ผู้บังคับบัญชาก พบปะ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ในส่วนข้าราชการพลเรือน  
วันTuesdayที่ 04 October พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่  4 -14 ตุลาคม 2559 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ในส่วนของข้าราชการพลพลเรือน ที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::