Change Language
    หน้าแรก
    ประวัติความเป็นมา
    อดีต ผู้บังคับบัญชา
    ผู้บังคับบัญชา
    สัญญลักษณ์ วสท.
    คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน
    ภารกิจ และค่านิยม
    โครงสร้าง วสท.
    ทำเนียบศิษย์เก่า วสท.
    การดำเนินการศึกษา
    คุณสมบัติผู้รับการศึกษา
    การประกันคุณภาพ
    การพัฒนาระบบราชการ
    ผลงานทางวิชาการ
    เกี่ยวกับสถาบันฯ
    การจัดการความรู้ Km
    รวมวีดีทัศน์กิจกรรม วสท.
แหล่งข้อมูลเอกสารวิจัย

 รวม Links สปท.
สปท.
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
วปอ.
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สจว.
สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง
ศศย.
ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์์
รร.ตท.
โรงเรียนเตรียม
ทหาร
รร.ชท.
โรงเรียนช่าง
ฝีมือทหาร
อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ
 ชมรมนักศึกษา วสท.
 Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
AmazingCounters.com
Since 19 september, 2012
 

 ข่าวกิจกรรมการศึกษา

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 [17 ก.ย.63]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 1 [ 3 ก.ย.63]
พิธีปิดการฝึกร่วม ยุทธเสนา ประจำปีการศึกษา 2563 [22 ส.ค.63]
พิธีเปิดการฝึกร่วม ยุทธเสนา ประจำปีการศึกษา 2563 [3 ส.ค.63]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรเสนาธิการร่วม [12-18 ก.ค.63]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 1 [ 11 มิ.ย.63]
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [12 มี.ค.63]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2020 [28 ก.พ.63]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี [19 ก.พ.63]
กิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 [7 ก.พ.63]
ศึกษาดูงาน บก.ทบ./ทบ. /ทร./ ทอ.และ สตช. [29 - 31 ม.ค.63]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [19-25 ม.ค.63]
ศึกษาดูงาน พระราชวังเดิม (กองทัพเรือ) [27 ธ.ค.62]
พิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17 [26 ธ.ค.62]
กิจกรรมสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17 [ 24 ธ.ค.62]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. รุ่นที่ 17 [ 23 ธ.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [15-21 ธ.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ [9 ธ.ค.62]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 1 [9 ธ.ค.62]
ศึกษาดูงาน ศม.และ ศป. [13 พ.ย.62]
บรรยายพิเศษ โดย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [12 พ.ย.62]
พิธีไหว้ครู [7 พ.ย.62]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 [ 7 พ.ย.62]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 61 [30 ต.ค. - 1 พ.ย.62]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 [21 ต.ค.62]
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน และมิตรประเทศ [7 ต.ค.62]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [13 ก.ย.61]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 60 [10-11 ก.ย.60]
แถลงยุทธศาสตรชาติ [5 ก.ย.62]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 [23 ส.ค.62]
พิธีเปิดกีฬา วสท. สจว.119 [7 ส.ค.62]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562 [2 ส.ค.62]
พิธีเปิดการฝึกร่วม ยุทธเสนา ประจำปีการศึกษา 2562 [2 ส.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [16-21 มิ.ย.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [22 พ.ค.- 1 มิ.ย.62]
บรรยายพิเศษ โดย รองเสนาธิการทหารบก [2 เม.ย.62]
บรรยายพิเศษ โดย เสนาธิการทหารเรือ [26 มี.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [28 ก.พ.62]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2019 จว.ชลบุรี [16ก.พ.62]
การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [7 ก.พ.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [21-27 ม.ค.61]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เรื่องบทบาท ภารกิจ และขีดความสามารถของกองทัพไทย รวมทั้งแนวทางการใช้กำลังของกองทัพไทยในการปฏิบัติการต่างๆ [22 ม.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส เรื่องโครงร่างกระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร [17 ม.ค.62]
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี[3 ม.ค.62]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [16-22 ธ.ค.61]
ศึกษาดูงาน ทร. และ รฟท. [30 พ.ย.61]
ศึกษาดูงาน บก.ทบ.และ สตช. [29 พ.ย.61]
ศึกษาดูงาน บก.ทท.และ ทอ. [28 พ.ย.61]
ดูกิจการหน่วยทหาร จ.ลพบุรี จ.สระบุุรี และชมอุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา [13-15 พ.ย.60]
พิธีไหว้ครู [8 พ.ย.61]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 60 [31 ต.ค. - 1 พ.ย.61]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [26 ต.ค.61]
บรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นแบบผู้นำในอุดมคติ (Ideal Leader Model)โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล [22 ต.ค.61]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 [16 ต.ค.61]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน และมิตรประเทศ[5 ต.ค.61]
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน และมิตรประเทศ [3 ต.ค.61]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [14 ก.ย.61]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [10-12 ส.ค.59]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561 [24 ส.ค.61]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2561 [6 ส.ค.61]
ผู้ช่วยทูตทหารเยอรมัน บรรยายพิเศษ [31 ก.ค.61]
กิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ประจำปี 2561[2 - 5 ก.ค.61]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [11 มิ.ย.61]
พิธีเปิดกีฬา พี่น้อง ผองเพื่อน วสท.59 สจว.118 [11 มิ.ย.61]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [11-12 มิ.ย.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [20-26 พ.ค.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [30 เม.ย.- 4 พ.ค.61]
พิธีไหว้ครู ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารท่านใหม่ [9 เม.ย.61]
สัมมนากระบวนการออกแบบเอกสารวิจัยของ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [21 มี.ค.61]
แถลงความคืบหน้าเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [28 ก.พ.61]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018 จว.ชลบุรี [17ก.พ.61]
การเสวนา เรื่อง ตัวอย่างการนำเสนอเอกสารวิจัย [14 ก.พ.61]
วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [8 ก.พ.61]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [21-27 ม.ค.61]
การทดสอบร่างกาย นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [17 ม.ค.61]
บรรยาย เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร [11 ม.ค.61]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่องแนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ The Concept of Important Military Officer [9ม.ค.61]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [4 ม.ค.62]
แถลงโครงร่างเอกสารวิจัย [26 - 27 ธ.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [17-23 ธ.ค.60]
บรรยาย เรื่อง หลักการเขียนเอกสารวิจัย โดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาภรณ์ [1 ธ.ค.60]
ศึกษาดูงาน ศูนย์การทหารม้า ศูนย์การทหารปืนใหญ่ [29 พ.ค.60]
ศึกษาดูงานหน่วยราชการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร [22-24 พ.ย.59]
บรรยาย เรื่อง การกำหนดปัญหาวิจัย และการทบทวนวรรณกรรม โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ [16 พ.ย.60]
พิธีไหว้ครู นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [16 พ.ย.60]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 59 [9 - 10 พ.ย.60]
ตารางสอน นศ.วสท.59
บรรยาย เรื่อง กระบวนการ และการออกแบบเอกสารวิจัย โดย ผศ.ดร.ปรีชญา นักฟ้อน [6 พ.ย.60]
เอกสารนำ หมวดวิชาที่ 2 วิชาเอกสารวิจัย รุุ่นที่ 59
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 [19 ต.ค.60]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นศ.วสท.รุ่นที่ 59 [16 ต.ค.60]
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร [14 ก.ย.60]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 [7 ก.ย.60]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560 [23 ส.ค.60]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560 [7 ส.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [19 -22 มิ.ย. 60]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 58 [30-31 พ.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [21-26 พ.ค.60]
บรรยายพิเศษ เรื่องโครงการพระราชดำริ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล [29 พ.ค.60]
พิธีเปิดกีฬาสานสายใย สายสัมพันธ์ วสท.58 สจว.117 [30 มี.ค.60]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [29 มี.ค.60]
บรรยายพิเศษ เรื่องความเป็นผู้นำทางทหารและประสบการณ์การบริหารงานกองทัพ โดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ [27 มี.ค.60]
แถลงความคืบหน้าเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 58 [28 ก.พ.60]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่อง แนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ [21 ก.พ.60]
ชมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2017 จว.ชลบุรี [17ก.พ.60]
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำกองทัพ โดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน [14 ก.พ.60]
เปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [8 ก.พ.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [22-28 ม.ค.60]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [18-24 ธ.ค.59]
แถลงโครงร่างเอกสารวิจัย [1 ธ.ค.59]
ศึกษาดูงาน กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพอากาศ [25 พ.ย.59]
ศึกษาดูงาน กองทัพบก และกระทรวงกลาโหม [24 พ.ย.59]
ศึกษาดูงาน กองทัพเรือ และกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน [23 พ.ย.59]
พิธีไหว้ครู นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [12 พ.ย.58]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี [1 - 2 พ.ย.58]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 58 [26 - 28 ต.ค.59]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 [20 ต.ค.59]
บรรยายพิเศษ เรื่อง Defence Engagement โดย ผช.ผบ.ทสส.สหราชอาณาจักร [19 ต.ค.59]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นศ.วสท.58 [18 ต.ค.59]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 [17 ต.ค.59]
กำหนดการพิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58(17 พ.ย.59)
ผู้บังคับบัญชาพบปะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 [4 ต.ค.59]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [8 ก.ค.59]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 57 [4-6 ส.ค.59]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,วทบ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559 [31 ส.ค.59]
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจการฝึกร่วม [17 ส.ค.59]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,วทบ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559 [10 ส.ค.59]
บรรยายพิเศษ เรื่อง Foresighting and strategic Scenario Planning [3 ส.ค.59]
บรรยายพิเศษ เรื่อง การอำนวยการยุทธ ทอ. โดย พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผบ.คปอ.ทอ. [1 ส.ค.59]
สัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [6 ก.ค.59]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [27 มิ.ย. - 1 ก.ย.59]
บรรยายพิเศษ เรื่อง ตามรอยเบื้องยุคลบาทและพระราชกรณียกิจ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [17 มิ.ย.59]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [29 พ.ค. - 2 มิ.ย.59]
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ [4 เม.ย.59]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย ของ นศ.วสท.รุ่นที่ 57 [2 พ.ค.59]
ชมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX จว.สุโขทัย[22 - 23 มี.ค.59]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [18 ก.พ.59]
ชมการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 2016 การดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง [12 ก.พ.59]
แถลงความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารวิจัย [11 ก.พ.59]
เปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 [3 ก.พ.56]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [22-28 ม.ค.59]
รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่อง เทคนิคการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน[21 ม.ค.59]
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์สงครามทางอากาศ[19 ม.ค.59]
เสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์ บทบาท นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย[11 ม.ค.59]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิบัติการที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง(NETWORK CENTRIC OPERATION:NCO)[5 ม.ค.59]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [18-24 ธ.ค.58]
รองเสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกองทัพเรือในการคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล [14 ธ.ค.58]
นศ.วสท.รุ่นที่ 57ชมการบินผาดแผลง ของเครื่องบิน Gripen,F16 ของ ทอ.ไทย และJ10 August 1st ของจีน ที่กองบิน1 โคราช [26 พ.ย.57]
ศึกษาดูงาน กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพอากาศ [25 พ.ย.57]
ศึกษาดูงาน กองทัพบก และกระทรวงกลาโหม [24 พ.ย.57]
ศึกษาดูงาน กองทัพเรือ และกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน [23 พ.ย.57]
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษ ให้ นศ.วสท.รุ่นที่ 57 [18 พ.ย.58]
นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ[17 พ.ย.58]
พิธีไหว้ครู นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [12 พ.ย.58]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นศ.วสท.57 [10 พ.ย.58]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี [5 - 6 พ.ย.58]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 56 [26 - 28 พ.ย.58]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [22 ต.ค.58]
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [20 ต.ค.58]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [19 ต.ค.58]
ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับ พ.ศ.2558
คำสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 [5 ต.ค.58]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 [3 ก.ค.58]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2558 [27 ส.ค.58]
ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม วสท.,วปอ.,สจว. และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2558 [20 ส.ค.58]
การนำเสนอผลงานวิจัยของ นศ.วสท.56 [4 ส.ค.58]
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Social Technology Management[22ก.ค.58]
การแข่งกีฬา ว.การทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 [15 - 16 ก.ค.58]
การสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [13 ก.ค.58]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [22-26 มิ.ย.58]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย [11 มิ.ย.58]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [10-16 พ.ค.58]
บรรยายพิเศษ เรื่อง ตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [3 เม.ย.58]
บทความทางวิชาการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
ศึกษาดูงาน เรือรบ MATSUYAKI [27ก.พ.58]
บรรยายพิเศษ การกู้ชีพ แก่ นศ.วสท.รุ่นที 56 [26ก.พ.58]
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ พัฒนาโรงเรียนกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ กทม. [20 ก.พ.58]
ศึกษาดูงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [13-19 ก.พ.58]
บรรยายพิเศษ เรื่อง สภาพสังคมโลกและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย โดย ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย [ 12 ก.พ.58]
การแข่งกีฬา ว.การทัพสัมพันธ์ ครั้งที่1 [5 ก.พ.58]
เปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [4 ก.พ.58]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [28 ม.ค.58]
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษ [13 ม.ค.58]
เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ [9 ม.ค.58]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [22-26 ธ.ค.57]
ศึกษาดูงานหน่วยงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร [24 พ.ย.57]
พิธีไหว้ครู นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 [20 พ.ย.57]
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษ ให้ นศ.วสท.รุ่นที่ 56 [17 พ.ย.57]
ศึกษาพื้นที่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี [13 - 14 พ.ย.57]
บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยเชิงพุทธ โดย พระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล [ 6 พ.ย.57]
ศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ [29 ต.ค.57]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 56 [27-29 ต.ค.57]
การฟังบรรยายสรุปและทัศนศึกษา พระรามราชนิเวศน์ [27ต.ค.57]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 [24 ต.ค.57]
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 [20 ต.ค.57]
แนวคิดทฤษฎีด้านต่างๆ ทีนิยมใช้ในการเขียนเอกสารวิจัย
เอกสารนำวิชา การเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วสท.รุ่นที่ 56
คู่มือแนะนำหลักการเขียนเอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 56
เอกสารวิจัย นศ.วสท.รุ่นที่ 55
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 [4 ก.ค.57]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 55 [26 - 28 ส.ค.57]
ข้าราชการ และ นศ.วสท.55 นำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 [26 ส.ค.57]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท., สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2557 [22 ส.ค.57]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท., สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และรร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2557 [18 ส.ค.57]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [21-25 กรกฎาคม57]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย [26 มิ.ย.57]
รอง ผบ.วสท.สปท.บรรยายพิเศษ เรื่อง IO ให้ นศ.สจว. และการเยื่ยมชมการฝึก [17 มิ.ย.57]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [23-29 พ.ค.57]
ศึกษาดูงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [28 มี.ค. - 3เม.ย.57]
บรรยายพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนา ต้นแบบงานวิจัยของโลก โดย พระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล [ 18 ก.พ..57]
ชมการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 2014 การดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง [ 21 ก.พ.57]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [20 ก.พ.57]
การแข่งกีฬา ว.การทัพสัมพันธ์ ครั้งที่1 [6 ก.พ.57]
เปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 [5 ก.พ.57]
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรรยายพิเศษ [4 ก.พ.57]
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยี่ยมชมการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2557 [15 ม.ค. 57]
ผู้บัญชากาทหารอากาศ บรรยายพิเศษ [10 ธ.ค.56]
รองผู้บัญชาการตำรวจ บรรยายพิเศษ [10 ธ.ค.56]
เสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ [25 ธ.ค.56]
รองเสนาธิการทหารบก บรรยายพิเศษ [23 ธ.ค.56]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [13-19 ธ.ค.56]
เสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ [12 ธ.ค.56]
แถลงโครงร่างเอกสารวิจัย [3 ธ.ค.56]
ศึกษาดูงาน กระทรวงกลาโหม [28 พ.ย.56]
ศึกษาดูงาน กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพอากาศ [26 พ.ย.56]
ศึกษาดูงาน กองทัพเรือ [25 พ.ย.56]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี [14-15 พ.ย.56]
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษ ให้ นศ.วสท.รุ่นที่ 55 [12 พ.ย.56]
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพออสเตรเลีย บรรยายพิเศษ ให้ นศ.วสท.รุ่นที่ 55 [11 พ.ย.56]
พิธีไหว้ครู นศ.หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 [7 พ.ย.56]
ผบ.วสท. พบปะ นศ.วสท.รุ่นที่ 55 [5 พ.ย.56]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 55 [30 ต.ค.- 1 พ.ย.56]
เชิญโหลดเอกสารยุทธศาสตร์ทหาร ของหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 [24 ต.ค.56]
รายชื่อศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55
รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 [21 ต.ค.56]
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน [7 -18 ต.ค.56]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 [5 ก.ค.56]
ปัจฉิมนิเทศ นศ.วสท.รุ่นที่ 54 [26 - 28 ส.ค.56]
พิธีปิดการฝึกร่วม วสท. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา2555 [22 ส.ค.56]
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา2555 [16 ส.ค.56]
พระราชพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 [25 ก.ค.56]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก [15-18 ก.ค.56]
เชิญโหลดใบแบบประเมินคุณลักษณะผู้นำ/ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 กรุณาส่ง edpd.jsc@gmail.com ภายใน 30 ก.ค.54
การฝึกปัญหาที่บังคับการ และฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง [10 ก.ค.56]
ศึกษาดูกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [27 มิ.ย.56]
เปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 [25 มิ.ย.56]
การแข่งกีฬา ว.การทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 [24 มิ.ย.56]
แถลงปกป้องเอกสารวิจัย [ 17 มิ.ย.56]
ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 กองทัพออสเตรเลีย บรรยายพิเศษ เรื่องObservations from National Command Joint Task Force Middle East Area of Operations[4 มิ.ย.56]
ศึกษาพื้นที่ภาคใต้ [27 -31 พ.ค.56]
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี วสท.- สจว. [ 2 พ.ค.56]
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน [25 เม.ย.56]
แถลงความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารวิจัย [ 9 เม.ย. 56]
ศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [1-5 เม.ย.56]
เสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ เรื่องแนวความคิดการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย [26 มี.ค.56]
ศึกษาดูงานการประปานครหลวง [ 20 มี.ค.56]
ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิบัติการที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง [19มี.ค.56]
ศึกษาดูงาน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยียม [2-15มี.ค.56]
เสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมพร้อมของ ทร.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [26 ก.พ.56]
ชมการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 2013 การดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง [20 - 21 ก.พ.56]
รองเสนาธิการทหารบก บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมพร้อมของ ทบ.เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [19 ก.พ.56]
ชมการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 2013 การยกพลขึ้นบก [14 ก.พ.56]
ศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [12 ก.พ.56]
ปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 [7 ก.พ.56]
เปิดการสัมมนาวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 [6 ก.พ.56]
ศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ [13-20 ธ.ค.55]
แถลงโครงร่างเอกสารวิจัย [6 ธ.ค.55]
ผบ.วสท. พบปะ นศ.วสท.รุ่นที่ 54 [28 พ.ย.55]
ศึกษาดูงานหน่วยงาน บก.ทท / คปอ.ทอ./ ทร.และ บก.ตชด.[26 - 27 พ.ย.55]
ศึกษาดูงานหน่วยงาน บก.ทบ และ กห.[22 พ.ย.55]
ศึกษาดูกิจการหน่วยในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี [ 12 - 13 พ.ย.55]
ทดสอบร่างกายนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ประจำปี 2556 [ 7 พ.ย.55]
บรรยายพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนา ต้นแบบงานวิจัยของโลก โดย พระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล [ 6 พ.ย.55]
รายชื่อศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 [25 ต.ค.55]
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54 ในส่วนของข้าราชการพลเรือน [8 ต.ค.55]
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 [6 ก.ค.55]
การแถลงผลและพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหารและโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2555 [23 ส.ค.55]
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 53 [15 ธ.ค.54]
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษา วสท. รุ่นที่ 53 [1 ธ.ค.54]
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.2555 - 2559 [8 ก.ย.54]

Top of Page
Joint Staff College, National Defence Studies Institute, Supreme Command Headquarters
Copyrights (c)2012
Admin : Wing Commander Sansanee Niroj : tel 0841465447

แผนกธุรการ 022773673 กองพัฒนาและวางแผนการศึกษา 022773675
Free counter and web stats