Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

คำขวัญ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน

คำขวัญ

จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว


วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านการผลิตผู้นำ ด้านยุทธ์ทหาร และด้านการปฏิบัติการร่วม / ผสม

 

ปรัชญา

ปรัชญาการศึกษา ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร มีพื้นฐานจากคำขวัญ ของวิทยาลัยที่ว่า

จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีแนวความคิด ดังนี้

๑. ยึดถือวัตถุประสงค์ของส่วนรวมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทัพในการป้องกันประเทศเป็นส่วนรวม

ยิ่งกว่าที่จะรักษาผลประโยชน์เฉพาะเหล่าทัพตน

๒. หลักการและวิธีการสำคัญกว่ารายละเอียด ให้รู้จักคิด มีความเข้าใจ และรู้จักแก้ปัญหา

๓. มีเสรีในการแสดงความคิดเห็น

 

ปณิธาน

ประศาสน์วิทยาการในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ การยุทธร่วม การยุทธผสม การอำนวยการระดับสูง และวิทยาการอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและอำนวยการยุทธในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการระดับสูง รวมทั้งเป็นฝ่ายเสนาธิการร่วมของกองทัพไทย ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมทางทหารร่วมกับชาติพันธมิตร

 

 

 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats