การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
วันThursdayที่ 05 September พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 32 รูป 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2562  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในงานการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60,วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64, วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 และวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 53  ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สปท. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32

Back to Top ::: Close :::