Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

โครงสร้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

มีหน้าที่ ประศาสน์วิทยาการให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ทหาร การปฏิบัติการร่วม / ผสม

และวิทยาการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน และอำนวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

มีผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 กองอำนวยการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ดำเนินการเกี่ยวกับ โครงสร้างอัตราเฉพาะกิจ ของหน่วย การพัฒนาระบบราชการ การธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ การผลิตเอกสารตำรา การบำรุงรักษา และสนับสนุน อุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา ห้องสมุด การส่งกำลัง และการบริการอื่นๆ

กองพัฒนาการและวางแผนการศึกษา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และบริหาร การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร จัดทำแผน และโครงการศึกษา วิเคราะห์จัดสถิติ ประเมินผลการศึกษา และการจัดทำพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

กองวิชาเสนาธิการร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ให้การศึกษาในเรื่องความรู้ ในงานของเสนาธิการร่วม ในสภาวะปกติ และไม่ปกติ


กองวิชาการปฏิบัติการร่วม/ผสม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ให้การฝึกและศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วม / ผสม

กองวิทยาการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ให้การศึกษาในเรื่องวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ วิชาการด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการร่วม หลักนิยมทางทหาร ศิลปะในการเป็นผู้นำ หลักการบริหารระดับสูง และวิทยาการสมัยใหม่ ที่ผู้นำทางทหารควรทราบ

กองวิชายุทธศาสตร์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


ให้การศึกษาเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ปัจจัยที่มีผลกระทบและการคุกคามต่อยุทธศาสตร์ชาติ และความมั่นคงแห่งชาติ ในด้านการทหาร การเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กองวิจัยและวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ให้การศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล และการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเอกสารวิจัย


กองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

มีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษาวางแผนการใช้ และการใช้เครื่องมือฝึกจำลองยุทธร่วมระดับยุทธบริเวณ สนับสนุนการฝึกของหน่วย ในกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลความพร้อมรบของกองทัพไทย เพื่อใช้ทางยุทธการ

สภาการศึกษา

            ตามระเบียบ  กห.  ว่าด้วย   วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   พ.ศ.๒๕๓๗   กำหนดให้สภาการศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร   ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้บัญชาการในการวิเคราะห์       และวางแผนการศึกษา   การประเมินค่าหลักสูตรและผลการศึกษา  การให้ประกาศนียบัตร   และเข็มยุทธนาธิปัตย์  ตลอดจนเรื่องสำคัญอื่น ๆ โดยมี รองผู้บัญชาการ (อาวุโส)  เป็นประธานและมีสมาชิกทั้งสิ้นไม่เกิน   ๒๐  คน ประกอบด้วย  ข้าราชการ วสท.สปท.  และผู้ทรงคุณวุฒิที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
 

 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats