Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

ประวัติความเป็นมา

พลเอก จิร วิชิตสงคราม
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2499 พลเอก จิร  วิชิตสงคราม เสนาธิการกลาโหม ได้กล่าวในรายงานการเปิดโรงเรียนเสนาธิการผสมต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ใจความว่า “จากผลของสงครามโลกครั้งที่สอง บรรดาผู้นำทางการทหาร ได้ตระหนัก โดยถ่องแท้ว่า การยุทธในอนาคตซึ่งมีขอบเขตการปฏิบัติอย่างกว้างขวางนั้น จักต้องใช้กำลังอย่างน้อยสองกองทัพผสมกัน และในบางคราว ก็ต้องใช้ทั้งกำลัง กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศทำการรบร่วมกัน มิฉะนั้น ชัยชนะในสงคราม ก็จะมีขึ้นไม่ได้ โดยเหตุนี้ การจัดตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อให้กองทัพทั้งสามได้เรียนรู้ศิลปแห่งการสงคราม วิทยาการและ เทคนิคของแต่ละกองทัพ ตลอดจนการร่วมมือ ประสานงานกัน ในอันที่จะนำกองทัพไทยไปสู่ชัยชนะ จึงเป็นสิ่งจำเป็น และจักต้องจัดตั้งขึ้น

จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม
การริเริ่มที่จะตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นหลายปีแล้วในสมัยที่ ฯพณฯ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใน พ.ศ.2492 ซึ่ง ฯพณฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็น และได้มอบให้กรมเสนาธิการกลาโหมรับไปดำเนินการ แต่เนื่องด้วยความขัดข้องบางประการ การจัดตั้งจึงไม่อาจมีขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงต้นปี   พ.ศ.2499 การจัดตั้งโรงเรียนนี้จึงเป็นรูปขึ้น และได้นำเข้าสู่ที่ประชุมสภากลาโหมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2499 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย ความพยายามที่จะรีบเร่งเปิดโรงเรียนนี้ให้ทันกับสถานการณ์ของโลกจึงได้เริ่มต้นแต่นั้นมา”
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น คือที่มาของการจัดตั้ง “โรงเรียนเสนาธิการผสม” เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการกลาโหม ตั้งอยู่ที่อาคารใหม่ด้านหลังของกระทรวงกลาโหม และถือเอาวันที่ 24 เมษายน 2499 เป็นวันสถาปนา นับระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2555 เป็นเวลา 56 ปี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการผสม มี 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 เพื่อผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการให้ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการร่วมในการยุทธร่วมและ/หรือการยุทธผสมกับกองทัพสัมพันธมิตร
ประการที่ 2 เพื่อให้เกิดการร่วมมือและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสามเหล่าทัพ
ประการที่ 3 เพื่อให้นายทหารฝ่ายเสนาธิการมีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนเหล่าทัพทั้งสามในองค์การระหว่างประเทศได้
การเปิดการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการผสมได้เปิดการศึกษาแก่นายทหารนักเรียนรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2499 ตามโครงการเดิมนั้นกำหนดให้เปิดปีเว้นปี จนสิ้นปี พ.ศ.2502 ทั้งนี้ เพราะต้องใช้ห้องเรียน ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องเปิดการศึกษาสลับปีกัน ด้วยเหตุนี้นายทหาร ที่สำเร็จการศึกษา จากสถาบันแห่งนี้จึงมีจำนวนน้อย จนไม่พอกับความต้องการของกองทัพไทย เสนาธิการกลาโหมจึงมีบัญชา ให้โรงเรียนเสนาธิการผสมเปิดการศึกษาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2503 เป็นต้นมา โดยมอบห้องบรรยายชั้นที่ 2 ของกรมเสนาธิการกลาโหมให้เป็นห้องเรียนโดยเฉพาะ ตามพระราชกฤษฏีกา แบ่งส่วนราชการและ กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2503 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2503 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77  ตอนที่ 97 ลง 29 พฤศจิกายน 2503 มาตรา 4) ได้กำหนดให้โรงเรียนเสนาธิการทหารเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของกองบัญชาการทหารสูงสุด ดังนั้น โรงเรียนเสนาธิการทหารผสม ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมเสนาธิการกลาโหมมานับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง จึงได้แปรสภาพเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการทหารสูงสุด และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเสนาธิการทหาร”
ตั้งแต่ พ.ศ.2506 ได้ระบุภารกิจของโรงเรียนเสนาธิการทหารว่า “มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการที่เกี่ยวกับการยุทธร่วม การยุทธผสมและวิชาอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และอำนวยการยุทธแก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่”


จอมพลถนอม กิตติขจร
 
พลอากาศโทชุมสาย เอกฉันท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องด้วยสถานที่ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในกองบัญชาการทหารสูงสุดนั้นคับแคบมากและไม่สะดวกนานาประการ ทั้งบริเวณและอาคารไม่เป็นสัดส่วนของโรงเรียนโดยเฉพาะ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหาร ได้พยายามทาบทามผู้บังคับบัญชา เพื่อขอย้ายโรงเรียนออกไปอยู่นอกที่ตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอยู่เสมอ แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ จนมากระทั่งปลายปี พ.ศ.2510 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นว่าโรงเรียนเสนาธิการทหาร ควรจะตั้งอยู่เป็นสัดส่วนนอกที่ตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุด จึงได้มีบัญชาให้โรงเรียนเสนาธิการทหารหาที่ตั้งใหม่ ทางโรงเรียนเสนาธิการทหาร จึงได้พยายามหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนใหม่หลายแห่ง แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะราคาที่ดินบริเวณชานเมืองแพงมาก พ.ศ.2512 ฯพณฯ จอมพล ถนอม  กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เห็นว่าบริเวณพื้นที่ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ยังมีที่ว่างพอสมควร และเหมาะที่จะสร้างโรงเรียนได้ จึงมีบัญชาให้โรงเรียนเสนาธิการทหารย้ายไปอยู่บริเวณเดียวกัน ทางโรงเรียนเสนาธิการทหารได้ติดต่อประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการแบ่งพื้นที่ ออกแบบอาคาร และเสนอของบประมาณขึ้นไป คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างให้ 11,000,000 บาท โดยให้จ่ายจากงบประมาณ ของกองบัญชาการทหารสูงสุดเอง บริษัท วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม 2513 ครั้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2514 ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ต่อมาเมื่อการก่อสร้าง ได้เสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2516 ฯพณฯ จอมพล ถนอม  กิตติขจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงเรียนเสนาธิการทหาร และเปิดการศึกษา นทน.รร.สธ.ทหาร รุ่นที่ 15 สมัยที่ พลอากาศโท ชุมสาย  เอกฉันท์ เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหาร เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่มีการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุด ในปี 2503 มาโดยตลอด
ต่อมาภายหลังเริ่มมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยรวมสถาบันการศึกษาที่สำคัญ 3 สถาบันของกองบัญชาการทหารสูงสุด คือ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนเสนาธิการทหาร และสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันให้อยู่ภายใต้การบริหาร และบังคับบัญชาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในรูปแบบเดียวกับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ในปี 2533 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด จัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.บก.ทหารสูงสุด) ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2533 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2533 
ในปี 2534 โรงเรียนเสนาธิการทหาร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 55/2534 เรื่อง แก้ไขอัตรา กองบัญชาการทหารสูงสุด ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2534 ให้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 4140 วิทยาลัยเสนาธิการทหารจึงเป็นหน่วยขึ้นตรง กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปัจจุบันวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ตั้งอยู่ที่ 78 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 

 

 

 

   


 

 

 

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats