผู้วิจัย
เรื่องที่วิจัย
พ.อ.ประสิทธิ์ บูรณเหตุ
พลังงานทดแทนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจ
พ.ท.ทวีเกียรติ โกไศยกานนท์
การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมและแนวความคิดในการพัฒนาประชา สัมพันธ์
พ.อ.สมชาติ สถลนันทน์
การใช้ทหารพรานในการป้องกันประเทศในเขตกองทัพภาคที่ ๑
พ.อ.โสมนัส เจริญศรี
การแก้ไขปัญหากัมพูชาทางการเมืองและผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย
พ.อ.วันชัย ศีลพิพัฒน์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปการจัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.อ.อมร อินทสุรัช
การส่งกำลังบำรุงทางทหารในยามสงคราม
พ.อ.ปรีชา เอี่ยมวรพงษ์
การเปลี่ยนแปลงภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่ากับความมั่นคงของประเทศไทย
พ.อ.สมพงษ์ ไกรสรรณ์
การกำหนดเขตแดนไทย - ลาว
พ.อ.อุดม โรจนวิภาต
แนวความคิดการเป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชาที่ดีทางการทหาร
พ.อ.สุจินต์ ทัพพรหม
การดำเนินการต่อสู้ผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชาของกองบัญชาการ ทหารสูงสุด
พ.อ.ปิยะ ทรรทรานนท์
การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโททางทหาร
พ.อ.วีระ เทียมทอง
ประเทศไทยจะได้อะไรจากการขุดคอคอดกระ
พ.อ.ประดิยุทธ สิงหเสวี
บทบาททหารทางด้านการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๔
พ.อ.วาทินทร์ ทัศคร
สภาพการใช้อาวุธเคมีในสงครามสมัยใหม่
พ.อ.โสมนัส เอี่ยมสรรพางค์
สภาพปัญหาการปักปันเขตแดนไทย - พม่าทางบก
พ.อ.เฉลิมรัฐ ตอนกลาง
ประโยชน์ของโครงการอิสานเขียวที่มีต่อประชาชน ในจังหวัดสุรินทร์
พ.อ.จิรฤทธิ์ อ่อนสุวรรณ
บทบาทของอุตสาหกรรมขนาดย่อยกับการพัฒนาประเทศ
พ.อ.ณรงค์ แสงบำรุง
ความเป็นผู้นำทางทหาร
พ.อ.บดินทร์ ลักษมีวาสิณ
พลังจิตทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร
พ.อ.ชิณณวร ศรีสุขวัฒนา
โครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวพระราชดำริกับความมั่นคงของชาติ
พ.อ.ปรีชา เปรมาสวัสดิ์
ความคิดเห็นของทหารในกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ที่มีต่อการสวัสดิการทหาร ในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์
พ.อ.ถวิล มะลิวัลย์
การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองทัพภาคที่ ๒
พ.อ.กิจจา จันทร์สมาน
การป้องกันอิสานตอนล่างด้วยการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ โดยการใช้หมู่บ้านป้องกันชายแดน
พ.อ.ชาญชัย สุนทรเกศ
แนวความคิดในการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้ชาวเขาเป็นคอมมิวนิสต์
พ.อ.วิวัฒน์ สุขสวัสดิ์
ปัญหาและข้อขัดข้องเกี่ยวกับการขนส่งทางถนนเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศในพื้นที่ ทภ.๓
พ.อ.กษิดิ์เดช นุชอำพันธ์
บทบาทของทหารกับการแก้ปัญหาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.อ.วัลลภ ปิยะมาดา
แนวความคิดในการใช้พรานร่วมทำการรบในพื้นที่ป่าและภูเขา
พ.อ.สมศักดิ์ เหล็กพูล
การศึกษาสภาพการจัดตั้ง และเสริมสร้างหน่วยรบพิเศษ ของกองทัพไทย
พ.อ.สมพงษ์ วิเศษสังข์
การพัฒนายุทโธปกรณ์ที่รับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ของเหล่าทหารม้า
พ.อ.สุรพล ชินะจิตร
ยุทธศาสตร์และพลังอำนาจทางทหารของประเทศมหาอำนาจ ที่มีผลต่อความมั่นคงของไทย
พ.ท.นิรันดร์ฤทธิ์ มหารักขกะ
โครงการระบบ C3I ของกองทัพบก
พ.ท.ชาตรี เต็มนที
ารช่วยเหลือทางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อการพัฒนากองทัพไทย
น.อ.อุดม พ่วงมงคล ร.น.
แนวทางปรับปรุงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกรมนาวิกโยธิน
น.อ.วิวิธ สัตยานนท์ ร.น
ความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเล ด้านเอเซีย - แปซิฟิก
น.อ.อุทาน รัตนารักษ์ ร.น.
. วิธีการยุติปัญหาชาวไทยมุสลิม เกี่ยวกับความคิดในการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้อย่างถาวร
น.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์ ร.น.
กองทัพเรือกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
น.อ.พีรศักดิ์ วัชรมูล ร.น.
แนวความคิดในการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือเร็วโจมตีกับเฮลิคอปเตอร์
น.อ.เทวินทร์ มุ่งธัญญา ร.น.
กองทัพเรือกับภัยคุกคามทางอากาศ
น.อ.สัญญา ภูติโยธิน ร.น.
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคลังอาวุธสำรองสงครามร่วมไทย - สหรัฐ ที่มีต่อความมั่นคงของชาติ
น.อ.สุรเดช รัตโนดม ร.น.
หลักเกณฑ์การเลือกเฮลิคอปเตอร์ ประจำเรือฟรีเกตของกองทัพเรือไทย
น.อ.สุชาต ญาโณทัย ร.น.
การจัดกระบวนเรือป้องกันภัยทางอากาศ
น.อ.วิชัย ยุวนางกูร ร.น.
แนวความคิดในการปรับปรุงงานกิจการพลเรือนของ นปข.
น.อ.สุรพล จันทร์แดง ร.น.
ขวัญของนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
น.อ.ปิยะ ถมยา ร.น.
วิเคราะห์ขีดความสามารถในการยุทธ
น.อ.วีระพันธ์ งอกงาม ร.น.
บทบาทของเรือดำน้ำในการป้องกันประเทศ
น.อ.ชุมพล ศิรินาวิน ร.น.
การศึกษาระบบอากาศ - ทะเล ของกองทัพไทยในช่วงพุทธศตวรรษ ๒๕๓๐
น.อ.ชาติชาย นันทเสนีย์
การทำกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมคุณภาพของข้าราชการกองทัพอากาศ
น.อ.วิจิตร อิศรศักดิ์เสนา ณ อยุธยา
ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา ของกองทัพไทย
น.อ.ระวี ศังขะกฤษณ์
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในขอบเขตความรับผิดชอบ ของกองทัพอากาศ
น.อ.ชูชาติ ชวนชม
เขตการยิงอิสระ กับการป้องกันภัยทาง อากาศ เป็นพื้นที่
น.อ.ชูชาติ นุชประเสริฐ
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศไทยเพื่อสนับสนุนโครงการฝนหลวง
น.อ.ชลิต รัตนภานพ
แนวความคิดในการพัฒนาการรบร่วมอากาศ ภาคพื้น
น.อ.ธวัช ไต่วัลย์
แนวความคิดการใช้เครื่องจักรคำนวณ(คอมพิวเตอร์) ปฏิบัติงานงบประมาณของกองทัพอากาศ
น.อ.สำเริง มีชูพล
การป้องกันภัยทางอากาศแบบผสมผสาน
น.อ.วิโรจน์ รักษ์ศิริ
การตรวจประเมินค่า ม.จธ.๒ เพื่อเข้าซ่อมบำรุงระดับโรงงาน
น.อ.เสริมศักดิ์ สารชวนะกิจ
ารศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรม Q.C.C. ของบุคลากร ในกองทัพอากาศ
น.อ.บุญลือ ผ้าเจริญ
การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ด้านการส่งกำลังบำรุง
น.ท.มงคล ตู้จินดา
ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนและผลกระทบ
น.อ.วิเชียร ธรรมสุวรรณ์
มาตรการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายสากลในประเทศไทย
น.ท.เพทาย อุดมศักดิ์
การปรับปรุงอัตราอาวุธสำรองสงคราม ของกองทัพอากาศ
พ.ต.อ.สุชาติ วัฒนศิริ
ปัญหาเส้นเขตแดนประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศข้างเคียง
พ.ต.ท.พรพัฒน์ ผลเพิ่ม
บทบาทของกองบินตำรวจในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดให้โทษในประเทศไทย
พ.ต.ท.ชัยพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เยาวชนกับปัญหายาเสพติด