พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2562  
วันFridayที่ 02 August พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 24 รูป 

พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ยุทธเสนา 62 ในปีนี้มีผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วยนักศึกษาจาก 6 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ มีวัตถุประสงค์การฝึกฯ เพื่อให้สามารถอำนวยการยุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย และเป็นการฝึกปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพในอนาคตต่อไป โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมกับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24

Back to Top ::: Close :::