บรรยายพิเศษเรื่อง โครงสร้าง กระบวนการกำหนด และพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร  
วันThursdayที่ 17 January พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อำนวยสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล บรรยายพิเศษ เรื่อง โครงสร้าง กระบวนการกำหนด และพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::