Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จหลักสูตรประจำจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

หรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรเทียบเท่า

๒. มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือเทียบเท่า

๓. อายุไม่เกิน ๕๓ ปี ( นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร หรือนับถึงปีที่เปิดการศึกษา )

๔. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ทนต่อการตรากตรำในการศึกษา และผ่านการตรวจร่างกาย โดยมีใบรับรองแพทย์ทหารว่าไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษา

๕. เป็นผู้ที่ทางราชการไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการขั้น ลับที่สุด

๖. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสาร หรือตำราภาษาอังกฤษได้

๗. ไม่ติดการปฏิบัติราชการอื่น ในขณะเข้ารับการศึกษา

คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนที่เข้ารับการศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือเทียบคุณวุฒิให้

๒. เป็นข้าราชการพลเรือนระดับ ๗

๓. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๕๓ ปี โดยนับถึงปีเข้ารับการศึกษา

๔. มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษาและปฏิบัติงานในการศึกษาได้ ผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคขัดต่อการศึกษา

๕. ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับชั้น ลับที่สุด

๖. เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารหรือตำราภาษาอังกฤษได้

๗. ไม่ติดการปฏิบัติราชการในขณะรับการศึกษา


 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats