เสนาธิการทหาร บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที่ 60  
วันTuesdayที่ 22 January พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด เสนาธิการทหาร กรุณาบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาท ภารกิจ และขีดความสามารถของกองทัพไทย รวมทั้งแนวทางการใช้กำลังของกองทัพไทยในการปฏิบัติการต่างๆ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 โดยมี พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::