พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  
วันThursdayที่ 07 September พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 36 รูป 

พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 โดยมี พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ  ในการนี้ พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้กรุณามอบรางวัลนักศึกษาดีเด่นและรางวัลเอกสาวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 ให้แก่ นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ซึ่งได้จัดทำเอกสารวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ กรณีภัยจากไฟป่าและหมอกควัน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36

Back to Top ::: Close :::