รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร บรรยายเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล  
วันMondayที่ 06 November พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอำพร บรรยายเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::