ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ในส่วนข้าราชการพลเรือน  
วันMondayที่ 07 October พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 24 รูป 

เมื่อวันที่  7-18 ตุลาคม 2556 พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ในส่วนของข้าราชการพลพลเรือน ที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 จำนวน 11 นาย ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหารรูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24

Back to Top ::: Close :::