องคมนตรี บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที่ 60  
วันThursdayที่ 03 January พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562  พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี และ อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 โดยมี พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::