ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนข้าราชการพลเรือน  
วันWednesdayที่ 03 October พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2561 พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 ในส่วนของข้าราชการพลพลเรือน ที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60  ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::