รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57  
วันSundayที่ 18 October พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 15 รูป 

เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2557 นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15

Back to Top ::: Close :::