ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ในส่วนข้าราชการพลเรือน และนายทหารมิตรประเทศ  
วันMondayที่ 05 October พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 9 รูป 

เมื่อวันที่  5 - 16 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยเสนาธิการทหารจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ในส่วนของข้าราชการพลพลเรือน และนายทหารมิตรประเทศที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9

Back to Top ::: Close :::