การเสวนา เรื่อง ตัวอย่างการนำเสนอเอกสารวิจัย  
วันWednesdayที่ 14 February พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 9 รูป 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กองวิชาเอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร จัดเสวนาเรื่อง ตัวอย่างการนำเสนอเอกสารวิจัย  ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ และ ดร.ลักษมณ  สมานสินธุ์ และ (นศ.วสท.58) และนาวาอากาศเอก อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9

Back to Top ::: Close :::