นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 เสนอผลงานวิจัยในนาม สปท.  
วันTuesdayที่ 26 August พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 32 รูป 

เมื่อวันที่  26 สิงหาคม  2557 นาวาเอก รัฐฉัตร์ แหล่งสิน ผู้อำนวยการกองวิจัย และวิทยานินพธ์ วสท.สปท. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม และพันเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 นำเสนอผลานวิจัย เรื่อง ความท้าทายการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนกองทัพภาคที่ 2 ในการเข้าสู่ประชาคมเมืองและความมั่นคงอาเซียน และ พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การเสริมความมั่นคงของชาติด้วยพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิชากาป้องกันประทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องบรรยาย วปอ.รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32

Back to Top ::: Close :::