องคมนตรี บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที่ 61  
วันMondayที่ 09 December พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 โดยมี พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::