รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55  
วันMondayที่ 21 October พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 22 รูป 

เมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2556 นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 54  ณ ห้องสัมมนา 1-2 อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22

Back to Top ::: Close :::