พิธีเปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61  
วันThursdayที่ 07 November พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 30 รูป 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 25622 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 โดยมี พลเรือโท ไกรศรี  เกษร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ หลักสูตรเสนาธิการทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร การยุทธร่วม การยุทธผสม การอำนวยการระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและอำนวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารมาตั้งแต่ พ.ศ.2499 และมีนักศึกษาจบหลักสูตรดังกล่าวทั้งสิ้น 60 รุ่น ปัจจุบันคือรุ่นที่ 61 โดยในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาจาก ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ภาคเอกชน และมิตรประเทศ รวมทั้งสิ้น 90 คน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30

Back to Top ::: Close :::