พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56
Page of 2 Next
วันThursdayที่ 03 September พ.ศ. 2558 จำนวน 2 หน้า รวม 82 รูป 

พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี รองเสนาธิการทหาร (3)  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 โดยมี พลโทเจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี รองเสนาธิการทหาร (3)  ได้กรุณามอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558 แก่ ได้แก่ นาวาเอก อนุรัตน์  ศิริวงศ์ และรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น ได้แก่ พันเอก วาทิกษ์  พิมพ์วงศ์ ผู้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพบกในระยะ 5 ปี ข้างหน้าเพื่อการปฏิบัติการร่วม” และรางวัลเอกสารวิจัยระดับชมเชย จำนวน  7 รางวัล

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next