พิธีเปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59  
วันThursdayที่ 19 October พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 37 รูป 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลเอก พรพิฒน์  เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 โดยมี พลโท วัลลภ  แดงใหญ่  ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ในส่วนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ประกอบด้วยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 นาย  กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 21 นาย กองทัพบก จำนวน 27 นาย กองทัพเรือ จำนวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำนวน 10 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 นาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 1 นาย  ข้าราชการพลเรือน จำนวน 15 คน และนายทหารจากมิตรประเทศ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สหพันธรัฐมาเลเซีย) จำนวน 2 นาย รวมทั้งสิ้น  88 คน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37

Back to Top ::: Close :::