พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สปท. ก่อนเดินทางไปฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559  
วันWednesdayที่ 17 August พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 15 รูป 

พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะข้าราชการ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ คณะข้าราชการ และนักศึกษา ฯให้ประสบความสำเร็จในภารกิจการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2559

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15

Back to Top ::: Close :::