รับมอบเครื่อง Access Thermal Scan  
วันWednesdayที่ 15 July พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที 15 กรกฎาคม 2563 พลเอก นเรนทร  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับมอบ เครื่อง Access Thermal Scan ซึ่งสามารถสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้อย่างรวดเร็ว มอบให้ สปท .รวมจำนวน 5 ชุด จาก นายอัชยะ  ฉันจิตกุล ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราฟฟิก  เซนเตอร์  โดย  พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เข้าร่วมรับมอบ ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::