พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วันFridayที่ 24 July พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน้า รวม 5 รูป 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เข้าร่วมพิธีถวายพระพร  ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

Back to Top ::: Close :::