การนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558  
วันTuesdayที่ 04 August พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 24 รูป 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์  รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิกทหาร นำผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 จำนวน 2 เรื่อง จัดทำโดย พันเอก สุรเดช เคารพครู นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่  56 นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารร่วมในภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณะภัย และ พันเอก วาทิกษ์ พิมพ์วงศ์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพบก ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า เพื่อการปฏิบัติการร่วม เข้ารวมเสนอผลงาน  ณ ห้องบรรยาย 121 อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24

Back to Top ::: Close :::