Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 1. หลักวิชายุทธศาสตร์
 2. การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน เขียนบทความโดย ฝ่ายวิชาการ นักศึกษา วสท.รุ่นที่ 56
 3. ผลงานวิจัยเรื่อง แบบแผนวิธีการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของสถาบันอุดมศึกเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย โดย น.อ.อนุรักษ์ โชติดิลก นศ.วสท.รุ่นที่ 56
 4. ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาระบบเรดาร์ TRML-3D/32-6 เข้าสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง พ.อ.พิรุณ นยโกวิทย์
 5. ตำรา เรื่อง หลักการปฏิบัติการร่วมผสม
 6. จากสามก๊ก สู่การปฏิบัติงาน
 7. การปฏิบัติข่าวสาร โดย น.อ.สุทธิพงษิ์ วงษ์สวัสดิ์ น.อ.รัชต์ภาคย์ธรรมธีรศรีและนายสาร์รัฐประกอบชาติ
  กิจการอวกาศ เพื่อความมั่นคง โดย น.อ.วัฐพล เมฆดี
  รากต้นไม้ชื่อยุทธศาสตร์ โดย น.อ.ประณต คุณอนันต์ และคณะ
 
Counters
Free Web Counter

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats