เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร

.... การจัดทำยุทธศาสตร์ทหาร เป็นผลงานวิชาการร่วมกัน ของ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยใช้กรอบแนวทางในการจัดทำประกอบด้วย ผลประโยชน์แห่งชาติของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กฎหมาย และนโยบายความมั่นคงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาอภิปรายร่วมกันทั้ง 4 สถาบัน ตามขั้นตอนหลักวิชาการ ที่ได้ศึกษามาของวิทยาลัยเหล่าทัพนั้นๆ จนได้ผลงานวิชาการร่วมกัน ...

เอกสารยุทธศาสตร์ทหาร นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร วสท.สปท.

รุ่นที่ 49

รุ่นที่ 50

รุ่นที่ 51

รุ่นที่ 52

รุ่นที่ 53

รุ่นที่ 54